04.04.2023 – Προκήρυξη Υποτροφιών Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Προς τα Μέλη της ΕΟΕ
Αγαπητές/οί Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) ανακοίνωσε πρόσφατα πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε φυσικά πρόσωπα – νέους επιστήμονες, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί.Για σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την προκήρυξη, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβληθούνοι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να τα αναζητήσουν, στις ιστοσελίδες www.ugs.gr και https://www.syn-enosis.gr/gr/scholarships-2023-2024/ .
Καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων η 20Η Απριλίου 2023.Επιπροσθέτως, η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία θα σας παράσχει σχετική συστατική επιστολή, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου