03.04.2023 – Προκήρυξη Υποτροφίας ΕΟΕ «Κλέλια Χατζηϊωάννου» έτους 2023

Αθήνα, Απρίλιος 2023

Αγαπητές/οί Κυρίες/ιοι Συνάδελφοι,

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία προκηρύσσει για το έτος 2023, την «Υποτροφία Κλέλιας Χατζηϊωάννου»διετούς διάρκειας και ύψους 20.000 Ευρώ, για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στο γνωστικό αντικείμενο της ΠαιδοουρολογίαςΟι εξετάσεις θα λάβουν χώρα το Σάββατο 9/9/2023 & ώρες 10.00 – 12.00, στo Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΕΟΕ. Η προθεσμία αποστολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις της εν λόγω Υποτροφίας είναι η 30/06/2023 και μπορείτε να τις αποστέλλετε στο e-mail της ΕΟΕ : hua@huanet.gr .

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να: 

 • Είναι μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
 • Είναι ειδικευόμενοι που διανύουν τον τελευταίο χρόνο της ειδικότητας ή Ειδικευμένοι Ουρολόγοι έως 42 ετών.
 • Να γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να κάνουν μετεκπαίδευση.
 • Να μην είναι υπότροφοι άλλου ιδρύματος Ελληνικού ή ξένου και να μην υπήρξαν υπότροφοι της ΕΟΕ κατά το παρελθόν.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Το ουρολογικό κέντρο μετεκπαίδευσης θα πρέπει να εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  τρίτης  χώρας, να είναι αναγνωρισμένο και να τυγχάνει της εγκρίσεως του Δ.Σ.
 • Στην αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων θα πρέπει να επισυνάπτεται, εκτός της συμπληρωμένης φόρμας κι ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Το σύστημα των εξετάσεων για την υποτροφία είναι γραπτές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής & επιτυχών θεωρείται αυτός που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, η οποία όμως είναι απαραίτητο να υπερβαίνει το 60% του συνόλου τους. Δεν θα ισχύει η αρνητική βαθμολογία. Επί ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται γραπτώς στους ενδιαφερομένους, εντός δέκα (10) ημερών.
 • To γνωστικό αντικείμενο των εξετάσεων θα περιλαμβάνει τη Γενική Ουρολογία σε ποσοστό 20% και την Παιδοουρολογία σε ποσοστό 80%.
 • Ο υπότροφος υποχρεούται να κάνει χρήση της υποτροφίας εντός 12μήνου από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, αλλιώς η υποτροφία ακυρώνεται κι επαναπροκηρύσσεται σε χρόνο που θα καθορίσει το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε.
 • Για τον υπότροφο, το ήμισυ του ποσού της υποτροφίας χορηγείται, αφού ληφθεί πιστοποιητικό του Διευθυντού της Κλινικής ή του Κέντρου στο οποίο θα μεταβεί, όπου θα αναγράφεται η έναρξη της παρακολούθησης. Το υπόλοιπο ποσό χορηγείται μετά από έξι (6) μήνες, ύστερα από νέο πιστοποιητικό, όπου θα αναγράφεται ότι συνεχίζεται η μετεκπαίδευσή του. Ενδεικτικά, προβλέπεται για την Ευρώπη, α) τα έξοδα μεταφοράς να είναι περί του 20% και β) τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης περί του 80% του ποσού της υποτροφίας, για την Αμερική, α) τα έξοδα μεταφοράς να είναι περί του 40% και β) τα έξοδα περί του 60% του ποσού της υποτροφίας.
 • Ο υπότροφος έχει την υποχρέωση να συμμετάσχει σε ερευνητικό πρωτόκολλο και να δημοσιεύσει επιστημονική εργασία ή να την παρουσιάσει σε Συνέδριο. Επίσης, υποχρεούται να αποστείλει στην ΕΟΕ κείμενο στα Αγγλικά, με όλες τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε, με την υπογραφή του Διευθυντού της Κλινικής στην οποία μετεκπαιδεύθηκε. 

Φόρμα αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις Υποτροφιών ΕΟΕ

Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κ.κ. Γ. Ζουπάνος & Β. Τατάνης. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΕ

elEL