Κατηγορίες Μελών

Η Εταιρεία αποτελείται από πέντε (5) κατηγορίες μελών:

Τακτικά μέλη
Όσοι κατέχουν τον τίτλο Ειδικότητας της Ουρολογίας και ασκούν την ειδικότητα στην Ελλάδα.  Τα τακτικά μέλη χωρίζονται σε:
Ενεργά τακτικά μέλη, όσα είναι συνεπή ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (συνδρομές) και απολαμβάνουν όλες τις παροχές της Εταιρείας κατά προτεραιότητα. (Περιοδικό «Ελληνική Ουρολογία», eNewsletter, επίσημες ιστοσελίδες της ΕΟΕ, έντυπο & οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό, υποτροφίες, επιχορηγήσεις συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια, μειωμένο κόστος εγγραφής στις εκδηλώσεις της Εταιρείας που δεν είναι δωρεάν, ή άλλη μελλοντική παροχή που θα παρέχει η ΕΟΕ στα μέλη της).
Ανενεργά τακτικά μέλη, όσα οφείλουν ετήσιες συνδρομές πέραν των τριών (3) συνεχών ετών, τα οποία παραμένουν μεν στο μητρώο τακτικών μελών, αλλά χάνουν τα προαναφερόμενα προνόμια των “Ενεργών” μελών.

Πάρεδρα μέλη
-Όσοι αποδεδειγμένα ειδικεύονται στην Ουρολογία.
-Ιατροί άλλων ειδικοτήτων.

Αντεπιστέλλοντα μέλη:
-Όσοι κατέχουν νομίμως την άδεια χρησιμοποιήσεως του τίτλου της ειδικότητας της Ουρολογίας στην αλλοδαπή και διαμένουν μονίμως στο εξωτερικό.
-Ιατροί άλλων ειδικοτήτων που ασκούν την επαγγελματική τους ιδιότητα στην αλλοδαπή και διαμένουν μονίμως στο εξωτερικό.

Ομότιμα μέλη
Τα τακτικά μέλη αυτόματα, μόλις παύσουν να ασκούν ενεργώς την Ουρολογία.

Επίτιμα μέλη
Αναγορεύονται Έλληνες ή αλλοδαποί Ουρολόγοι, αλλά και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων με εξέχουσα ακτινοβολία, οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην πρόοδο της επιστήμης και την ωφέλεια της ανθρωπότητας. Την εισήγηση πραγματοποιεί το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία πρέπει να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Προκειμένου να εγγραφεί στα μητρώα της Εταιρείας κάθε υποψήφιος/ια ως τακτικό, πάρεδρο ή αντεπιστέλλον μέλος, πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση, στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού της Εταιρείας, και αν πρόκειται για τακτικό ή πάρεδρο μέλος πιστοποιητικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, στο οποίο να εμφαίνεται κατά περίπτωση ότι ασκεί νόμιμα την ιατρική στην Ελλάδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται σχετικώς περί της εγκρίσεως της αιτήσεως και την παραπέμπει προς επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.