01.06.2021 – Η Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ζητεί να προσλάβει άμεσα Επικουρικό Επιμελητή με 3ετή σύμβαση και δυνατότητα ανανέωσης ή/και μονιμοποίησης

Η Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, ζητεί να προσλάβει άμεσα Επικουρικό Επιμελητή

με 3ετή σύμβαση και δυνατότητα ανανέωσης ή/και μονιμοποίησης (η προϋπηρεσία λόγω νησιωτικότητας υπολογίζεται εις διπλούν).

Για περισσότερες πληροφορίες: κ.κ Αναστάσιος Πέτας

(Κιν.: 6972 322710, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Κλινικής),

Κων/νος Ζούγκας (Κιν.: 6945 379222, Email: alexmar7@otenet.gr).