Η Εταιρεία αποτελείται από πέντε κατηγορίες Μελών:

Τακτικά

Όσοι κατέχουν νομίμως την άδεια χρησιμοποιήσεως του τίτλου της ειδικότητας της Ουρολογίας και ασκούν την ειδικότητα στην Ελλάδα.

Τα τακτικά Μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Πάρεδρα

α. Όσοι ειδικεύονται στην Ουρολογία. Τα Μέλη αυτά γίνονται τακτικά σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, αφού υποβάλλουν και επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας της Ουρολογίας που τους χορηγήθηκε.

β. Ιατροί άλλων ειδικοτήτων.

Τα Πάρεδρα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Ομότιμα

Ως Ομότιμα Μέλη εγγράφονται όλα τα τακτικά μέλη μόλις παύσουν να ασκούν ενεργώς την Ουρολογία.

Τα Ομότιμα Μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς και δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Επίτιμα

Ως Επίτιμα Μέλη αναγορεύονται (με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση), Έλληνες επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων ή αλλοδαποί Ουρολόγοι και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων με εξέχουσα ακτινοβολία, οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην πρόοδο της επιστήμης και την ωφέλεια της ανθρωπότητας.

Τα Επίτιμα Μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς και δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Αντεπιστέλλοντα

Ως Αντεπιστέλλοντα Μέλη εγγράφονται εκείνοι που κατέχουν νομίμως την άδεια χρησιμοποιήσεως του τίτλου της ειδικότητας της Ουρολογίας στην αλλοδαπή και διαμένουν μονίμως στο εξωτερικό.

Η εγγραφή τους γίνεται μετά από αίτησή τους και πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών μελών, εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση.

Τα Αντεπιστέλλοντα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Προκειμένου να εγγραφεί υποψήφιος ως Τακτικό, Πάρεδρο ή Αντεπιστέλλον Μέλος στα μητρώα της Εταιρείας, πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση, στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού της Εταιρείας και αν πρόκειται για Τακτικό ή Πάρεδρο Μέλος πιστοποιητικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, στο οποίο να εμφαίνεται κατά περίπτωση ότι ασκεί νόμιμα την ιατρική στην Ελλάδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται σχετικώς περί της εγκρίσεως της αιτήσεως και την παραπέμπει προς επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις αιτήσεις που πρέπει να υποβάλλει κάποιος για την εγγραφή του ως Μέλος (Τακτικό ή Πάρεδρο) της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. 

Συνημμένα αρχεία: