20.03.2023 – Προκήρυξη Υποτροφίας ΕΟΕ «Α. Δεληβελιώτης» έτους 2023

Αθήνα, Μάρτιος 2023

Αγαπητές/οί Κυρίες/ιοι Συνάδελφοι,
  
Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία προκηρύσσει και για το έτος 2023 την Υποτροφία “Απόστολος Δεληβελιώτης”, ύψους 20.000 Ευρώ, για μετεκπαίδευση ενός έτους στο εξωτερικό. Οι εξετάσεις θα λάβουν χώρα το Σάββατο 17/06/2023 & ώρες 10.00 – 12.00, στo Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΕΟΕ. Η προθεσμία αποστολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις της εν λόγω Υποτροφίας είναι η Τετάρτη 24/05 και μπορείτε να τις αποστέλλετε στο e-mail της ΕΟΕ : hua@huanet.gr
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

 1. Είναι Μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
 2. Είναι Ειδικευόμενοι που διανύουν τον τελευταίο χρόνο της ειδικότητας ή Ειδικευμένοι Ουρολόγοι έως 42 ετών.
 3. Να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να κάνουν μετεκπαίδευση.
 4. Να μην είναι υπότροφοι άλλου ιδρύματος Ελληνικού ή ξένου και να μην υπήρξαν υπότροφοι της ΕΟΕ κατά το παρελθόν.

 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Το ουρολογικό κέντρο μετεκπαίδευσης θα πρέπει να εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  τρίτης  χώρας, να είναι αναγνωρισμένο και να τυγχάνει της εγκρίσεως του Δ.Σ.
 2. Στην αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων θα πρέπει να επισυνάπτεται κι ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 3. Το σύστημα των εξετάσεων για την υποτροφία είναι γραπτές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κι επιτυχών θεωρείται αυτός που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, η οποία όμως θα πρέπει να υπερβαίνει το 60% του συνόλου τους. Δεν θα ισχύει η αρνητική βαθμολογία. Επί ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται γραπτώς στους ενδιαφερομένους εντός δέκα (10) ημερών.
 4. Το γνωστικό αντικείμενο των εξετάσεων θα περιλαμβάνει τη Γενική Ουρολογία και όλες τις Υποειδικότητές της.
 5. Ο υπότροφος υποχρεούται να κάνει χρήση της υποτροφίας εντός 12μήνου από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλιώς η υποτροφία ακυρώνεται κι επαναπροκηρύσσεται σε χρόνο που θα καθορίσει το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε.
 6. Το ήμισυ του ποσού της υποτροφίας χορηγείται στον πρωτεύσαντα Συνάδελφο, αφού ληφθεί πιστοποιητικό του Διευθυντού της Κλινικής ή του Κέντρου στο οποίο θα μεταβεί, όπου θα αναγράφεται η έναρξη της παρακολούθησης. Το υπόλοιπο ποσό χορηγείται μετά από έξι (6) μήνες, ύστερα από νέο πιστοποιητικό, όπου θα αναφέρεται ότι συνεχίζεται η μετεκπαίδευσή του. Ενδεικτικά, προβλέπεται για την Ευρώπη, α) τα έξοδα μεταφοράς να είναι περί του 20% και β) τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης περί του 80% του ποσού της υποτροφίας, για την Αμερική, α) τα έξοδα μεταφοράς να είναι περί του 40% και β) τα έξοδα περί του 60% του ποσού της υποτροφίας.
 7. Ο υπότροφος έχει την υποχρέωση να συμμετάσχει σε ερευνητικό πρωτόκολλο και να δημοσιεύσει επιστημονική εργασία ή να την παρουσιάσει σε Συνέδριο. Επίσης, υποχρεούται να αποστείλει στην Ε.Ο.Ε κείμενο στην αγγλική, με όλες τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε, με την υπογραφή του Διευθυντού της Κλινικής στην οποία μετεκπαιδεύθηκε.

Μέλη της Επιτροπής των εξετάσεων ορίζονται οι κ.κ. Χ. Θωμάς (εκ μέρους του Δ.Σ), Χ. Κωνσταντινίδης (εκ μέρους της Ε.Ε.Ε. Θεμάτων).
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ε