Τμήματα Υποειδικοτήτων ΕΟΕ

Κάθε μέλος της Ε.Ο.Ε. μπορεί να γίνει και Μέλος Τμήματος Υποειδικότητος (μέχρι σε τρία Τμήματα, όπως ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας), με απλή εγγραφή εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τη Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση.

Κάντε τώρα εδώ online την αίτησή σας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1. Σκοπός

Καθιερώνεται ο θεσμός των υποειδικοτήτων με σκοπό την επιστημονική προβολή των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων της Ουρολογίας και την εξασφάλιση επαρκούς εκπαίδευσης των Ουρολόγων σε αυτά. Τα Τμήματα Υποειδικοτήτων που μπορούν να ιδρυθούν είναι:

  • Ουρογεννητικής Ογκολογίας
  • Λειτουργικής Ουρολογίας – Νευροουρολογίας & Γυναικολογικής Ουρολογίας
  • Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας
  • Ενδοουρολογίας, Λαπαροσκοπικής Χ/Ρ Ουρολογίας – Ουρολογικής Τεχνολογίας
  • Παιδιατρικής Ουρολογίας
  • Πειραματικής – Ερευνητικής Ουρολογίας
  • Απεικονιστικής Ουρολογίας
  • Ουρογεννητικών Λοιμώξεων – Ουρολιθίασης
  • Μεταμόσχευσης Νεφρού
  • Ουρογεννητικής – Επανορθωτικής Χειρουργικής

2. Συγκρότηση των Τμημάτων

Η ίδρυση ενός Τμήματος αποφασίζεται από το Δ.Σ., ανεξαρτήτως χρονικής στιγμής, μετά από πρόταση τουλάχιστον 10 μελών της Ε.Ο.Ε.. Η συγκρότησή του ανατίθεται σε επταμελή Συντονιστική Επιτροπή, την αρχική σύνθεση της οποίας ορίζει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και θητεία μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία εκλογών των Τμημάτων (παρ. 3).

3. Λειτουργία των Τμημάτων

3.1. Κάθε Τμήμα διοικείται από επταμελή Συντονιστική Επιτροπή (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και τέσσερα (4) μέλη). Η θητεία είναι διετής. Κανείς δεν δύναται να έχει περισσότερες από δύο συνεχείς θητείες. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ενός Τμήματος δεν μπορούν να συμμετέχουν συγχρόνως σε Συντονιστική Επιτροπή άλλου Τμήματος.

3.2. Δικαίωμα υποβολής στις εκλογές των Τμημάτων, έχουν όλοι οι εν ενεργεία Ουρολόγοι που έχουν λάβει τίτλο ειδικότητος και δεν έχουν υπηρετήσει σε δύο (2) συντονιστικές Επιτροπές στο παρελθόν. Προαπαιτούμενη προϋπόθεση είναι η αποδεδειγμένη ενασχόληση με την Υποειδικότητα που θα αποδεικνύεται με σύντομο βιογραφικό, καθώς και η εγγραφή τους στο αντίστοιχο Τμήμα Υποειδικότητος της Ε.Ο.Ε..

3.3. Η σύνθεσή της Συντονιστικής Επιτροπής για κάθε διετία θα επιλέγεται μετά από εκλογική  διαδικασία και ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια του Διατμηματικού Συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται ανά διετία.

3.4. Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής νέας Συντονιστικής Επιτροπής μέσω εκλογών ή έλλειψης επαρκών υποψηφιοτήτων, ώστε να καλυφθούν οι θέσεις, η επταμελής Συντονιστική Επιτροπή ή οι κενές θέσεις της θα καλύπτονται από το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε. με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.

4. Μέλη των Τμημάτων

Μέλος ενός (1) Τμήματος ή περισσότερων Τμημάτων, με ανώτερο αριθμό συμμετοχής σε τρία (3) Τμήματα, έχει δικαίωμα να γίνει κάθε μέλος της Ε.Ο.Ε, με απλή έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τη Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση. Δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες των Τμημάτων έχουν όλα τα μέλη της Ε.Ο.Ε, που έχουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή τους σε αυτά.

5. Επιστημονικές Εκδηλώσεις των Τμημάτων

5.1. Τα Τμήματα δύνανται να προγραμματίζουν επιστημονικές εκδηλώσεις ημερίδες – διημερίδες με συγκεκριμένο θέμα, υπό την έγκριση και αιγίδα της Ε.Ο.Ε.. Προϋπόθεση είναι η έγκαιρη υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για την εκδήλωση προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.2. Η οικονομική διαχείριση της εκδήλωσης ανήκει αποκλειστικά στην Ε.Ο.Ε..Συνιστάται ως χώροι εκδηλώσεων να επιλέγονται, κυρίως, δημόσια κτίρια (αμφιθέατρα Νοσοκομείων – Πανεπιστημίων).

6. Διατμηματικό Συνέδριο

6.1. Για τη διεξαγωγή του Διατμηματικού Συνεδρίου συστήνεται Οργανωτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από το Δ.Σ. και τους Προέδρους των Συντονιστικών Επιτροπών των Τμημάτων. Συστήνεται, επίσης, τιμητική επιτροπή η οποία αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο, τις επταμελείς επιτροπές των Τμημάτων και τον/τους Διευθυντή/ές Ουρολογικών Κλινικής/ών του τόπου της διεξαγωγής.

6.2. Το Συνέδριο διοργανώνεται εξ ολοκλήρου από την Γραμματεία της Εταιρείας, ο διευθυντής της οποίας εισηγείται προτάσεις ως προς το Συνεδριακό Κέντρο και ετοιμάζει συγκριτικούς προϋπολογισμούς κόστους. Επιμέρους υπηρεσίες του συνεδρίου, δύναται να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες ή με την διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος και υποβολής τουλάχιστον τριών (3) οικονομικών προσφορών. Οι προσφορές αξιολογούνται και εγκρίνονται από το Δ.Σ..

6.3. Εναλλακτικά, αν προκριθεί η συνεργασία με Γραφείο οργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων, ακολουθείται η διαδικασία, η οποία προβλέπεται ανωτέρω για την περίπτωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου (άρθρο IV παρ. 3).

7. Οικονομικά των Τμημάτων

Τα Τμήματα είναι οργανωτικά και οικονομικά πλήρως ενσωματωμένα στην Ε.Ο.Ε. Κάθε δαπάνη, προκειμένου να καλυφθεί από το ταμείο της Ε.Ο.Ε, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δ.Σ της Εταιρείας. Τα Τμήματα δεν διατηρούν λογαριασμό και κάθε οικονομική ανάγκη απαιτεί την έγκριση του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε, η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς.

8. Υπεύθυνος Συντονιστής Τμημάτων

Ο Ειδικός Γραμματέας και τα δύο (2) Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε είναι ο σύνδεσμος μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και Τμημάτων και συνεργάζονται στενά με τις Συντονιστικές Επιτροπές τους.

elEL