14.03.2023 – Προκήρυξη Έμμισθου Επιστημονικού Συνεργάτη – Β’ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Αθήνα, Μάρτιος 2023

Προς τα Μέλη της ΕΟΕ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΗ Β΄ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. (με δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής)
 
Η Β’ Ουρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης), προκηρύσσει την ακόλουθη θέση:
Έμμισθος επιστημονικός συνεργάτης στη Μονάδα Νευροουρολογίας, Ουροδυναμικής και Γυναικολογικής Ουρολογίας της Β’ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. Πρόκειται για θέση μερικής απασχόλησης για δύο ημέρες εβδομαδιαίως, με ωράριο 8:30 π.μ. – 16:00 μ.μ. Η θέση είναι έμμισθη με σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ. και δυνατότητα ανανέωσης. Υπάρχει δυνατότητα και περαιτέρω επέκτασης σε περίπτωση που ο επιστημονικός συνεργάτης αποφασίσει και εγκριθεί θέμα διδακτορικής διατριβής από την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του/της ο/η επιστημονικός συνεργάτης/τρια θα απασχοληθεί στην εξειδικευμένη Μονάδα Νευροουρολογίας, Ουροδυναμικής και Γυναικολογικής Ουρολογίας της Β’ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. (υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Απόστολος Αποστολίδης) με μερική απασχόληση στο κλινικό και ερευνητικό έργο των Ειδικών ιατρείων Νευροουρολογίας, Γυναικολογικής Ουρολογίας και Ανδρικής Ακράτειας. Στον/στην επιστημονικό συνεργάτη/τρια παρέχεται ενίσχυση της υπάρχουσας εκπαίδευσης και εμπειρίας στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα, με την παραγωγή ερευνητικού έργου να αποτελεί την κύρια προτεραιότητά του/της. Για την επίτευξη του έργου του ο/η επιστημονικός συνεργάτης/τρια, παράλληλα με το κλινικό έργο, θα συμμετέχει ενεργά σε όλη τη διαδικασία της σύγχρονης μεθοδολογίας έρευνας, από την δημιουργία/αναβάθμιση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των αντίστοιχων ιατρείων, μέχρι την συμμετοχή στη συγγραφή πρωτοκόλλων, δημοσίευση άρθρων στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και συμμετοχή με ανακοινώσεις σε αντίστοιχα συνέδρια. Τέλος ο ερευνητής θα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
 
1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
2. Ολοκληρωμένη και διαπιστευμένη εκπαίδευση στην Ουρολογία (τίτλος ειδικότητας)
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
4. Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και των προγραμμάτων του πακέτου Microsoft Office, και πλοήγησης στο διαδίκτυο
5. Εμπειρία αναζήτησης των μεγάλων βάσεων δεδομένων ιατρικής πληροφορίας (Pubmed, κ.λ.π.)
6. Υποψήφιοι με βασική γνώση της Ουροδυναμικής θα προτιμηθούν
7. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία που τεκμηριώνεται από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα/πρωτόκολλα και δημοσιεύσεις θα συνεκτιμηθούν.
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα κάτωθι πιστοποιητικά ηλεκτρονικά (e-mail: glykeria_tzimou@yahoo.grέως την 30η Απριλίου 2023:

  • Πλήρες βιογραφικό με έγχρωμη φωτογραφία
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών τίτλων σπουδών και εκπαίδευσης
  • Συστατικές επιστολές (προαιρετικά)

Έναρξη της θητείας του (της) υπότροφου ορίζεται η 2α Μαΐου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Γλυκερία Τζήμου, Γραμματέα της Β’ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. (τηλέφωνο επικοινωνίας 2313 323737 και 6947628150) και στο τηλέφωνο Ειδικών Ιατρείων 2310991476 (υπεύθυνος ο Καθηγητής κ. Α. Αποστολίδης).
 
Με τιμή,

Ο Υπεύθυνος της Μονάδας Νευροουρολογίας Ο Δ/ντής της Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Καθηγητής  Αποστολίδης Απόστολος  Καθηγητής Χατζημουρατίδης Κωνσταντίνος