Τμήματα Υποειδικοτήτων ΕΟΕ

Απο το έτος 2003, τo Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε) ξεκίνησε τη δημιουργία Τμημάτων, με σκοπό την προαγωγή και προάσπιση των Υποειδικοτήτων στην Ουρολογία. Τα Τμήματα καλούνται να αναπτύξουν εξειδικευμένες δραστηριότητες και προγράμματα, υπό την κάλυψη της (Ε.Ο.Ε).

Κάθε μέλος της Ε.Ο.Ε. μπορεί να γίνει και Μέλος Τμήματος Υποειδικότητος (μέχρι σε δύο Τμήματα, όπως ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας), με απλή εγγραφή εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τη Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση.

Κάντε τώρα εδώ online την αίτησή σας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1. Σκοπός
Καθιερώνεται ο θεσμός των υποειδικοτήτων με σκοπό την επιστημονική προβολή των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων της Ουρολογίας και την εξασφάλιση επαρκούς εκπαίδευσης των Ουρολόγων σε αυτά.

2. Τμήματα Υποειδικοτήτων

  • Ουρογεννητικής Ογκολογίας
  • Ουροδυναμικής-Νευροουρολογίας & Γυναικολογικής Ουρολογίας (Ο.ΝΟ.Γ.Ο)
  • Ανδρολογίας-Υπογονιμότητας
  • Ενδοουρολογίας-Λαπαροσκοπικής Χ/Ρ Ουρολογίας – Ουρολογικής Τεχνολογίας
  • Πειραματικής-Ερευνητικής Ουρολογίας
  • Παιδιατρικής Ουρολογίας
  • Απεικονιστικής Ουρολογίας
  • Ουρογεννητικών Λοιμώξεων – Ουρολιθίασης
  • Μεταμόσχευσης Νεφρού
  • Ουρογεννητικής-Επανορθωτικής Χειρουργικής

3. Συγκρότηση Τμημάτων

Η συγκρότηση ενός Τμήματος ανατίθεται από το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε σε 7μελή Συντονιστική Επιτροπή.Δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι εν ενεργεία Ουρολόγοι που έχουν λάβει τίτλο ειδικότητος.Προαπαιτούμενη προϋπόθεση είναι η αποδεδειγμένη ενασχόληση με την Υποειδικότητα που θα αποδεικνύεται με σύντομο βιογραφικό, καθώς και η εγγραφή τους στο αντίστοιχο Τμήμα Υποειδικότητος της Ε.Ο.Ε.

4. Μέλη των Τμημάτων

Μέλος ενός Τμήματος ή και το πολύ δύο Τμημάτων έχει δικαίωμα να γίνει κάθε μέλος της Ε.Ο.Ε με απλή έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τη Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση.Δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες των Τμημάτων έχουν όλα τα μέλη της Ε.Ο.Ε, που έχουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή του σε αυτά.

5. Επιστημονικές Εκδηλώσεις των Τμημάτων

Τα Τμήματα δύνανται να προγραμματίζουν επιστημονικές εκδηλώσεις ημερίδες – διημερίδες με συγκεκριμένο θέμα, υπό την έγκριση κι αιγίδα της Ε.Ο.Ε. Προϋπόθεση είναι η έγκαιρη υποβολή της εκδήλωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.Η επίσημη εκδήλωση κάθε Τμήματος θα γίνεται πάντα στον επόμενο χρόνο της διεξαγωγής της κορυφαίας επιστημονικής εκδήλωσης της Ε.Ο.Ε, το Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο.Η αίτηση για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα (θεματολογία – ομιλητές), τόπο διεξαγωγής και πλήρη οικονομικό προγραμματισμό.Η οικονομική διαχείριση της εκδήλωσης ανήκει αποκλειστικά στην (Ε.Ο.Ε). Συνιστάται ως χώροι εκδηλώσεων να επιλέγονται κυρίως, δημόσια κτίρια (αμφιθέατρα Νοσοκομείων – Πανεπιστημίων).Η επιλογή Γραφείου της γραμματειακής υποστήριξης των επιστημονικών εκδηλώσεων των Τμημάτων θα γίνεται από την Ε.Ο.Ε, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή του εκάστοτε Τμήματος και θα αφορά το τουριστικό μέρος τους (εισιτήρια-διαμονές), ενώ δεν θα επιτρέπεται η ανάθεση των εκδηλώσεων περισσότερο από δύο (2) συνεχόμενες φορές στο ίδιο γραφείο.Ίδιες προϋποθέσεις απαιτούνται και για την ανα διετία Επιστημονική Συνάντηση των Τμημάτων της Εταιρείας κι επιπλέον αυτή δεν μπορεί να έχει διάρκεια πέραν των 18 ωρών στο κυρίως επιστημονικό πρόγραμμα και να υπερτερεί του κοινωνικού κι όχι πέραν των 2 ημερών. Ακολουθεί σύνταξη συμφωνητικού μεταξύ Ε.Ο.Ε και Γραφείου.Τα παραστατικά εκδίδονται μόνο από το λογιστήριο της Ε.Ο.Ε, όπως συμβαίνει με τα Πανελλήνια Συνέδριά της, εκτός εισιτηρίων και δωματίων διαμονής που το παραστατικό εκδίδεται από το Γραφείο. Εναλλακτικά κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις η Εταιρεία δύναται, σε συνεργασία πάντοτε με τις Συντονιστικές Επιτροπές των Τμημάτων, να διοργανώνει εξ’ολοκλήρου επιστημονικές εκδηλώσεις για τη συμπίεση του κόστους διεξαγωγής. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο παραχωρείται ειδική συνεδρία στο κάθε Τμήμα, διάρκειας 1,5 ώρας.Η θεματολογία και οι ομιλητές προτείνονται από το Τμήμα και προϋποθέτουν την έγκριση της Επιτροπής Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ε. Έκαστο Τμήμα δύναται να παρουσιάσει το έργο του σε κάθε έκδοση των «Ουρολογικών Δρωμένων», σε συνεργασία με τη Συντακτική Επιτροπή.

6. Λειτουργία των Τμημάτων

Κάθε Τμήμα διοικείται από 7μελή Συντονιστική Επιτροπή (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και τέσσερα (4) μέλη.Η θητεία της Συντονιστικής Επιτροπής κάθε Τμήματος, θα είναι διετής.Η σύνθεσή της για κάθε διετία θα επιλέγεται μετά από εκλογική διαδικασία που θα γίνεται σε ειδική συγκέντρωση των μελών κατά τη διάρκεια των ανά διετία Πανελληνίων Επιστημονικών Συναντήσεων του Τμήματος. Τα πρακτικά της ειδικής συγκέντρωσης των μελών του Τμήματος (Business Meeting) υποβάλλονται εντός μηνός στο Δ.Σ της Ε.Ο.Ε για έγκριση και θα δημοσιεύονται στα «Ουρολογικά Δρώμενα» και στο διατιθέμενο, για κάθε Τμήμα, χώρο της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Σε περίπτωση αδυναμίας της ειδικής συγκέντρωσης των μελών του Τμήματος (Business Meeting) να ορίσει Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος ή αν αυτό δεν γίνει μέσα στο προβλεπόμενο έτος, η 7μελής Συντονιστική Επιτροπή θα ορίζεται από το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ενός Τμήματος δεν μπορούν να συμμετέχουν συγχρόνως σε Συντονιστική Επιτροπή άλλου Τμήματος.

7. Οικονομικά των Τμημάτων

Τα Τμήματα είναι οργανωτικά και οικονομικά πλήρως ενσωματωμένα στην Ε.Ο.Ε. Ο τόπος διεξαγωγής των επιστημονικών εκδηλώσεων, το επιστημονικό πρόγραμμα, ο οικονομικός προϋπολογισμός, ο τρόπος διοργάνωσης και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων, προϋποθέτουν την έγκριση του Δ.Σ της Εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 5. Κάθε δαπάνη, μεγαλύτερη των 1.500 Ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί από το ταμείο της Ε.Ο.Ε, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δ.Σ της Εταιρείας. Τμήματα που έχουν δύο (2) συνεχόμενες επιστημονικές εκδηλώσεις με οικονομική ζημία, η Ε.Ο.Ε θα αναλαμβάνει τη διοργάνωση της επόμενης συνάντησής τους. Τα Τμήματα δεν διατηρούν λογαριασμό και κάθε οικονομική ανάγκη απαιτεί την έγκριση του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε, η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς.

8. Υπεύθυνος Συντονιστής Τμημάτων

Ο Ειδικός Γραμματέας και τα 2 Μέλη του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε είναι ο σύνδεσμος μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και Τμημάτων και συνεργάζονται στενά με τις Συντονιστικές Επιτροπές τους.