ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Επιστημονική Εταιρεία με την ονομασία «Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία» ιδρύθηκε το 1931, διατηρεί τον ίδιο τίτλο και έχει την έδρα της στην Αθήνα. Είναι επιστημονικό και εκπαιδευτικό σωματείο, με σκοπό την προαγωγή της Ουρολογίας στην Ελλάδα και τη διαρκή εναρμόνισή της με τις εξελίξεις της Ουρολογίας στην Ευρώπη. Μέλη της είναι όλοι οι Ουρολόγοι και Ιατροί άλλων ειδικοτήτων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 1 -Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

1.Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με σύντμηση «Ε.Ο.Ε.» εδρεύει στην Αθήνα, έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία στο κέντρο φέρει παράσταση Ουρολόγου, ο οποίος εκτελεί ενδοσκοπική ουρολογική επέμβαση και στην περιφέρεια αναγράφεται ο τίτλος της Εταιρείας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 2. Ο ισότιμος ξενόγλωσσος τίτλος της Εταιρείας είναι “HELLENICUROLOGICALASSOCIATION” και με σύντμηση «H.U.A». 3. Η απεικόνιση της σφραγίδας αποτελεί το σήμα και το λογότυπο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Ουδείς δύναται να χρησιμοποιεί το σήμα της Εταιρείας ή οιαδήποτε παραλλαγή αυτού δίχως την προγενέστερη έγγραφη άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 2 -Σκοποί

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1.Η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης, της έρευνας και ειδικότερα της ειδικότητας της Ουρολογίας,

2.Η μέριμνα για τη διατήρηση και προαγωγή ειδικευμένου ουρολογικού σώματος ικανού από επιστημονική, επαγγελματική και ηθική άποψη να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

3.Η συνεχής βελτίωση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των Ουρολόγων, καθώς και η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών της Εταιρείας, εναρμονισμένη με τα κριτήρια των οικείων Ευρωπαϊκών Ουρολογικών οργάνων (EBU/UEMS, ΕU-ACME, κλπ).

4.Η προστασία, προαγωγή και εκπροσώπηση της ειδικότητας της Ουρολογίας και των εννόμων συμφερόντων των ειδικευμένων και ειδικευομένων ουρολόγων.

ΑΡΘΡΟ 3 -Μέσα Εκπληρώσεως Σκοπών της Εταιρείας

1.Η Εταιρεία συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες επιστημονικές συνεδρίες και τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 16 του παρόντος κατά τις οποίες ανακοινώνονται και συζητούνται θέματα, τα οποία προάγουν τους σκοπούς της Εταιρείας.

2.Διοργανώνεται ανά διετία Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται δωδεκαμελής Οργανωτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τα μέλη του Δ.Σ., τον αρχαιότερο Διευθυντή της πλησιέστερης προς τον τόπο διεξαγωγής του Συνεδρίου Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής, τον αρχαιότερο Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής του πλησιέστερου προς τον τόπο του Συνεδρίου Νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και ακόμη τρία (3) τακτικά μέλη της Εταιρείας, τα οποία εκλέγονται με την διαδικασία, την οριζόμενη στο άρθρο επτά (7) του παρόντος και καταρτίζεται σχετικός πίνακας κατ’ απόλυτη σειρά των υποψηφίων που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες, σε περίπτωση δε εξάντλησης του πίνακα, η Οργανωτική Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά μέλη. Για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου συγκροτείται επίσης τοπική Οργανωτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από Ουρολόγους – μέλη της Ε.Ο.Ε. και του Ιατρικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή του Συνεδρίου.

3.Η Εταιρεία διοργανώνει ανά διετία και στα χρονικά διαστήματα μεταξύ των Πανελληνίων Ουρολογικών Συνεδρίων, Διατμηματικό Συνέδριο των Τμημάτων Υποειδικοτήτων, Ουρολογικά Συμπόσια των Περιφερειακών Τμημάτων, καθώς και σεμινάρια και κύκλους μετεκπαιδευτικών μαθημάτων. Επίσης, θέτει υπό την αιγίδα της επιστημονικές εκδηλώσεις και μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ουρολογικών Κλινικών.

4.Η Εταιρεία εκδίδει ανά τρίμηνο περιοδικό με τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ–HellenicUrology» για την πληρέστερη επιστημονική και επαγγελματική μόρφωση των Ουρολόγων και τη γενικότερη μεταξύ τους επικοινωνία.

5.Συνεργάζεται με άλλα επιστημονικά ή επαγγελματικά σωματεία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν παρεμφερείς σκοπούς (οργανώσεις, σύλλογοι, ιδρύματα), με τα Ουρολογικά Τμήματα και τις λοιπές μονάδες του ΕΣΥ, εφ’ όσον το Δ.Σ κρίνει ότι είναι επωφελές για την εξέλιξη τηςΟυρολογίας ως επιστήμης, καθώς και με άλλες ιατρικές ενώσεις που εκπροσωπούν την Ελλάδα στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα την UEMS.

6.Συμμετέχει στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Ουρολογικά όργανα (EAU, EBU/UEMS, EU-ACME) και συνεργάζεται με αυτά, μεριμνώντας για την εναρμόνιση των κριτηρίων εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας των Ελλήνων Ουρολόγων με τα Ευρωπαϊκά κριτήρια και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συστάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τους κρατούντες Ελληνικούς νόμους. Προς τούτο, συνεργάζεται με την Πολιτεία και εισηγείται προς αυτήν τα μέτρα που κρίνει αναγκαία.

7.Δημιουργεί Περιφερειακά Τμήματα σε μεγάλες Περιφέρειες της Χώρας, καθώς και Τμήματα Υποειδικοτήτων.

8.Λαμβάνει κάθε πρόσφορο γενικά μέτρο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4 -Σύνθεση της Εταιρείας (μέλη)

1.Η Εταιρεία αποτελείται από πέντε κατηγορίες μελών: α) τακτικών, β) παρέδρων, γ) ομοτίμων, δ) επιτίμων και ε) αντεπιστελλόντων.

2.Ως Τακτικά μέλη εγγράφονται, μετά από πρόταση τριών (3) τακτικών μελών της Εταιρείας, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όσοι κατέχουν τον τίτλο Ειδικότητας της Ουρολογίας και ασκούν την ειδικότητα στην Ελλάδα. Τα Τακτικά μέλη χωρίζονται σε “Ενεργά” και σε “Ανενεργά”. “Ενεργά” θεωρούνται τα μέλη που είναι συνεπή ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (συνδρομές) και απολαμβάνουν όλες τις παροχές της Εταιρείας κατά προτεραιότητα (Περιοδικό “Ελληνική Ουρολογία», eNewsletter, επίσημες ιστοσελίδες της ΕΟΕ, έντυπο & οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό, υποτροφίες, επιχορηγήσεις συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια, μειωμένο κόστος εγγραφής σε εκδηλώσεις της Εταιρείας που δεν είναι δωρεάν, ή άλλη μελλοντική παροχή που θα παρέχει η ΕΟΕ στα μέλη της). Τα Τακτικά μέλη καθίστανται αυτόματα “Ανενεργά”, στην περίπτωση καθυστερήσεως των ετησίων εισφορών πέραν των τριών (3) συνεχών ετών, παραμένουν στο Μητρώο Μελών της ΕΟΕ, αλλά χάνουν τα προαναφερόμενα προνόμια των “Ενεργών” μελών. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

3.Ως πάρεδρα μέλη εγγράφονται: α) εκείνοι που αποδεδειγμένα ειδικεύονται στην Ουρολογία και συγκροτούν το Τμήμα Ελλήνων Ειδικευομένων Ουρολόγων (Τ.Ε.Ε.Ο) περί της λειτουργίας του οποίου προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας. Τα μέλη αυτά γίνονται τακτικά σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, αφού υποβάλλουν και επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας της Ουρολογίας που τους χορηγήθηκε και β) ιατροί άλλων ειδικοτήτων. Τα Πάρεδρα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

4.Ως ομότιμα μέλη εγγράφονται όλα τα τακτικά μέλη μόλις παύσουν να ασκούν ενεργώς την Ουρολογία. Τα ομότιμα μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς και δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

5.Ως επίτιμα μέλη αναγορεύονται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση, Έλληνες ή αλλοδαποί Ουρολόγοι και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων με εξέχουσα ακτινοβολία, οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην πρόοδο της επιστήμης και την ωφέλεια της ανθρωπότητας. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς και δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

6.Ως αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται εκείνοι που κατέχουν νομίμως την άδεια χρησιμοποιήσεως του τίτλου της ειδικότητας της Ουρολογίας στην αλλοδαπή και διαμένουν μονίμως στο εξωτερικό. Ως αντεπιστέλλοντα μέλη θα εγγράφονται οι ιατροί άλλων ειδικοτήτων που ασκούν την επαγγελματική τους ιδιότητα στην αλλοδαπή και διαμένουν μονίμως στο εξωτερικό. Η εγγραφή τους γίνεται μετά από αίτησή τους και πρόταση δύο (2) – τουλάχιστον – τακτικών μελών, εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

7.Προκειμένου να εγγραφεί υποψήφιος ως τακτικό, πάρεδρο ή αντεπιστέλλον μέλος στα μητρώα της Εταιρείας, πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση, στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού της Εταιρείας, και αν πρόκειται για τακτικό ή πάρεδρο μέλος πιστοποιητικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, στο οποίο να εμφαίνεται κατά περίπτωση ότι ασκεί νόμιμα την ιατρική στην Ελλάδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται σχετικώς περί της εγκρίσεως της αιτήσεως και την παραπέμπει προς επικύρωση στην πρώτη, χρονικά, Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5 -Γενικές υποχρεώσεις – Δικαιώματα μελών

1.Όλα τα μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται να προσφέρουν τις επιστημονικές γνώσεις και τις υπηρεσίες τους για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας και να συμμορφώνονται προς τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

2.Τα τακτικά, πάρεδρα και αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται στην καταβολή: α) δικαιώματος εγγραφής και β) ετήσιας εισφοράς, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ομότιμα και επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής της ετήσιας εισφοράς. Τα πάρεδρα και τα αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά, η οποία είναι μικρότερη από εκείνη των τακτικών μελών.

3.Τα εγγεγραμμένα στα μητρώα της Εταιρείας μέλη διαγράφονται : α) μετά από έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο που καταγράφεται στα πρακτικά και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση, και β) κατόπιν της αποβολής τους μετά από πρόταση της Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 13 παρ. 6).

4.Τα τακτικά, πάρεδρα και αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις επιστημονικές συνεδριάσεις. Ειδικότερα στις Γενικές Συνελεύσεις των τακτικών μελών έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος μόνο τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες (15) πριν την ημέρα της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 6 -Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Όργανα Διοικήσεως

1.Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε κάθε περίπτωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αντικαταστάτη του.

2.Όργανα διοικήσεως της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών που είναι το κυρίαρχο σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη και η Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη.

ΑΡΘΡΟ 7 -Γενικές Συνελεύσεις – Αποφάσεις

1.Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της Εταιρείας: α) συνέρχεται προκειμένου να αποφασίσει και να ορίσει την ημερομηνία των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων της Ε.Ο.Ε. β) εκλέγει, είτε μέσω ενιαίου ψηφοδελτίου σε μια ψηφοδόχο (κάλπη), είτε και ηλεκτρονικά́, όπως ορίζεται κατωτέρω, με τους αναπληρωτές τους: τα μέλη του Διοικητικού́ Συμβουλίου, τα τρία (3) μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τα πέντε μέλη (5) της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας, τα τρία (3) μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, τα τέσσερα (4) λοιπά μέλη της Επιτροπής Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, γ) ελέγχει και εγκρίνει τον απολογισμό του Δ.Σ, δ) αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο αναφέρεται στους σκοπούς της Εταιρείας και ε) εγκρίνει και τροποποιεί το Καταστατικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.

2.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, τακτικώς μεν, όταν ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό, εκτάκτως δε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφου αιτήσεως τουλάχιστον του ενός πέμπτου των τακτικών μελών.

Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση ο λόγος της έκτακτης συγκλήσεως και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει τη Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

3.Τα τακτικά μέλη καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες τους αποστέλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως. Στις προσκλήσεις ορίζονται ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος της Συνελεύσεως, της ψηφοφορίας, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Τα μέλη που προσέρχονται στη Συνέλευση υπογράφουν σε ιδιαίτερο κατάλογο για τη βεβαίωση της απαρτίας.

4.Προκειμένου να θεωρηθεί ότι η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων, απαιτείται η παρουσία του ημίσεος συν ένα τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και πάλι σε διάστημα ενός μηνός, οπότε θεωρείται ότι έχει απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρευρισκομένων μελών. Όσο δε αφορά την επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή συγκαλείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος.

5.Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, όπου ισχύει η σχετική πλειοψηφία.

6.Ψήφος στη Γενική Συνέλευση δι’ εξουσιοδοτήσεως δεν γίνεται δεκτή.

7.Η ψηφοφορία σε κάθε Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και με ηλεκτρονικά μέσα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 7του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8 -Διοικητικό Συμβούλιο

1.Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) Συμβούλους.

2.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν σε δεύτερη συνεχόμενη θητεία στην ίδια ή άλλη θέση του ΔΣ, με ανώτατο όριο δύο (2) συνεχόμενων θητειών. Εξαιρείται η θέση του Αντιπροέδρου, για την οποία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με μία μόνο θητεία σε αυτό, δύναται να θέσει υποψηφιότητα για την θέση του Αντιπροέδρου, η οποία οδηγεί αυτοδίκαια, εφ’ όσον εκλεγεί, σε τρίτη συνεχή θητεία στη θέση του Προέδρου, σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 10.1).

3.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις είναι δυνατόν, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση των λοιπών μελών του ΔΣ να αντικατασταθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος από τα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών συνεδριάζει νόμιμα με τα λοιπά μέλη, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ολιγότερα των πέντε (5).

ΑΡΘΡΟ 9 -Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

1.Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι α) η διοίκηση και η διαχείριση γενικώς των υποθέσεων της Εταιρείας και της περιουσίας της, β) η προπαρασκευή όλων των θεμάτων τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, γ) η εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, δ) η εκπροσώπηση της Εταιρείας, όπου αυτή είναι αναγκαία, ε) η κατάρτιση και η υπογραφή συμβάσεων με τις οποίες η Εταιρεία αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις και στ) κάθε άλλο έργο το οποίο ανατίθεται σε αυτό με το παρόν Καταστατικό και με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει: α) τακτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα, όταν καλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, συζητεί και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία με βάση ημερήσια διάταξη που καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και β) εκτάκτως, όταν ζητηθεί τούτο εγγράφως και με καθορισμό του χρόνου από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ειδοποιούνται εγκαίρως από το Γενικό Γραμματέα μετά από εντολή του Προέδρου για τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίας, το δε Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρισταμένων μελών είναι μεγαλύτερος εκείνου των απόντων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και στις περιπτώσεις ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Όταν πρόκειται για προσωπικό ζήτημα των μελών του Δ.Σ. και μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που δεν συμμετείχαν ή αν διαφώνησαν και η διαφωνία τους είναι γραμμένη στα πρακτικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται από το Γενικό Γραμματέα με ευθύνη του Προέδρου και υπογράφονται στην αρχή της επομένης συνεδρίασης. Αν υπάρχουν διαφωνίες για τη σωστή καταγραφή των πρακτικών αυτές περιλαμβάνονται στο επόμενο πρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 10 -Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

1.Δικαίωμα εκλογής στις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη της Εταιρείας τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους προς την Εταιρεία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Ειδικότερα ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα πρέπει να έχουν διανύσει μια 7ετία τουλάχιστον ως τακτικά μέλη της Εταιρείας. Με σκοπό τη διάρκεια του έργου της Εταιρείας ο εκλεγόμενος Αντιπρόεδρος καταλαμβάνει αυτοδίκαια και χωρίς ψηφοφορία τη θέση του Προέδρου του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον προ της ημέρας της εκλογής, στην οποία να αναφέρουν σαφώς τη θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια, τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες προ της εκλογής, εξετάζει τις υποψηφιότητες, ανακηρύσσει ως υποψηφίους εκείνους που έχουν τα προσόντα και καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων. Ο κατάλογος αυτός αναγράφεται ή αναρτάται κατά την ημέρα της εκλογής στον τόπο όπου διενεργείται η ψηφοφορία και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.

3.Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των λοιπών οργάνων, όπως ορίζεται στα άρθρα 7,12,13 και 14, διενεργείται σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ αρχήν την 1η ημέρα του ανά διετία Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου (άρθρο 3 παρ. 2 ) στον τόπο τελέσεως αυτού. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση αυτής της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται τουλάχιστον επτά (7) εβδομάδες προ της συγκλήσεώς της.

4.Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας καλούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες δι’ ατομικών προσκλήσεων,οι οποίες αποστέλλονται προς αυτά τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες προ της ημέρας της εκλογής. Στις προσκλήσεις σημειώνεται σαφώς ο σκοπός της Συνελεύσεως, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος εις τον οποίο θα διενεργηθεί η ψηφοφορία.

5.Η Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία εφόσον τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 και μετά τη διαπίστωσή της προχωρεί η διαδικασία της εκλογής. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, οι εκλογές γίνονται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα στον τόπο συγκλήσεως του Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου τη 2η ημέρα του εν λόγω Συνεδρίου και θεωρείται πλέον σε απαρτία οσοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων τακτικών μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά όργανα που θα εκλεγούν, αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί και τα διατηρούν για μία 2ετία, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους.

6.Την εκλογή διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα και έναν Ψηφολέκτη. Η Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Η εκλογή γίνεται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Το ψηφοδέλτιο πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο και το αξίωμα για το οποίο έχει ανακηρυχθεί ο κάθε υποψήφιος.Όλα τα ζητήματα που τυχόν προκύπτουν κατά την εκλογή λύνονται από την Εφορευτική Επιτροπή κατά πλειοψηφία.

7.Προβλέπεται παράλληλα, ότι σωρευτικά με την πραγματική ψηφοδόχο (κάλπη), για τις αρχαιρεσίες της Εταιρείας, δίδεται η δυνατότητα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία θα διεξάγεται μέσω ειδικής ιστοσελίδας που θα δημιουργείται για το σκοπό αυτό, από πάροχο της επιλογής του Δ.Σ.της Εταιρείας, η λειτουργία και οι προδιαγραφές της οποίας εξασφαλίζουν τη μοναδικότητα και μυστικότητα της ψήφου, πληρουμένων των προϋποθέσεων που ο νόμος ορίζει στην παραδοσιακή ψηφοφορία. Στις περιπτώσεις αυτές προηγείται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξάγεται παράλληλα και κατά τον ίδιο χρόνο με την ψηφοφορία δια ψηφοδόχου. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή παράτασης της έναρξης και της λήξης της εκλογικής διαδικασίας, η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να ενημερώσει, εντός εύλογου χρόνου, την αρμόδια για την ηλεκτρονική ψηφοφορία πάροχο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ταυτόχρονη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

8.Τη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθμούνται, μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδονται στον Πρόεδρό της. Στη συνέχεια συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων και αντιστοίχως ο αριθμός των ψήφων τις οποίες έκαστος έλαβε. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Επιτυχόντες και άρα εκλεγόμενοι θεωρούνται εκείνοι που έλαβαν τη σχετική πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος.

9.Σε περίπτωση ενστάσεως και ολικής ή μερικής ακύρωσης της εκλογής, διενεργείται νέα εκλογή σε διάστημα το πολύ δύο (2) μηνών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος.

10.Σε περίπτωση κενώσεως της θέσεως του Προέδρου, για οποιοδήποτε λόγο, καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Τη θέση του ως Αντιπροέδρου καταλαμβάνει ο επιλαχών Αντιπρόεδρος και, αν δεν υπάρχει επιλαχών, το αρχαιότερο μέλος του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή, η θητεία του Αντιπροέδρου αυτού λήγει με τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Δ.Σ. και δεν προωθείται στη θέση του Προέδρου. Κατ’ ανάλογο τρόπο, αναπληρώνεται και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. από τους επιλαχόντες, με απόφαση του Δ.Σ. μέχρι τη λήξητης θητείας του και τη διενέργεια των επόμενων εκλογών. Σε περίπτωση εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., συνεδριάζει νόμιμα με τα λοιπά μέλη, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ολιγότερα των πέντε (5).

ΑΡΘΡΟ 11 – Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Καθήκοντα Προέδρου: Ο Πρόεδρος διευθύνει τις επιστημονικές συνεδρίες και τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας καθώς και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και ενώπιον παντός τρίτου. Με εντολή του Προέδρου γίνεται η πληρωμή των δαπανών που έχουν εγκριθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι έκτακτες δαπάνες που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει. Ο Πρόεδρος, μετά από γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό της Εταιρείας, φροντίζει για την ακριβή τήρηση του Καταστατικού και υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα που στέλνονται από την Εταιρεία και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας.

2.Καθήκοντα Αντιπροέδρου: Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, τον αντικαθιστά ο αρχαιότερος στην άσκηση της ειδικότητας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα: Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και συνελεύσεων της Εταιρείας. Επίσης συντάσσει όλα τα επίσημα έγγραφα, τα οποία αποστέλλει η Εταιρεία, τα οποία προηγουμένως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Ακόμη τηρεί τα μητρώα: 1) των μελών της Εταιρείας, 2) των διορισμένων Επιτροπών και του χρόνου λειτουργίας τους, 3) των συμβάσεων με εταιρείες και του χρόνου λήξεώς τους, 4) του προσωπικού και των αμοιβών τους, 5) της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και τέλος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας. Το Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

4.Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα: Ο Ειδικός Γραμματέας είναι ο βοηθός του Γενικού Γραμματέα. Ειδικότερα έχει την αρμοδιότητα της συλλογής των χειρογράφων των επιστημονικών εργασιών, επιδείξεων και ανακοινώσεων, οι οποίες παρουσιάζονται στις επιστημονικές συνεδρίες της Εταιρείας και στη συνέχεια υποβάλλονται στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, ο Ειδικός Γραμματέας εκτελεί καθήκοντα εφόρου βιβλιοθήκης των γραφείων της Εταιρείας και μεριμνά για την καλή κατάσταση των υπαρχόντων βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών. Τον Ειδικό Γραμματέα, σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, τον αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με σχετική απόφαση αυτού.

5.Καθήκοντα Ταμία: Ο Ταμίας φυλάσσει τη χρηματική και κάθε άλλη περιουσία της Εταιρείας και παραλαμβάνει τις εισφορές των μελών και κάθε άλλη είσπραξη προερχόμενη από Συνέδρια, δωρεές ή άλλους πόρους, συνεργαζόμενος προς τούτο με τον εισπράκτορα της Εταιρείας. Τηρεί βιβλίο εσόδων – εξόδων, καθώς και βιβλίο απογραφής της περιουσίας της Εταιρείας και οφείλει να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικότερα την Εταιρεία περί της οικονομικής καταστάσεως κάθε φορά που τούτο του ζητηθεί. Κατά το τέλος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ταμίας δίδει ακριβή οικονομικό απολογισμό στη Γενική Συνέλευση μετά από έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ακόμη ο Ταμίας διενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας. Τον Ταμία σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, τον αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με σχετική απόφαση αυτού.

6.Καθήκοντα Συμβουλευτικών Μελών: Στα Συμβουλευτικά Μέλη είναι δυνατό να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12-Εξελεγκτική Επιτροπή

1.Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) ελεγκτές από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, οι οποίοι ελέγχουν τα βιβλία και γενικώς την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλουν έκθεση, την οποία υπογράφουν τα μέλη της Επιτροπής προς τη Γενική Συνέλευση, στην οποία θα λογοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

3.Σε οποιαδήποτε περίπτωση κωλύματος καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη, σε περίπτωση δε εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών συνεδριάζει νόμιμα με τα λοιπά μέλη, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ολιγότερα από δύο (2).

ΑΡΘΡΟ 13 – Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

1.Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρείας είναι πενταμελής (5) και αποτελείται από ισάριθμα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει μία επταετία τουλάχιστον στην τάξη των τακτικών μελών της Εταιρείας. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι πέντε(5) επιλαχόντες.

2.Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας είναι αρμόδια να εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών της Εταιρείας.

3.Η θητεία της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας είναι ίση με αυτήν του αντίστοιχου Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή δύο (2) έτη. Η εκλογή της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας διενεργείται κατά τις αρχαιρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού. Τα μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας εκλέγουν τον Πρόεδρό της δια εσωτερικής ψηφοφορίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κωλύματος καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη, σε περίπτωση δε εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών συνεδριάζει νόμιμα με τα λοιπά μέλη, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ολιγότερα των δύο (2).

4.Καθήκοντα Γραμματέως της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5.Λειτουργία Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας: α) Εφόσον υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες βεβαιώνεται παράβαση των ηθικών κανόνων της Ιατρικής, εξακριβώνονται σοβαρά δεοντολογικά παραπτώματα, βαριά επαγγελματικά σφάλματα ή παραβάσεις του κοινού δικαίου από μέλος της Εταιρείας, ασκείται παραπομπή κατ’ αυτού, είτε αυτεπαγγέλτως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ύστερα από ενυπόγραφη καταγγελία, η οποία υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται τελικώς για την παραπομπή του κατηγορουμένου προς την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας. Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση και καλεί τον κατηγορούμενο εν συνεχεία σε απολογία αφού λάβει υπόψη του όλα τα υπάρχοντα στοιχεία και τη λοιπή πλήρη ενημέρωσή του. β) Κατά την εξέταση των υποθέσεων αυτών η ΕπιτροπήΗθικής και Δεοντολογίας συνεδριάζει πάντοτε σε πλήρη απαρτία και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση αδυναμίας επιτεύξεως απαρτίας λόγω κωλύματος ενός μέλους της, λαμβάνει μέρος στη διαδικασία ως αντικαταστάτης, ο πρώτος επιλαχών. γ) Οι επιβαλλόμενες από την ΕπιτροπήΗθικής και Δεοντολογίας ποινές μπορεί να είναι: επίπληξη, πρόσκαιρη απομάκρυνση του μέλους από την Εταιρεία μέχρι τριών (3) μηνών και οριστική διαγραφή. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας τηρούνται μυστικά.

6.Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας πλην της οριστικής διαγραφής είναι τελεσίδικες, διαβιβάζονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και εν συνεχεία δι’ αυτού μεταβιβάζονται προς το ενδιαφερόμενο μέλος. Όταν πρόκειται για πρόταση διαγραφής αυτή πρέπει προηγουμένως να επικυρωθεί σε έκτακτη συνέλευση των τακτικών μελών της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των παρόντων. Μετά ταύτα η τελική απόφαση ανακοινώνεται δια του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον ενδιαφερόμενο και κοινοποιείται στον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο ανήκει ο υποπέσας σε παράπτωμα.

ΑΡΘΡΟ 14 – Επιτροπή Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων

1.Η Επιτροπή Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων εκλέγεται ανά διετία από την τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΟΕ και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ένα από τα οποία είναι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ΕΟΕ που εκλέγεται από την ίδια Γενική Συνέλευση.

2.Χρέη Προέδρου του Συμβουλίου αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Επιτροπής Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων εκλέγονται μεταξύ των μελών της.

3.Η Επιτροπή Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων είναι ο σύνδεσμος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας με το EuropeanBoardUrology (EBU) και ορίζει, μετά από έγκριση του Δ.Σ, τους δύο (2) Έλληνες Ουρολόγους, εκπροσώπους στο EBU.

4.Καταρτίζει το ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, όπως επίσης και της Εβδομάδος Ελλήνων Ειδικευομένων Ουρολόγων τα οποία υποβάλλει στο Δ.Σ προς έγκριση.Εισηγείται προς το Δ.Σ οποιαδήποτε μέτρα κρίνει αναγκαία για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων Ουρολόγων και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ειδικευμένων Ουρολόγων.Αξιολογεί τις επιστημονικές εκδηλώσεις που ζητούν την αιγίδα της Εταιρείας και εισηγείται αναλόγως στο Δ.Σ.

5.Αναλαμβάνει τη διαδικασία της μοριοδότησης των επιστημονικών εκδηλώσεων της ΕΟΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα αρμόδια όργανα ΠΙΣ/UEMS και EU-ACME, καθώς και κάθε άλλης επιστημονικής εκδήλωσης που επιθυμεί να μοριοδοτηθεί μέσω της ΕΟΕ, προκειμένου να τεθεί υπό την αιγίδα της.

6.Μεριμνά για την προώθηση και την προάσπιση των επιστημονικών, επαγγελματικών και λοιπών συμφερόντων της ειδικότητας της Ουρολογίας και των Ουρολόγων.

7.Η Επιτροπή Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων συνεδριάζει : α) τακτικώς μία φορά το μήνα όταν καλείται από τον Πρόεδρό της, συζητεί και αποφασίζει για όλα τα θέματα που την αφορούν, β) εκτάκτως όταν ζητηθεί τούτο εγγράφως από τρία (3) τουλάχιστον μέλη της.

8.Σε οποιαδήποτε περίπτωση κωλύματος, καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη, σε περίπτωση δε εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών, συνεδριάζει νόμιμα με τα λοιπά μέλη, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ολιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 15 – Γραμματεία της Εταιρείας

Η Εταιρεία διατηρεί Γραμματεία στην οποία υπηρετούν ο προϊστάμενος της γραμματείας, ο / οι υπάλληλος / οι της Γραμματείας ως και τυχόν βοηθητικό προσωπικό. Οι αποδοχές αυτών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16 -Επιστημονικές Συνεδριάσεις

1.Οι επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας διεξάγονται μία φορά κάθε μήνα, με πρόγραμμα που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έκτακτες επιστημονικές συνεδριάσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά που επιβάλλεται συζήτηση για θέματα που δεν επιδέχονται αναβολή.

2.Η σχετική με τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων διαδικασία καθορίζεται λεπτομερώς από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17 – Ειδικές δραστηριότητες – Ειδικά Όργανα

1.Η Εταιρεία εκτός του Πανελληνίου Συνεδρίου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.2, είναι δυνατόν να διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, συμπόσια ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές Εταιρείες ή επιστημονικές Οργανώσεις. Σε αυτές προβάλλεται η επιστημονική εργασία των μελών της Εταιρείας και οι σύγχρονες εξελίξεις της Ουρολογίας, των Υποειδικοτήτων της και των εξειδικεύσεων κατά γνωστικά αντικείμενα. Ο τόπος και η ημερομηνία των επιστημονικών εκδηλώσεων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Η Εταιρεία μπορεί να απονέμει έπαθλα σε μελέτες ή επιστημονικές εργασίες που έγιναν από τα μέλη της από δική τους πρωτοβουλία ή μετά από σχετική υπόδειξη της Εταιρείας.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να διορίζει Επιτροπές για να μελετήσουν διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την πρόοδο και προαγωγή της Ουρολογίας στην Ελλάδα. Οι Επιτροπές αυτές υποβάλλουν εντός χρόνου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετική έκθεση.

4.Είναι δυνατή η δημιουργία Περιφερειακών Τμημάτων με την έγκριση της Εταιρείας για μέλη που κατοικούν μονίμως μακριά από την Αθήνα. Τα Τμήματα αυτά θα ρυθμίζουν μόνα τους τις επιστημονικές δραστηριότητές τους, με συγκεντρώσεις των μελών τους κατά διαστήματα για επιστημονική συζήτηση και ενημέρωση. Επίσης, μπορούν να οργανώνουν επιστημονικές εκδηλώσεις στην περιφέρειά τους ή να έχουν επιστημονική συνεργασία με ιατρικές ομάδες άλλων ειδικοτήτων και Ιατρικούς Συλλόγους. Η όλη επιστημονική δραστηριότητα κοινοποιείται προς την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και ελέγχεται από αυτή.

5.Είναι δυνατή η δημιουργία Τμημάτων Υποειδικοτήτων με σκοπό την επιστημονική προβολή των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων της Ουρολογίας και την εξασφάλιση επαρκούς εκπαίδευσης των Ουρολόγων σε αυτά.

6.Ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας των Τμημάτων Υποειδικοτήτων και των Περιφερειακών Τμημάτων, καθώς και άλλες λεπτομέρειες που αφορούναυτά, καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, πάντοτε όμως μέσα στο πνεύμα του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 18 – Περιοδικό της Εταιρείας

1.Το Επίσημο όργανο της Εταιρείας είναι το περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ–HellenicUrology».

2.Για την έκδοση του Περιοδικού ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο επταμελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από το Διευθυντή Σύνταξης, τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης, δύο (2) Ειδικούς Συντάκτες και (3) τρία Μέλη.Η Επιτροπή αυτή δύναται να πλαισιωθεί και από περισσότερα Μέλη, ύστερα από σχετικό αίτημα του Δ/ντού Σύνταξης και έγκριση του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε.

3.Η θητεία των μελών της Συντακτικής Επιτροπής είναι τριετής. Η αντικατάσταση των μελών της Συντακτικής Επιτροπής ή παράταση της θητείας τους, εφόσον η εργασία τους κρίνεται αποδοτική, γίνεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Η Συντακτική Επιτροπή συνεδριάζει, όποτε κριθεί αναγκαίο, προς επιτέλεση του έργου της, συγκαλούμενη από το Διευθυντή Σύνταξης.

5.Προς διασφάλιση της υψηλής επιστημονικής στάθμης του περιοδικού, όλες οι υποβαλλόμενες προς δημοσίευση εργασίες υποβάλλονται σε κρίση. Η διαδικασία της κρίσεως και η λειτουργία εν γένει της Συντακτικής Επιτροπής καθορίζονται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19 – Πόροι της Εταιρείας

Οι πόροι της Εταιρείας είναι τακτικοί και έκτακτοι.

1.Τακτικοί πόροι είναι: α) το δικαίωμα εγγραφής των μελών, β) οι ετήσιες εισφορές των τακτικών, παρέδρων και αντεπιστελλόντων μελών, των οποίων το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, γ) οι συνδρομές και τα λοιπά έσοδα από την έκδοση του περιοδικού, δ) οι εγγραφές στα Συνέδρια και τις ομοειδείς επιστημονικές εκδηλώσεις, καθώς και λοιπά έσοδα από αυτά και ε) τα εισοδήματα από την υπάρχουσα χρηματική (κινητή), (τόκοι, μισθώματα κλπ) και κτηματική (ακίνητη) περιουσία της Εταιρείας.

2.Έκτακτοι πόροι είναι: α) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες καθώς και οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) οποιεσδήποτε οικονομικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις ή συνδρομές του Κράτους, Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων αρχών.

3.Τα κεφάλαια της Εταιρείας κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό μιας από τις Τράπεζες της επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20 -Μεγάλοι Ευεργέτες / Δωρητές

1.Μεγάλοι ευεργέτες της Εταιρείας αναγνωρίζονται όσοι προβαίνουν σε μεγάλες χορηγίες ή προσφέρουν έξοχες ηθικές υπηρεσίες προς αυτήν.

2.Δωρητές ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν αξιόλογη χρηματική δωρεά, δωρίζουν βιβλιοθήκες ή άλλα υλικά αγαθά ανάλογης αξίας ή παρέχουν παρεμφερείς ηθικές ή πνευματικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

3.Στα γραφεία της Εταιρείας μπορεί να αναρτώνται τιμητικά τα ονόματα και οι εικόνες των μεγάλων ευεργετών και δωρητών της, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21 -Τροποποίηση Καταστατικού

1.Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο αφού συμπληρωθούν πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία της επικυρώσεως του ισχύοντος. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί, εφόσον αποφασίσει σχετικά Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί ειδικώς προς τούτο.

2.Η ανάγκη τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφασίζεται κατ’ αρχήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακολουθείται δε στη συνέχεια η εξής διαδικασία: α) Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας ενημερώνονται προς τούτο σε Ειδική Καταστατική Γενική Συνέλευση. Στη συνέλευση αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί απαρτία, απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακά ενήμερων τακτικών μελών και προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων, β) εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει Επιτροπή από τακτικά μέλη, εκ των οποίων το ένα να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με εντολή να καταρτίσει αυτή το τροποποιητικό σχέδιο εντός τακτής προθεσμίας, γ) η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιό της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς οι κατά την κρίση της προτεινόμενες μεταβολές να απομακρύνονται από τις παραδόσεις της Εταιρείας, δ) το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνέχεια, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του, καταρτίζει το τελικό προσχέδιο του Καταστατικού, το οποίο και αποστέλλει σε όλα τα τακτικά μέλη προς τελική κρίση και προτάσεις, ε) μετά τη συγκέντρωση των κρίσεων και προτάσεων των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει το τελικό κείμενο του Καταστατικού, το οποίο υποβάλλει στα τακτικά μέλη της Εταιρείας προς έγκριση. Η απόφαση περί εγκρίσεως του τελικού κειμένου του σχεδίου του Καταστατικού λαμβάνεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια Ειδικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία συμμετέχουν τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη. Η απόφαση για την επικύρωση των αλλαγών λαμβάνεται παρουσία των μισών, τουλάχιστον, ταμειακά ενήμερων τακτικών μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 22 -Εσωτερικός Κανονισμός

1.Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει λεπτομερώς όλα όσα έχουν σχέση με τις επιστημονικές συνεδριάσεις, την εκπαίδευση, το περιοδικό και γενικώς τη λειτουργία της Εταιρείας μέσα στο πνεύμα και τις διατάξεις του παρόντος.

2.Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οποτεδήποτε τούτο κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη τροποποίησής του.

3.Για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού, το Δ.Σ ορίζει Επιτροπή από τακτικά μέλη, προκειμένου να συντάξουν το αντίστοιχο τροποποιητικό σχέδιο. Η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιό της προς το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τακτής προθεσμίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο επεξεργάζεται το σχέδιο και καταρτίζει το τελικό σχέδιο του Κανονισμού, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση ή απόρριψη σε ηλεκτρονική ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια Ειδικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία συμμετέχουν τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη και η οποία έχει συγκληθεί προς τούτο. Η απόφαση για την επικύρωση των αλλαγών λαμβάνεται παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 23 -Διάλυση της Εταιρείας

1.Για τη διάλυση της Εταιρείας απαιτείται σύγκληση ειδικής – για το σκοπό αυτό – Γενικής Συνέλευσης, πρώτης ή επαναληπτικής, με την παρουσία των δύο τρίτων των τακτικών μελών της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2.Η απόφαση λαμβάνεται δι’ ανατάσεως της χειρός και με πλειοψηφία ίση προς τα τρία τέταρτα του αριθμού των μελών που παρευρίσκονται.

3.Σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας η τύχη της περιουσίας αποφασίζεται στην Ειδική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την διάλυση της Εταιρείας.

4.Η περιουσία της Εταιρείας απαγορεύεται να διανεμηθεί στα μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 24 -Γενικές Διατάξεις

1.Δεν επιτρέπεται η άσκηση εμπορίας από την Εταιρεία, αλλά επιτρέπεται η οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα και κατ’ εξαίρεση εκείνες οι εμπορικές πράξεις οι οποίες επιτρέπονται από τις υφιστάμενες διατάξεις που καθορίζουν τις δραστηριότητες των επιστημονικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2.Η Γενική Συνέλευση επιλύει τις ασάφειες που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων του Καταστατικού σε συσχετισμό με τις διατάξεις του νόμου που αφορούν τις επιστημονικές εταιρείες.

Αθήνα, Δεκέμβριος 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γκιάλας Κ. Ιωάννης Πρόεδρος
Αλιβιζάτος Γεράσιμος Αντιπρόεδρος
Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος Γεν.Γραμματέας
Καραβιτάκης Μάρκος Ταμίας
Δελλής Αθανάσιος Ειδ.Γραμματέας
Ζουπάνος Γεώργιος Σύμβουλος
Φεράκης Νικόλαος Σύμβουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

Ο Εσωτερικός Κανονισμός, καταρτίστηκε με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και στοχεύει στην αρτιότερη και γενικά αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου της.

Ι. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο)

1. Κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας, είναι η Γενική Συνέλευση των μελών όπως περιγράφεται στο Καταστατικό. Οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, πραγματοποιούνται σε χώρο ο οποίος επιλέγεται από το εκάστοτε Δ.Σ., ενώ σε έκτακτες συνθήκες, μπορούν να λάβουν χώρα & διαδικτυακά. Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε., καθώς και τρίτοι –κατόπιν πρόσκλησης του Δ.Σ.- μπορούν να συμμετέχουν διαδικτυακά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι το Διοικητικό και Εκτελεστικό Όργανο της Εταιρείας και συνέρχεται σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου, μέσω του Γενικού Γραμματέα, ή ύστερα από αίτηση τριών (3), το λιγότερο, μελών του στα γραφεία της Εταιρείας, σε άλλο χώρο ή ακόμη και διαδικτυακά.

3. Τα μέλη καλούνται με έγγραφο, στο οποίο επισυνάπτεται και το πρόγραμμα, με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

4. Κατά τις συνεδριάσεις, συζητείται κάθε τι που ενδιαφέρει την Εταιρεία και μπορεί να ληφθούν αποφάσεις για ζητήματα που δεν διασαφηνίζονται από το Καταστατικό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με βασικά άρθρα του Καταστατικού. Δύναται να συζητηθούν και θέματα εκτός της Ημερήσιας Διάταξης, στην περίπτωση που ζητηθεί εκείνη την στιγμή από μέλος του Δ.Σ. και το αποδεχθεί η πλειοψηφία των μελών του Συμβουλίου.

5. Ο Πρόεδρος υποβάλλει προτάσεις σχετικές με τη λειτουργία και την πρόοδο της Εταιρείας και ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. γύρω από σκέψεις και προτιθέμενες ενέργειές του. Ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα διάφορα έγγραφα και δίνει πληροφορίες, γύρω από τα αναφυόμενα θέματα. Ο Ταμίας αναλύει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και εισηγείται τυχόν επιβαλλόμενα οικονομικά μέτρα. Ο Αντιπρόεδρος, ο Ειδικός Γραμματέας και οι δύο (2) Σύμβουλοι μέλη του Δ.Σ. διατυπώνουν προτάσεις και κρίσεις, εισηγούνται απόψεις και ιδέες και αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα που τους ανατίθενται από τον Πρόεδρο.

6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να κληθούν από τον Πρόεδρο, να μετάσχουν κατά περίπτωση και χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Συντάξεως του Περιοδικού, μέλη της Επιτροπής Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, υπεύθυνοι άλλων δραστηριοτήτων της Εταιρείας, εφ’ όσον συζητείται θέμα σχετικό με το αντικείμενό τους ή άλλων μελών της Ε.Ο.Ε. εφ’ όσον κριθεί αναγκαία η παρουσία τους. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.  μπορεί να παρίσταται και ο Διευθυντής της γραμματείας μετά από πρόσκληση, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Οι Επιστημονικές Συνεδριάσεις (Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα ή Webinars) της Εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές διεξάγονται μία (1) φορά το μήνα εκτός των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και του μήνα που διεξάγεται το Πανελλήνιο ή το Διατμηματικό Συνέδριο της Ε.Ο.Ε..

2. Κατά τις συνεδρίες, πλέον των αναπτυσσομένων επιστημονικών θεμάτων, ο Πρόεδρος κάνει διάφορες ανακοινώσεις, κατά τις οποίες αναγγέλλει αποφάσεις του Δ.Σ., κοινοποιεί έγγραφα άλλων Εταιρειών ή Αρχών και γενικά ενημερώνει επί παντός θέματος που ενδιαφέρει τα μέλη.

3. Η χρονική διάρκεια των επιστημονικών συνεδριάσεων, ορίζεται από το Δ.Σ., ανάλογα με τη μορφή και τα θέματα αυτών.

III. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ EPΓΑΣΙΕΣ

 

1. Οι επιστημονικές εργασίες, οι οποίες παρουσιάζονται στην Εταιρεία, πρέπει να ακολουθούν τον Κανονισμό Εκδόσεως του Περιοδικού.

2. Οι επιθυμούντες να δημοσιεύσουν την εργασία τους, πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές και διαδικασίες του περιοδικού «HELLENICUROLOGY – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ».

3. Οι κοινές συνεδριάσεις με άλλες Επιστημονικές Εταιρείες αποφασίζονται από το Δ.Σ. για θέματα, τα οποία παρουσιάζουν γενικό και κοινό ενδιαφέρον και γίνονται σε έκτακτες ή τακτικές συνεδρίες. Στις συνεδριάσεις αυτές, προεδρεύει ο ένας από τους Προέδρους ή και οι δύο εκ περιτροπής, υπάρχει δε δυνατότητα ορισμού και συντονιστών, κατά την κρίση του Προεδρείου.

ΙV. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ OYPOΛOΓIKO ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1. Το Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο διοργανώνεται ανά διετία, μήνα Οκτώβριο, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εναλλάξ, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας. (άρθρο 3, παρ. 2). Η πόλη και ο μήνας διεξαγωγής δύναται κατ’ εξαίρεση και για το συμφέρον της Εταιρείας να αλλάξουν, μόνο μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. επιλέγει τόπο και τις ημερομηνίες διεξαγωγής.

2. Το Συνέδριο διοργανώνεται κατά προτίμηση εξ ολοκλήρου από την Γραμματεία της Εταιρείας, ο διευθυντής της οποίας εισηγείται προτάσεις ως προς το Συνεδριακό Κέντρο και ετοιμάζει συγκριτικούς προϋπολογισμούς κόστους. Επιμέρους υπηρεσίες του συνεδρίου, δύναται να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες ή με την διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος και υποβολής τουλάχιστον τριών (3) οικονομικών προσφορών. Οι προσφορές αξιολογούνται και εγκρίνονται από το Δ.Σ..

3. Το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει την εξ’ ολοκλήρου ανάθεση του Συνεδρίου σε Γραφείο Οργάνωσης Εκδηλώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ζητούνται προσφορές εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τα ενδιαφερόμενα γραφεία, τις οποίες εν συνεχεία εξετάζει η Οργανωτική Επιτροπή και αποφασίζει για την επιλογή του κατάλληλου γραφείου που θα εξασφαλίζει τους καλύτερους όρους, το οποίο και θα δεσμεύεται μετά την επιλογή με υπογραφή συμβολαίου.

4. Τα θέματα του Συνεδρίου (Συμπόσια, Διαλέξεις, Στρογγυλές Τράπεζες κλπ.), οι ομιλητές καθώς και οι πρόεδροι/συντονιστές των συνεδριάσεων, επιλέγονται από το Δ.Σ. σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή.

5. Το Δ.Σ. και η Οργανωτική Επιτροπή φροντίζουν για την παραχώρηση χρόνου και αιθουσών στα Τμήματα των Υποειδικοτήτων της Ε.Ο.Ε. για να προβάλουν το έργο τους. Οι Συντονιστικές Επιτροπές των Τμημάτων, υποβάλλουν προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση,  ώστε αυτά να συμπεριληφθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα του Πανελληνίου Συνεδρίου.  Συστήνεται, επίσης, τιμητική επιστημονική επιτροπή η οποία αποτελείται από Διευθυντές Ουρολογικών Κλινικών και διακεκριμένα μέλη της εταιρείας και έχει καθαρά συμβουλευτικό ρόλο.

6. Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η Οργανωτική Επιτροπή και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου. Η Αξιολόγηση των εργασιών μπορεί να ανατεθεί είτε σε μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου, είτε στην Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού «HELLENICUROLOGY- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ».

7. Εργασίες προς Βράβευση, υποβάλλονται με την μορφή πλήρους άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται συναίνεση εκ μέρους των συγγραφέων για τη δημοσίευση στο Περιοδικό  «HELLENICUROLOGY- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ».

V. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το επίσημο όργανο της Εταιρείας είναι το περιοδικό «HELLENIC UROLOGY – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ», που εκδίδεται και λειτουργεί με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και τις κανονιστικές διατάξεις που ακολουθούν:

 

1.Γενικά

1.1. Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού ορίζεται από τον Διευθυντή Σύνταξης που επιλέγεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας με τριετή θητεία και διαρθρούται ως εξής:

α) Διευθυντής Σύνταξης (1)

β) Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης (1-2)

γ) Ειδικοί Συντάκτες (2)

δ) Μέλη Επιτροπής Σύνταξης (3-6)

ε) Η Επιτροπή αυτή δύναται να πλαισιωθεί και από περισσότερα μέλη, ύστερα από σχετικό αίτημα του Δ/ντού Σύνταξης και έγκριση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε.

Ο Διευθυντής Σύνταξης παύεται από το Δ.Σ. μετά από αιτιολογημένη φανερή ψηφοφορία, όταν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του με επιτυχία. Σε τέτοια περίπτωση ολοκληρώνει αυτόματα την θητεία της και η Συντακτική Επιτροπή.

1.2. Έργο της Συντακτικής Επιτροπής είναι ο σχεδιασμός ανάπτυξης του περιοδικού, η κρίση των εργασιών που υποβάλλονται για δημοσίευση, η παρακολούθηση της τακτικής και επιμελημένης εκδόσεως του περιοδικού, η διατήρηση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου του, καθώς και η προαγωγή και διάδοσή του μεταξύ των Ουρολόγων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για τον σκοπό αυτό μπορεί ο Διευθυντής Σύνταξης να προτείνει στο Δ.Σ. εκδηλώσεις ή εκπαιδευτικά σεμινάρια σε σχέση με την προώθηση της γνώσης συγγραφής και αξιολόγησης εργασιών, καθώς και βελτίωσης τρόπων επικοινωνίας/παρουσίασης εργασιών.

2. Διαδικασία Κρίσεως

2.1. Οι εργασίες που υποβάλλονται στο περιοδικό  «HELLENIC UROLOGY – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ» αποστέλλονται προς κρίση σύμφωνα με την μέθοδο/διαδικασία αξιολόγησης που έχει ορίσει η Συντακτική Επιτροπή και αναλύεται με σαφήνεια στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

2.2. Ο Διευθυντής Σύνταξης είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία και έκδοση του περιοδικού.

3. Διευθυντής Σύνταξης

3.1. Ο Διευθυντής Σύνταξης επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ εκείνων που υπέβαλαν υποψηφιότητα κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η θητεία του είναι τριετής, δυνάμενη να ανανεωθεί για μία επιπλέον θητεία. Ο Διευθυντής Σύνταξης παύεται από το Δ.Σ. μετά από αιτιολογημένη φανερή ψηφοφορία όταν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του με επιτυχία.

3.2. Ο Διευθυντής Σύνταξης μπορεί να υποβάλει έγγραφη παραίτηση, που θεωρείται τελεσίδικη μετά την αποδοχή της από το Δ.Σ.. Σε περίπτωση παύσεως ή παραιτήσεως του Διευθυντού Σύνταξης, ορίζεται από το Δ.Σ. νέος με θητεία τριετή, που επιλέγει νέα Συντακτική ομάδα.

3.3. Σε κάθε συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά από τον (την) υπάλληλο Γραμματείας της Εταιρείας.

VI. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Γενικά

1.1. Η Εταιρεία διατηρεί Ιστοσελίδα και Ιστότοπους (σελίδες Μέσων Κοινωνικών Δικτύων) που λειτουργούν με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας, υπό την αρμοδιότητα και ευθύνη του Δ.Σ. της Εταιρείας.

1.2. Η Επίσημη διαδικτυακή διεύθυνση της Ιστοσελίδας «www.huanet.gr», έχει κατοχυρωθεί από την Εταιρεία και αποτελεί  «copyright». Δύναται, δε να αλλάξει, μόνο αν κριθεί απαραίτητο με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.. Επίσης, είναι δυνατό να δημιουργηθούν επιπλέον ιστοσελίδες ειδικής θεματολογίας με προϋποθέσεις και κανονισμό λειτουργίας ίδια με την Επίσημη Ιστοσελίδα.

1.3. Η ιστοσελίδα «www.huanet.gr», ως επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ο.Ε., διατηρεί όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις για τη δημοσίευση και αναδημοσίευση ηλεκτρονικού υλικού που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.

1.4. Σκοποί της ιστοσελίδας είναι η επικοινωνία μεταξύ της Εταιρείας και των μελών της, η έγκυρη ενημέρωση κοινού και ασθενών σε θέματα που αφορούν την ειδικότητα της Ουρολογίας, η προβολή του έργου της Εταιρείας, η προαγωγή και η διάδοση της επιστημονικής γνώσης.

2. Οργάνωση-Λειτουργία-Δομή

2.1. Η δομή, ο σχεδιασμός και η θεματολογία της ιστοσελίδας καθορίζεται από το Δ.Σ. και πρέπει να εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτής όπως αναφέρονται στην παρ. 1.

2.2. Το Δ.Σ. ορίζει ως υπεύθυνο της ιστοσελίδας, ιστότοπων (σελίδων Μέσων Κοινωνικών Δικτύων) τον Διευθυντή Σύνταξης / Υπεύθυνο ύλης του eNewsletter της Ε.Ο.Ε., με τετραετή θητεία. Στις αρμοδιότητες του υπευθύνου της ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση της θεματολογίας αυτής, κατόπιν εγκρίσεώς της από το Δ.Σ., καθώς και η εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με τη δομή, το σχεδιασμό, τη θεματολογία και εν γένει με τη βελτίωση της λειτουργίας της, σε όλα τα επίπεδα. Σε περίπτωση παύσεως ή παραιτήσεως του υπευθύνου της ιστοσελίδας, ορίζεται από το Δ.Σ. νέος με τριετή θητεία.

2.3. Το Δ.Σ. δύναται να προσλάβει ειδικό προγραμματιστή ή να συνάψει σύμβαση έργου με εταιρεία προγραμματιστών προκειμένου να λειτουργεί και να συντηρεί την ιστοσελίδα.

2.4. Στην ιστοσελίδα δύνανται να δημοσιεύονται ή αναδημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή, παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών, καθώς και επιστημονικά ή άλλα άρθρα με τη σύμφωνη γνώμη των συντακτών αυτών. Επίσης δύναται να αναδημοσιεύεται η ύλη του περιοδικού «Ελληνική Ουρολογία», καθώς και άλλων εντύπων που αφορούν τις Υποειδικότητες, των οποίων η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στην Ε.Ο.Ε. Ρητά απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναδημοσίευση οποιουδήποτε άρθρου ή εντύπου, χωρίς τη συγκατάθεση του συντάκτη αυτού.

2.5. Τα Τμήματα Υποειδικοτήτων, καθώς και το Τμήμα των Ελλήνων Ειδικευόμενων Ουρολόγων της (Τ.Ε.Ε.Ο) δύνανται να διαθέτουν ένθετες αυτόνομες σελίδες σε ύφος και σχεδιασμό της μητρικής ιστοσελίδας, με τη διαδικτυακή δ/νση www.huanet.gr/όνομα Τμήματος, τη διαχείριση των οποίων θα έχουν τα αντίστοιχα όργανα των Τμημάτων αυτών καθώς και του Τ.Ε.Ε.Ο., σε συνεργασία με τον Ειδικό Γραμματέα. Το περιεχόμενο των ένθετων ιστοσελίδων θα περιλαμβάνει το σκοπό ίδρυσης και τους στόχους του Τμήματος. Επίσης, θα υπάρχει δυναμική ιστοσελίδα για επικοινωνία με μέλη και κοινό. Οι κατ’ ιδίαν λεπτομέρειες θα γίνονται μετά από συνεννόηση με τον προγραμματιστή της Ε.Ο.Ε. και τον εκάστοτε αρμόδιο του Τμήματος.

Το Δ.Σ. ασκεί εποπτικό ρόλο σε αυτές τις παρένθετες σελίδες, προκειμένου να διασφαλίζονται οι σκοποί της  ιστοσελίδας, όπως αναγράφονται στην παρ. 1.

2.6. Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημιστικών καταχωρήσεων, παρά μόνο αν αυτές τοποθετούνται σε ειδική κλειδωμένη σελίδα όπου έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της Ε.Ο.Ε. με προσωπικούς κωδικούς εισόδου και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι απολύτως σύννομες.

Επιτρέπονται χορηγικές αρωγές από συνεργαζόμενες εταιρείες της Ε.Ο.Ε., αποκλειστικά για την στήριξη της λειτουργίας και διαχείρισης  της Ιστοσελίδας. Ανταποδοτικά στις χορηγίες αυτές, η Ε.Ο.Ε. αναρτά το λογότυπο του χορηγού, διακριτικά στην αρχική σελίδα.

VΙI. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ Ε.Ο.Ε. «eNewsletter»

1. Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία εκδίδει Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο – eNewsletter, το οποίο εκδίδεται κάθε δύο (2) μήνες, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Ε. και αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη της Ε.Ο.Ε, αλλά και όλους όσοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον και σχετίζονται με την Ουρολογική Οικογένεια. Εκδότης του eNewsletterείναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε.

2. Σκοπός του δελτίου είναι η καταγραφή και προβολή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των μελών της Ουρολόγων σε όλη τη χώρα, η τακτική επικοινωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα της ειδικότητας, η γνωριμία μέσω συνεντεύξεων με γνωστές προσωπικότητες του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι ανταποκρίσεις από συναδέλφους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό και η ενημέρωση των ειδικευόμενων συναδέλφων σε θέματα εκπαίδευσης.

3. Το δελτίο δεν έχει αυστηρά επιστημονικό χαρακτήρα και δικαίωμα συνεργασίας έχουν όλα τα μέλη της Εταιρείας, καθώς και φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται επαγγελματικά με την ειδικότητα της Ουρολογίας.

4. OΔιευθυντής Σύνταξης / Υπεύθυνος Ύλης ορίζεται από το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε.. Ο Διευθυντής Σύνταξης / Υπεύθυνος Ύλης, επιλέγει και προτείνει προς έγκριση στο Δ.Σ. μια σταθερή συντακτική ομάδα. Η θητεία του υπεύθυνου ύλης και των μονίμων συντακτών είναι τετραετής με δυνατότητα ανανέωσης. Η παρουσία μονίμων συντακτών δεν αποκλείει τη συμμετοχή οιουδήποτε Ουρολόγου να συμμετέχει ως αρθρογράφος.

5. Επιτρέπεται η δημοσίευση διαφημίσεων σχετικών με την ειδικότητα βάσει αντιτίμου που θα ορίζει ανά έτος η Ε.Ο.Ε και η συνοδεία του δελτίου από εκπαιδευτικό και διαφημιστικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Οι ανακοινώσεις εγχώριων επιστημονικών συναντήσεων γίνονται ατελώς.

Η οικονομική διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου «eNewsletter» ασκούνται από τον Ταμία της Ε.Ο.Ε.

 

VIII.ΥΠΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Σκοπός

Καθιερώνεται ο θεσμός των υποειδικοτήτων με σκοπό την επιστημονική προβολή των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων της Ουρολογίας και την εξασφάλιση επαρκούς εκπαίδευσης των Ουρολόγων σε αυτά. Τα Τμήματα Υποειδικοτήτων που μπορούν να ιδρυθούν είναι:

 • Ουρογεννητικής Ογκολογίας
 • Λειτουργικής Ουρολογίας – Νευροουρολογίας & Γυναικολογικής Ουρολογίας
 • Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας
 • Ενδοουρολογίας, Λαπαροσκοπικής Χ/Ρ Ουρολογίας – Ουρολογικής Τεχνολογίας
 • Παιδιατρικής Ουρολογίας
 • Πειραματικής – Ερευνητικής Ουρολογίας
 • Απεικονιστικής Ουρολογίας
 • Ουρογεννητικών Λοιμώξεων – Ουρολιθίασης
 • Μεταμόσχευσης Νεφρού
 • Ουρογεννητικής – Επανορθωτικής Χειρουργικής

2. Συγκρότηση των Τμημάτων

Η ίδρυση ενός Τμήματος αποφασίζεται από το Δ.Σ., ανεξαρτήτως χρονικής στιγμής, μετά από πρόταση τουλάχιστον 10 μελών της Ε.Ο.Ε.. Η συγκρότησή του ανατίθεται σε επταμελή Συντονιστική Επιτροπή, την αρχική σύνθεση της οποίας ορίζει το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και θητεία μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία εκλογών των Τμημάτων (παρ. 3).

3. Λειτουργία των Τμημάτων

3.1. Κάθε Τμήμα διοικείται από επταμελή Συντονιστική Επιτροπή (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και τέσσερα (4) μέλη). Η θητεία είναι διετής. Κανείς δεν δύναται να έχει περισσότερες από δύο συνεχείς θητείες. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ενός Τμήματος δεν μπορούν να συμμετέχουν συγχρόνως σε Συντονιστική Επιτροπή άλλου Τμήματος.

3.2. Δικαίωμα υποβολής στις εκλογές των Τμημάτων, έχουν όλοι οι εν ενεργεία Ουρολόγοι που έχουν λάβει τίτλο ειδικότητος και δεν έχουν υπηρετήσει σε δύο (2) συντονιστικές Επιτροπές στο παρελθόν. Προαπαιτούμενη προϋπόθεση είναι η αποδεδειγμένη ενασχόληση με την Υποειδικότητα που θα αποδεικνύεται με σύντομο βιογραφικό, καθώς και η εγγραφή τους στο αντίστοιχο Τμήμα Υποειδικότητος της Ε.Ο.Ε..

3.3. Η σύνθεσή της Συντονιστικής Επιτροπής για κάθε διετία θα επιλέγεται μετά από εκλογική  διαδικασία και ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια του Διατμηματικού Συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται ανά διετία.

3.4. Σε περίπτωση αδυναμίας εκλογής νέας Συντονιστικής Επιτροπής μέσω εκλογών ή έλλειψης επαρκών υποψηφιοτήτων, ώστε να καλυφθούν οι θέσεις, η επταμελής Συντονιστική Επιτροπή ή οι κενές θέσεις της θα καλύπτονται από το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε. με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.

4.Μέλη των Τμημάτων

Μέλος ενός (1) Τμήματος ή περισσότερων Τμημάτων, με ανώτερο αριθμό συμμετοχής σε τρία (3) Τμήματα, έχει δικαίωμα να γίνει κάθε μέλος της Ε.Ο.Ε, με απλή έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τη Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση. Δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες των Τμημάτων έχουν όλα τα μέλη της Ε.Ο.Ε, που έχουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή τους σε αυτά.

5. Επιστημονικές Εκδηλώσεις των Τμημάτων

5.1. Τα Τμήματα δύνανται να προγραμματίζουν επιστημονικές εκδηλώσεις ημερίδες – διημερίδες με συγκεκριμένο θέμα, υπό την έγκριση και αιγίδα της Ε.Ο.Ε.. Προϋπόθεση είναι η έγκαιρη υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για την εκδήλωση προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5.2. Η οικονομική διαχείριση της εκδήλωσης ανήκει αποκλειστικά στην Ε.Ο.Ε..Συνιστάται ως χώροι εκδηλώσεων να επιλέγονται, κυρίως, δημόσια κτίρια (αμφιθέατρα Νοσοκομείων – Πανεπιστημίων).

6. Διατμηματικό Συνέδριο

6.1. Για τη διεξαγωγή του Διατμηματικού Συνεδρίου συστήνεται Οργανωτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από το Δ.Σ. και τους Προέδρους των Συντονιστικών Επιτροπών των Τμημάτων. Συστήνεται, επίσης, τιμητική επιτροπή η οποία αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο, τις επταμελείς επιτροπές των Τμημάτων και τον/τους Διευθυντή/ές Ουρολογικών Κλινικής/ών του τόπου της διεξαγωγής.

6.2. Το Συνέδριο διοργανώνεται εξ ολοκλήρου από την Γραμματεία της Εταιρείας, ο διευθυντής της οποίας εισηγείται προτάσεις ως προς το Συνεδριακό Κέντρο και ετοιμάζει συγκριτικούς προϋπολογισμούς κόστους. Επιμέρους υπηρεσίες του συνεδρίου, δύναται να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες ή με την διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος και υποβολής τουλάχιστον τριών (3) οικονομικών προσφορών. Οι προσφορές αξιολογούνται και εγκρίνονται από το Δ.Σ..

6.3. Εναλλακτικά, αν προκριθεί η συνεργασία με Γραφείο οργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων, ακολουθείται η διαδικασία, η οποία προβλέπεται ανωτέρω για την περίπτωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου (άρθρο IV παρ. 3).

7. Οικονομικά των Τμημάτων

Τα Τμήματα είναι οργανωτικά και οικονομικά πλήρως ενσωματωμένα στην Ε.Ο.Ε. Κάθε δαπάνη, προκειμένου να καλυφθεί από το ταμείο της Ε.Ο.Ε, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δ.Σ της Εταιρείας. Τα Τμήματα δεν διατηρούν λογαριασμό και κάθε οικονομική ανάγκη απαιτεί την έγκριση του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε, η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς.

8. Υπεύθυνος Συντονιστής Τμημάτων

Ο Ειδικός Γραμματέας και τα δύο (2) Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε είναι ο σύνδεσμος μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και Τμημάτων και συνεργάζονται στενά με τις Συντονιστικές Επιτροπές τους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

1. Σκοπός

1.1. Σκοπός της ίδρυσης των Περιφερειακών Τμημάτων είναι να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της Εταιρείας, που διαμένουν ή ασκούν την επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους μακριά από την Αθήνα, να ρυθμίζουν μέσω των Περιφερειακών Τμημάτων τις επιστημονικές τους δραστηριότητες, με συγκεντρώσεις των μελών τους κατά διαστήματα, για επιστημονική συζήτηση και ενημέρωση.

1.2. Τα Περιφερειακά Τμήματα δεν μπορούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις με την επωνυμία Συνέδριο. Η επιστημονική τους δραστηριότητα κοινοποιείται προς την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και τίθεται υπό την αιγίδα της. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραχωρεί στα Περιφερειακά Τμήματα όλες τις δυνατές διευκολύνσεις (φωτοαντίγραφα βιβλιογραφίας, δανεισμό εκπαιδευτικών διαφανειών, ταινιών video, DVD κλπ.). Ημερίδες ή εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τα Περιφερειακά Τμήματα θα πρέπει να πραγματοποιούνται στα όρια της έδρας τους.

2. Mέλη

2.1. Μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων αυτών μπορούν να γίνουν τα τακτικά, πάρεδρα, ομότιμα και επίτιμα μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας που διαμένουν ή ασκούν την επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους στις Περιφέρειες που αναφέρονται στο σχετικό εδάφιο 4.

2.2. Είναι σαφές ότι τα μέλη των Τμημάτων διατηρούν τις ιδιότητες του μέλους της Ε.Ο.Ε. και του μέλους του Τμήματος.

3. Διοίκηση

Η Διοίκηση των Περιφερειακών Τμημάτων αυτών ασκείται με τον τρόπο που επιλέγουν τα μέλη τους.

4. Περιφέρειες

Περιφέρειες στις οποίες μπορεί να δημιουργηθούν Τμήματα είναι οι εξής:

MAKΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνει τους νομούς: Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Καβάλας, Σερρών, Δράμας, Φλώρινας, Χαλκιδικής, Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με έδρα τη Λάρισα, περιλαμβάνει τους νομούς: Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.

ΗΠΕΙΡΟΥ με έδρα τα Ιωάννινα, περιλαμβάνει του νομούς: Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Λευκάδας, Πρέβεζας και Αιτωλοακαρνανίας.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με έδρα την Πάτρα, περιλαμβάνει τους νομούς: Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ με έδρα το Ηράκλειο, περιλαμβάνει τους νομούς: Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Λέσβου, Ρεθύμνης, Σάμου, Χανίων και Χίου.

5. Ίδρυση Τμήματος

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης Περιφερειακού Τμήματος είναι η υποβολή πρότασης, υπογεγραμμένης από είκοσι (20) τουλάχιστον ενδιαφερόμενα μέλη της Εταιρείας διαμένοντα ή ασκούντα την επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους στην Περιφέρεια του υπό ίδρυση Τμήματος, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει για την ενεργοποίησή του.

Χ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ

1. Σκοπός

Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Τμήματος Ελλήνων Ειδικευόμενων Ουρολόγων (Τ.Ε.Ε.Ο., αντίστοιχος αγγλόφωνος τίτλος: Section of Greek Urologists in Training, S.G.U.T), είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ειδικευόμενους Ουρολόγους να προωθούν και να ρυθμίζουν τα επιστημονικά θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντός τους, όπως:

α) η συνεχής βελτίωση της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της ειδικότητας με τελικό στόχο την καθιέρωση ενός ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης, που θα πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος, συνδέεται με το πρόγραμμα ειδικευομένων που ορίζει η ΕAU, καθώς και οι οδηγίες του European Board of Urology (EBU) για τη λήψη του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ουρολογίας (FEBU).

β) η ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν τους ειδικευόμενους στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εκπαιδευτικά προγράμματα, μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στις υποειδικότητες, υποτροφίες, ανταλλαγές ειδικευόμενων).

γ) η εκπροσώπησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευομένων Ουρολόγων (ESRU)

δ) η προάσπιση γενικώς του κύρους και της ακεραιότητας της ειδικότητας του Ουρολόγου.

2. Μέσα Εκπλήρωσης Σκοπών

Το Τ.Ε.Ε.Ο. εκπληρώνει τους σκοπούς του:

α) Συνερχόμενο σε τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

α.α Οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία και προχωρούν στη λήψη αποφάσεων εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει προς την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (βλ.εδάφιο 3).Σε αντίθετη περίπτωση, η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου, εντός 15ημέρου, οπότε θεωρείται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων, εκτός εάν η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη διενέργεια εκλογών, οπότε ισχύει υποχρεωτικά η παρουσία του μισού συν ενός (1) των μελών για απαρτία.

α.β Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται από τη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Τμήματος μία φορά το χρόνο με έγκαιρη ανακοίνωση προς τα μέλη του Τμήματος, στην οποία καθορίζονται και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Έκτακτες Γ.Σ συγκαλούνται είτε από την Δ.Ε. του Τμήματος ή κατόπιν αιτήσεως είκοσι (20) τουλάχιστον εκ των μελών του, εφόσον υπάρχουν σοβαρά θέματα προς συζήτηση και επίλυση. Κατά τη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του Πανελλήνιου Συνεδρίου, διενεργούνται υποχρεωτικά οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών της Δ.Ε. (βλ.εδάφια 3 και 4).

β) Με περιοδικές συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια του έτους, οσάκις η Δ.Ε. κρίνει τούτο αναγκαίο.

γ) Μέσω της 3μελούς Διοικούσας Επιτροπής του, η οποία, μεταξύ άλλων, εκπροσωπεί το Τμήμα στις συνεδριάσεις του ESRU, όταν υπάρχει αντίστοιχη πρόσκληση.

δ) Με την καθιέρωση ειδικής στήλης/σελίδων για τους ειδικευόμενους στο περιοδικό και το ενημερωτικό δελτίο, σε συνεργασία με τις Συντακτικές Επιτροπές τους.

ε) Μέσω E-mail και κοινωνικών δικτύων, για την ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών του Τ.Ε.Ε.Ο. και

στ) Η Διοικούσα Επιτροπή εισηγείται θέματα, εκδηλώσεις κλπ, για να περιληφθούν στο ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εταιρείας.

3. Μέλη

Μέλη του Τ.Ε.Ε.Ο είναι αυτομάτως όλοι οι ειδικευόμενοι Ουρολόγοι, που είναι συγχρόνως εγγεγραμμένοι ως πάρεδρα μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Είναι αυτονόητο ότι παράλληλα με την ιδιότητά τους ως μελών του Τ.Ε.Ε.Ο., οι ως άνω, διατηρούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του παρέδρου μέλους της Εταιρείας, όπως αυτά καθορίζονται από το Καταστατικό της. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος με ευθύνη της, κρατά ονομαστικό κατάλογο των μελών του. Ένα μέλος διαγράφεται αυτομάτως από το Τ.Ε.Ε.Ο. με την απόκτηση του τίτλου ειδικότητος ή μετά έγγραφη αίτησή του προς τη Δ.Ε..

4. Διοίκηση

4.1. Το Τ.Ε.Ε.Ο. διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από τα μέλη του Τμήματος σε ειδική προς τούτο Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια των Πανελληνίων Συνεδρίων. Η προκήρυξη για τη Γ.Σ. αυτή, καθορίζει σαφώς πλην της ημερομηνίας και του τόπου των αρχαιρεσιών και τα χρονικά περιθώρια της υποβολής υποψηφιοτήτων που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι επαρκή, βρίσκεται δε σε απαρτία και προχωρεί σε αρχαιρεσίες μόνον εφόσον πληρούνται τα αναφερόμενα στο εδάφιο 2α.

4.2. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχει κάθε μέλος του Τμήματος, το οποίο είναι ταμειακώς εντάξει/ενεργό μέλος της Ε.Ο.Ε, όμως θα πρέπει να ενθαρρύνονται ιδιαιτέρως σε τούτο οι ειδικευόμενοι εκείνοι που έχουν σχετικά μεγάλα χρονικά περιθώρια ειδίκευσης [τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες], προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διοίκηση του Τμήματος χωρίς συχνές αλλαγές.

4.3. Τα μέλη της Δ.Ε. είναι τρία (3) τακτικά που καταλαμβάνουν κατά σειρά σχετικής πλειοψηφίας στις αρχαιρεσίες τις ακόλουθες θέσεις: 1) Προέδρου, 2) Γραμματέως, 3) Ταμία. Εκλέγονται επίσης και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη που καταλαμβάνουν θέση επιλαχόντος. Το Τ.Ε.Ε.Ο. εκπροσωπείται, οσάκις τούτο χρειάζεται, ενώπιον των οργάνων της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και επίσης στο ESRU.

4.4. Κρατούνται πρακτικά των Γ.Σ. και των λοιπών συνεδριάσεων του Τμήματος εκ μέρους της.

4.5. Επί λήξεως της θητείας, παραιτήσεως, διαγραφής ή εν πάση περιπτώσει κωλύματος του Προέδρου του Τμήματος, τη θέση του καταλαμβάνει αυτομάτως ο Γραμματέας, οπότε τη θέση του Γραμματέως καταλαμβάνει ο Ταμίας, τη θέση του Ταμία ο πρώτος επιλαχών κατά τις αρχαιρεσίες κ.ο.κ.. Εάν δεν υπάρχει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, επιλαχών για την κάλυψη θέσεως τακτικού μέλους της Δ.Ε., η θέση παραμένει κενή μέχρι τις επόμενες εκλογές.

 5. Πόροι

Οικονομικοί πόροι του Τμήματος είναι:

α) το καθοριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας ποσοστό επί της ετήσιας εισφοράς κάθε παρέδρου μέλους που είναι συγχρόνως και μέλος του Τ.Ε.Ε.Ο..

β) κάθε έκτακτη οικονομική ενίσχυση εκ μέρους της Εταιρείας που χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) δωρεές ή υποτροφίες προς το Τ.Ε.Ε.Ο. που εξασφαλίζονται με πρωτοβουλία της Διοικούσης Επιτροπής του.

XI. ΒΡΑΒΕΙΑ & ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1. Γενικά

Η Εταιρεία προβαίνει στην απονομή των βραβείων και τιμητικών διακρίσεων με απόφαση του Δ.Σ..

2. Βραβείο «Κωνσταντίνος Δημόπουλος»

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.) καθιερώνει το βραβείο «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ», (Career Award, for Lifelong outstanding contribution to Urology), το οποίο θα απονέμει σε Ουρολόγο που έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην ειδικότητα της Ουρολογίας.

 • Θα απονέμεται κάθε δύο (2) χρόνια στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ο.Ε..
 • Την πρόταση θα την καταθέτει ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. σε συνεννόηση με τον Αντιπρόεδρο και με την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας του Δ.Σ..
 • Είναι ευθύνη του Προέδρου να αιτιολογεί γραπτώς τους λόγους που προτείνει τον υποψήφιο και όταν θα αποδίδεται το βραβείο, ο Πρόεδρος θα αναλύει το βιογραφικό του τιμώμενου προσώπου.
 • Το βραβείο απονέμεται σε Ουρολόγους, είτε εκτός Ελλάδος, είτε σε Έλληνες που έχουν διαπρέψει εντός ή εκτός Ελλάδας και έχουν συμβάλλει με το έργο τους στην προαγωγή και εξέλιξη της Ελληνικής Ουρολογίας.
 • Θα αφορά συναδέλφους που έχουν ολοκληρώσει την επιστημονική τους διαδρομή ή είναι κοντά στην ολοκλήρωση αυτής.
 • Δεν θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο, αλλά από ειδικό συμβολικό μετάλλιο ή πλακέτα, που θα παραχθεί από την Ε.Ο.Ε. για τον σκοπό αυτό.

XII. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Γενικά

1.1. Στα πλαίσια των σκοπών και του έργου της, η Εταιρεία μπορεί να χορηγεί υποτροφίες για μετεκπαίδευση σε αναγνωρισμένα κέντρα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Οι υποτροφίες δύναται να αφορούν ειδικά γνωστικά αντικείμενα, εκπαιδεύσεις συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας με μέγιστο διάστημα ένα έτος.

1.2. Το ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών, ο χρόνος προκήρυξής τους και το ποσό της κάθε υποτροφίας, αποφασίζεται από το Δ.Σ..

2. Υποτροφία «Απόστολος Δεληβελιώτης»

2.1. Προκηρύσσεται κάθε χρόνο και απονέμεται σε ειδικευόμενο Ουρολόγο που διανύει τον τελευταίο χρόνο της ειδικότητας ή ειδικευμένο Ουρολόγο έως σαράντα δύο (42) ετών, με την προϋπόθεση να είναι ενεργό μέλος της Ε.Ο.Ε..

2.2. Γενικοί όροι συμμετοχής και παροχής της υποτροφίας:

-Το ουρολογικό κέντρο μετεκπαίδευσης θα πρέπει να εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  τρίτης  χώρας, να είναι αναγνωρισμένο και να τυγχάνει της εγκρίσεως του Δ.Σ..

-Στην αίτηση συμμετοχής των υποψηφίων θα πρέπει να επισυνάπτεται κι ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

-Να γνωρίζουν επαρκώς την Αγγλική γλώσσα ή την γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να κάνουν μετεκπαίδευση.

-Να μην είναι υπότροφοι άλλου ιδρύματος ελληνικού ή ξένου και να μην υπήρξαν υπότροφοι της Ε.Ο.Ε. κατά το παρελθόν.

2.3. Το προτεινόμενο σύστημα των εξετάσεων για την υποτροφία είναι γραπτές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Το γνωστικό αντικείμενο των εξετάσεων θα περιλαμβάνει τη Γενική Ουρολογία και όλες τις Υποειδικότητές της. Επιτυχών θεωρείται αυτός που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, η οποία όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπερβαίνει το 60% του συνόλου των ερωτήσεων. Η εξέταση μπορεί να έχει και ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, αποφασίζει το Δ.Σ. αν θα γίνει κλήρωση, αν θα επιμεριστεί  ή αν θα δοθεί εξ ολοκλήρου το βραβείο στους ισοβαθμούντες. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται γραπτώς στους ενδιαφερομένους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Το Δ.Σ. μπορεί να

2.4. Υποχρεώσεις του υποτρόφου:

– Ο υπότροφος υποχρεούται να ξεκινήσει την μετεκπαίδευση του εντός 6μήνου, από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων. Ο υπότροφος έχει το δικαίωμα να ζητήσει παράταση έναρξης της μετεκπαίδευσής του, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την λήξη του εξαμήνου, παρουσιάζοντας τους λόγους στο Δ.Σ.. Σε κάθε άλλη περίπτωση η υποτροφία ακυρώνεται κι επαναπροκηρύσσεται σε χρόνο που θα καθορίσει το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε.

-Ο υπότροφος έχει την υποχρέωση να συμμετάσχει σε ερευνητικό πρωτόκολλο και να δημοσιεύσει επιστημονική εργασία ή να την παρουσιάσει σε Συνέδριο.

-Επίσης, υποχρεούται να αποστείλει στην Ε.Ο.Ε κείμενο στην αγγλική, με όλες τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε, με την υπογραφή του Διευθυντού της Κλινικής στην οποία μετεκπαιδεύθηκε.

-Το ήμισυ του ποσού της υποτροφίας χορηγείται, αφού ληφθεί πιστοποιητικό του Διευθυντού της Κλινικής ή του Κέντρου στο οποίο θα μεταβεί, όπου θα αναγράφεται η έναρξη της παρακολούθησης. Το υπόλοιπο ποσό χορηγείται μετά από έξι (6) μήνες, ύστερα από νέο πιστοποιητικό, όπου θα αναφέρεται ότι συνεχίζεται η μετεκπαίδευσή του.

3. Υποτροφία Παιδιατρικής Ουρολογίας «Φίλιππος Ανδρουλακάκης»

H προκήρυξή της έχει σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη της Παιδοουρολογίας στην χώρα μας. Το Δ.Σ. κρίνει κάθε χρόνο, την αναγκαιότητα ή μη της προκήρυξής του.

4. Διάφορες άλλες υποτροφίες

Δύναται να προκηρυχθούν, μετά από πρόταση μέλους/ών και είναι στην κρίση του Δ.Σ..

XIII. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητη, πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα Σεμιναρίων που στεγάζεται στην έδρα της και φιλοξενεί Εκπαιδευτικές και Επιστημονικές Εκδηλώσεις της Εταιρείας. Στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ε.Ο.Ε. υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθούν εκδηλώσεις τρίτων (επιστημονικών φορέων ή ιδιωτών), μετά από έγκριση του Δ.Σ.. Οι εκδηλώσεις τρίτων, πρέπει να συνάδουν με το επιστημονικό κύρος, τους σκοπούς και τους στόχους της Ε.Ο.Ε..

Υπεύθυνος λειτουργίας του Κέντρου ορίζεται ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ο.Ε., λόγω της ιδιότητάς του ως Προέδρου της Επιτροπής Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ε. και λειτουργεί με επιμέλεια της Γραμματείας.

XIV. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

1. Σκοπός

Η προστασία των ασθενών που πάσχουν από ουρολογικές παθήσεις, η υποστήριξη, η σωστή ενημέρωσή τους και η ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής της ουρολογικής υγείας. Το Γραφείο Ασθενών της Ε.Ο.Ε. θα είναι σε στενή συνεργασία με το αντίστοιχο EAU-Patient Office.

2. Δομή & Λειτουργία

2.1. Το Δ.Σ. ορίζει με απόφασή του, τον πρώτο Επιστημονικό Υπεύθυνο Συντονιστή, τον οποίο εξουσιοδοτεί να στελεχώσει την Συντονιστική Επιτροπή του Γραφείου με συναδέλφους της επιλογής του – μέλη της Ε.Ο.Ε.. Η θητεία του Υπευθύνου είναι τετραετής με δυνατότητα ανανέωσης. Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής (πρώτης) θητείας τους, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, θα επιλέγονται από το Δ.Σ. μετά από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος στα μέλη της Ε.Ο.Ε..

2.2. Ο Συντονιστής και η Συντονιστική Επιτροπή του Γραφείου έχουν την ελευθερία να σχεδιάζουν και να προτείνουν προς το Δ.Σ. δράσεις, προγράμματα κλπ,.

2.3. Κάθε Δ.Σ. ορίζει ανά διετία, ένα μέλος του ως «σύνδεσμο/liaison» με την Συντονιστική Επιτροπή του Γραφείου.

2.4. Την γραμματειακή υποστήριξη του Γραφείου αναλαμβάνει η Γραμματεία της Ε.Ο.Ε..

XV ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να ιδρύει και να ορίζει Ειδικές Επιτροπές (π.χ. Γραφεία / Ομάδες Εργασίας / Ινστιτούτα) ή να ορίζει Ειδικούς Συμβούλους για διάφορα θέματα, τα οποία έχουν σχέση με το έργο, τους σκοπούς και τις ανάγκες της Εταιρείας ή της Ειδικότητας στην Ελλάδα.

2. Οι Ειδικές Επιτροπές μπορεί να είναι μόνιμες ή να έχουν ορισμένη  χρονική διάρκεια, ανάλογα με το αντικείμενο και το έργο που θα τους ανατεθεί. Οι Επιτροπές αυτές υποβάλλουν εντός χρόνου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετική έκθεση (άρθρο 17 παρ. 3 του Καταστατικού).

3. Συντονιστές/Υπεύθυνοι των επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.. Τα μέλη των επιτροπών προτείνονται από τους Συντονιστές/Υπεύθυνους και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η θητεία των Συντονιστών αποφασίζεται από το Δ.Σ. και μπορεί να είναι μέχρι τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη θητεία. Οι Συντονιστές/Υπεύθυνοι μπορούν να αναδομούν τη σύνθεση των Επιτροπών ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.. Υποβάλλουν, δε, στο Δ.Σ. ετήσιο απολογισμό του έργου τους και σχεδιασμό δράσεων του επομένου έτους κάθε Οκτώβριο. Λειτουργούν, δε, στα πλαίσια που ορίζει το Καταστατικό και οι αποφάσεις / εισηγήσεις τους ελέγχονται και εγκρίνονται από το Δ.Σ..

4. Ενδεικτικά Επιτροπές που δύναται να ιδρυθούν:

 • Επιτροπή / Γραφείο Αρχείου & Μελέτης Ιστορίας της Ελληνικής Ουρολογίας
 • Επιτροπή / Γραφείο Εκπαίδευσης
 • Επιτροπή / Γραφείο Προγράμματος Υποτροφιών
 • Κάθε άλλη Επιτροπή / Γραφείο / Ινστιτούτο / Ομάδα Μελέτης & Έρευνας  που θα συνεισφέρει στο έργο της Ε.Ο.Ε..

5.Οι Ειδικοί Σύμβουλοι προτείνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος/μέλη του Δ.Σ. και εγκρίνονται από το Δ.Σ., με περιγραφή της αποστολής τους. Μπορούν να προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες μετά από πρόσκληση σε όλες τις Επιτροπές και τα Τμήματα της Ε.Ο.Ε..

6. Οι συμμετέχοντες Ουρολόγοι θα πρέπει να είναι ενεργά μέλη της Ε.Ο.Ε. και δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης οικονομικής ευεργεσίας από την Ε.Ο.Ε..

XVI. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Η Ε.Ο.Ε., έχοντας επικαιροποιήσει το σύνολο των εσωτερικών διαδικασιών της, οι οποίες αφορούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με βάση τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και της σχετικής νομοθεσίας, ενημερώνει αναφορικά με τη λήψη φωτογραφιών ή/και βίντεο, αλλά και κάθε εν γένει οπτικοακουστικού υλικού κατά τη διάρκεια των δράσεων αυτών και τη δημοσίευσή τους, με σκοπό την προώθηση του έργου της. Περαιτέρω, ενδέχεται, εφόσον απαιτείται για την πληρέστερη προώθηση και δημοσιοποίηση των δράσεών της Εταιρείας, να συλλεχθούν φωτογραφίες, βίντεο, αλλά και κάθε εν γένει οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο ενδέχεται να απεικονίζονται τα πρόσωπα και/ή η φωνή των συμμετεχόντων και το οποίο πρόκειται να δημοσιευθεί́ είτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας, είτε σε έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί η εταιρεία, είτε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ε.Ο.Ε. (ενδεικτικά Facebook, Instagram, Twitter), καθώς και σε σχετική αρθρογραφία η οποία δύναται να δημοσιευτεί στο πλαίσιο προώθησης και γνωστοποίησης των δράσεων της Ε.Ο.Ε. προς το ευρύ κοινό. Η ως άνω δημοσιοποίηση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τις αρχές της υπευθυνότητας, της εμπιστευτικότητας και της ελαχιστοποίησης, όπως επιτάσσει η ευρωπαϊκή́ και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

2. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε δεν επιθυμεί να δημοσιεύονται για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι φωτογραφίες, τυχόν βίντεο ή κάθε εν γένει οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο απεικονίζεται μπορεί να το γνωστοποιήσει στην εταιρεία με σχετική γραπτή δήλωση.

3. Αναλυτικά παρατίθενται τα δικαιώματα, τα οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει οιοσδήποτε:

α) Να γνωρίζει τις κατηγορίες των προσωπικών του δεδομένων που τηρεί και επεξεργάζεται η εταιρεία, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά της/του δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσει τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

γ) Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η εταιρεία (δικαίωμα εναντίωσης).

ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από τα αρχεία που τηρεί (δικαίωμα στη λήθη).

στ) Να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων από την Εταιρεία, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).

ζ) Να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά της/του με οποιονδήποτε τρόπο.

4. Περαιτέρω, ισχύουν  τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματα:

i. Η Ε.Ο.Ε. έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

ii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Ε.Ο.Ε., η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου.

iii. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

elEL