ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Επιστημονική Εταιρεία με την ονομασία «Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία» ιδρύθηκε το 1931, διατηρεί τον ίδιο τίτλο και έχει την έδρα της στην Αθήνα. Είναι επιστημονικό και εκπαιδευτικό σωματείο, με σκοπό την προαγωγή της Ουρολογίας στην Ελλάδα και τη διαρκή εναρμόνισή της με τις εξελίξεις της Ουρολογίας στην Ευρώπη. Μέλη της είναι όλοι οι Ουρολόγοι και Ιατροί άλλων ειδικοτήτων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 1 -Επωνυμία – Έδρα – Σφραγίδα

1.Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με σύντμηση «Ε.Ο.Ε.» εδρεύει στην Αθήνα, έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία στο κέντρο φέρει παράσταση Ουρολόγου, ο οποίος εκτελεί ενδοσκοπική ουρολογική επέμβαση και στην περιφέρεια αναγράφεται ο τίτλος της Εταιρείας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 2. Ο ισότιμος ξενόγλωσσος τίτλος της Εταιρείας είναι “HELLENICUROLOGICALASSOCIATION” και με σύντμηση «H.U.A». 3. Η απεικόνιση της σφραγίδας αποτελεί το σήμα και το λογότυπο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Ουδείς δύναται να χρησιμοποιεί το σήμα της Εταιρείας ή οιαδήποτε παραλλαγή αυτού δίχως την προγενέστερη έγγραφη άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 2 -Σκοποί

Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1.Η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης, της έρευνας και ειδικότερα της ειδικότητας της Ουρολογίας,

2.Η μέριμνα για τη διατήρηση και προαγωγή ειδικευμένου ουρολογικού σώματος ικανού από επιστημονική, επαγγελματική και ηθική άποψη να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

3.Η συνεχής βελτίωση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των Ουρολόγων, καθώς και η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών της Εταιρείας, εναρμονισμένη με τα κριτήρια των οικείων Ευρωπαϊκών Ουρολογικών οργάνων (EBU/UEMS, ΕU-ACME, κλπ).

4.Η προστασία, προαγωγή και εκπροσώπηση της ειδικότητας της Ουρολογίας και των εννόμων συμφερόντων των ειδικευμένων και ειδικευομένων ουρολόγων.

ΑΡΘΡΟ 3 -Μέσα Εκπληρώσεως Σκοπών της Εταιρείας

1.Η Εταιρεία συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες επιστημονικές συνεδρίες και τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 16 του παρόντος κατά τις οποίες ανακοινώνονται και συζητούνται θέματα, τα οποία προάγουν τους σκοπούς της Εταιρείας.

2.Διοργανώνεται ανά διετία Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται δωδεκαμελής Οργανωτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τα μέλη του Δ.Σ., τον αρχαιότερο Διευθυντή της πλησιέστερης προς τον τόπο διεξαγωγής του Συνεδρίου Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής, τον αρχαιότερο Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής του πλησιέστερου προς τον τόπο του Συνεδρίου Νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και ακόμη τρία (3) τακτικά μέλη της Εταιρείας, τα οποία εκλέγονται με την διαδικασία, την οριζόμενη στο άρθρο επτά (7) του παρόντος και καταρτίζεται σχετικός πίνακας κατ’ απόλυτη σειρά των υποψηφίων που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες, σε περίπτωση δε εξάντλησης του πίνακα, η Οργανωτική Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά μέλη. Για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου συγκροτείται επίσης τοπική Οργανωτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από Ουρολόγους – μέλη της Ε.Ο.Ε. και του Ιατρικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή του Συνεδρίου.

3.Η Εταιρεία διοργανώνει ανά διετία και στα χρονικά διαστήματα μεταξύ των Πανελληνίων Ουρολογικών Συνεδρίων, Διατμηματικό Συνέδριο των Τμημάτων Υποειδικοτήτων, Ουρολογικά Συμπόσια των Περιφερειακών Τμημάτων, καθώς και σεμινάρια και κύκλους μετεκπαιδευτικών μαθημάτων. Επίσης, θέτει υπό την αιγίδα της επιστημονικές εκδηλώσεις και μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ουρολογικών Κλινικών.

4.Η Εταιρεία εκδίδει ανά τρίμηνο περιοδικό με τον τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ–HellenicUrology» για την πληρέστερη επιστημονική και επαγγελματική μόρφωση των Ουρολόγων και τη γενικότερη μεταξύ τους επικοινωνία.

5.Συνεργάζεται με άλλα επιστημονικά ή επαγγελματικά σωματεία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν παρεμφερείς σκοπούς (οργανώσεις, σύλλογοι, ιδρύματα), με τα Ουρολογικά Τμήματα και τις λοιπές μονάδες του ΕΣΥ, εφ’ όσον το Δ.Σ κρίνει ότι είναι επωφελές για την εξέλιξη τηςΟυρολογίας ως επιστήμης, καθώς και με άλλες ιατρικές ενώσεις που εκπροσωπούν την Ελλάδα στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα την UEMS.

6.Συμμετέχει στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Ουρολογικά όργανα (EAU, EBU/UEMS, EU-ACME) και συνεργάζεται με αυτά, μεριμνώντας για την εναρμόνιση των κριτηρίων εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας των Ελλήνων Ουρολόγων με τα Ευρωπαϊκά κριτήρια και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συστάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τους κρατούντες Ελληνικούς νόμους. Προς τούτο, συνεργάζεται με την Πολιτεία και εισηγείται προς αυτήν τα μέτρα που κρίνει αναγκαία.

7.Δημιουργεί Περιφερειακά Τμήματα σε μεγάλες Περιφέρειες της Χώρας, καθώς και Τμήματα Υποειδικοτήτων.

8.Λαμβάνει κάθε πρόσφορο γενικά μέτρο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4 -Σύνθεση της Εταιρείας (μέλη)

1.Η Εταιρεία αποτελείται από πέντε κατηγορίες μελών: α) τακτικών, β) παρέδρων, γ) ομοτίμων, δ) επιτίμων και ε) αντεπιστελλόντων.

2.Ως Τακτικά μέλη εγγράφονται, μετά από πρόταση τριών (3) τακτικών μελών της Εταιρείας, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, όσοι κατέχουν τον τίτλο Ειδικότητας της Ουρολογίας και ασκούν την ειδικότητα στην Ελλάδα. Τα Τακτικά μέλη χωρίζονται σε “Ενεργά” και σε “Ανενεργά”. “Ενεργά” θεωρούνται τα μέλη που είναι συνεπή ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (συνδρομές) και απολαμβάνουν όλες τις παροχές της Εταιρείας κατά προτεραιότητα (Περιοδικό “Ελληνική Ουρολογία», eNewsletter, επίσημες ιστοσελίδες της ΕΟΕ, έντυπο & οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό, υποτροφίες, επιχορηγήσεις συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια, μειωμένο κόστος εγγραφής σε εκδηλώσεις της Εταιρείας που δεν είναι δωρεάν, ή άλλη μελλοντική παροχή που θα παρέχει η ΕΟΕ στα μέλη της). Τα Τακτικά μέλη καθίστανται αυτόματα “Ανενεργά”, στην περίπτωση καθυστερήσεως των ετησίων εισφορών πέραν των τριών (3) συνεχών ετών, παραμένουν στο Μητρώο Μελών της ΕΟΕ, αλλά χάνουν τα προαναφερόμενα προνόμια των “Ενεργών” μελών. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

3.Ως πάρεδρα μέλη εγγράφονται: α) εκείνοι που αποδεδειγμένα ειδικεύονται στην Ουρολογία και συγκροτούν το Τμήμα Ελλήνων Ειδικευομένων Ουρολόγων (Τ.Ε.Ε.Ο) περί της λειτουργίας του οποίου προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας. Τα μέλη αυτά γίνονται τακτικά σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, αφού υποβάλλουν και επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας της Ουρολογίας που τους χορηγήθηκε και β) ιατροί άλλων ειδικοτήτων. Τα Πάρεδρα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

4.Ως ομότιμα μέλη εγγράφονται όλα τα τακτικά μέλη μόλις παύσουν να ασκούν ενεργώς την Ουρολογία. Τα ομότιμα μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς και δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

5.Ως επίτιμα μέλη αναγορεύονται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση, Έλληνες ή αλλοδαποί Ουρολόγοι και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων με εξέχουσα ακτινοβολία, οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην πρόοδο της επιστήμης και την ωφέλεια της ανθρωπότητας. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς και δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

6.Ως αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται εκείνοι που κατέχουν νομίμως την άδεια χρησιμοποιήσεως του τίτλου της ειδικότητας της Ουρολογίας στην αλλοδαπή και διαμένουν μονίμως στο εξωτερικό. Ως αντεπιστέλλοντα μέλη θα εγγράφονται οι ιατροί άλλων ειδικοτήτων που ασκούν την επαγγελματική τους ιδιότητα στην αλλοδαπή και διαμένουν μονίμως στο εξωτερικό. Η εγγραφή τους γίνεται μετά από αίτησή τους και πρόταση δύο (2) – τουλάχιστον – τακτικών μελών, εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

7.Προκειμένου να εγγραφεί υποψήφιος ως τακτικό, πάρεδρο ή αντεπιστέλλον μέλος στα μητρώα της Εταιρείας, πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση, στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού της Εταιρείας, και αν πρόκειται για τακτικό ή πάρεδρο μέλος πιστοποιητικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, στο οποίο να εμφαίνεται κατά περίπτωση ότι ασκεί νόμιμα την ιατρική στην Ελλάδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται σχετικώς περί της εγκρίσεως της αιτήσεως και την παραπέμπει προς επικύρωση στην πρώτη, χρονικά, Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5 -Γενικές υποχρεώσεις – Δικαιώματα μελών

1.Όλα τα μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται να προσφέρουν τις επιστημονικές γνώσεις και τις υπηρεσίες τους για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας και να συμμορφώνονται προς τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

2.Τα τακτικά, πάρεδρα και αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται στην καταβολή: α) δικαιώματος εγγραφής και β) ετήσιας εισφοράς, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ομότιμα και επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής της ετήσιας εισφοράς. Τα πάρεδρα και τα αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται σε ετήσια εισφορά, η οποία είναι μικρότερη από εκείνη των τακτικών μελών.

3.Τα εγγεγραμμένα στα μητρώα της Εταιρείας μέλη διαγράφονται : α) μετά από έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο που καταγράφεται στα πρακτικά και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση, και β) κατόπιν της αποβολής τους μετά από πρόταση της Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 13 παρ. 6).

4.Τα τακτικά, πάρεδρα και αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις επιστημονικές συνεδριάσεις. Ειδικότερα στις Γενικές Συνελεύσεις των τακτικών μελών έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος μόνο τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες (15) πριν την ημέρα της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 6 -Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Όργανα Διοικήσεως

1.Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε κάθε περίπτωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αντικαταστάτη του.

2.Όργανα διοικήσεως της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών που είναι το κυρίαρχο σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη και η Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη.

ΑΡΘΡΟ 7 -Γενικές Συνελεύσεις – Αποφάσεις

1.Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της Εταιρείας: α) συνέρχεται προκειμένου να αποφασίσει και να ορίσει την ημερομηνία των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων της Ε.Ο.Ε. β) εκλέγει, είτε μέσω ενιαίου ψηφοδελτίου σε μια ψηφοδόχο (κάλπη), είτε και ηλεκτρονικά́, όπως ορίζεται κατωτέρω, με τους αναπληρωτές τους: τα μέλη του Διοικητικού́ Συμβουλίου, τα τρία (3) μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τα πέντε μέλη (5) της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας, τα τρία (3) μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, τα τέσσερα (4) λοιπά μέλη της Επιτροπής Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, γ) ελέγχει και εγκρίνει τον απολογισμό του Δ.Σ, δ) αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο αναφέρεται στους σκοπούς της Εταιρείας και ε) εγκρίνει και τροποποιεί το Καταστατικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21.

2.Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, τακτικώς μεν, όταν ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό, εκτάκτως δε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφου αιτήσεως τουλάχιστον του ενός πέμπτου των τακτικών μελών.

Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση ο λόγος της έκτακτης συγκλήσεως και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει τη Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

3.Τα τακτικά μέλη καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες τους αποστέλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως. Στις προσκλήσεις ορίζονται ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος της Συνελεύσεως, της ψηφοφορίας, καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Τα μέλη που προσέρχονται στη Συνέλευση υπογράφουν σε ιδιαίτερο κατάλογο για τη βεβαίωση της απαρτίας.

4.Προκειμένου να θεωρηθεί ότι η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων, απαιτείται η παρουσία του ημίσεος συν ένα τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και πάλι σε διάστημα ενός μηνός, οπότε θεωρείται ότι έχει απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρευρισκομένων μελών. Όσο δε αφορά την επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή συγκαλείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος.

5.Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, όπου ισχύει η σχετική πλειοψηφία.

6.Ψήφος στη Γενική Συνέλευση δι’ εξουσιοδοτήσεως δεν γίνεται δεκτή.

7.Η ψηφοφορία σε κάθε Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα και με ηλεκτρονικά μέσα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 7του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8 -Διοικητικό Συμβούλιο

1.Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο (2) Συμβούλους.

2.Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν σε δεύτερη συνεχόμενη θητεία στην ίδια ή άλλη θέση του ΔΣ, με ανώτατο όριο δύο (2) συνεχόμενων θητειών. Εξαιρείται η θέση του Αντιπροέδρου, για την οποία μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με μία μόνο θητεία σε αυτό, δύναται να θέσει υποψηφιότητα για την θέση του Αντιπροέδρου, η οποία οδηγεί αυτοδίκαια, εφ’ όσον εκλεγεί, σε τρίτη συνεχή θητεία στη θέση του Προέδρου, σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 10.1).

3.Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις είναι δυνατόν, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση των λοιπών μελών του ΔΣ να αντικατασταθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος από τα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών συνεδριάζει νόμιμα με τα λοιπά μέλη, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ολιγότερα των πέντε (5).

ΑΡΘΡΟ 9 -Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

1.Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι α) η διοίκηση και η διαχείριση γενικώς των υποθέσεων της Εταιρείας και της περιουσίας της, β) η προπαρασκευή όλων των θεμάτων τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, γ) η εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, δ) η εκπροσώπηση της Εταιρείας, όπου αυτή είναι αναγκαία, ε) η κατάρτιση και η υπογραφή συμβάσεων με τις οποίες η Εταιρεία αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις και στ) κάθε άλλο έργο το οποίο ανατίθεται σε αυτό με το παρόν Καταστατικό και με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει: α) τακτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα, όταν καλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, συζητεί και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία με βάση ημερήσια διάταξη που καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και β) εκτάκτως, όταν ζητηθεί τούτο εγγράφως και με καθορισμό του χρόνου από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ειδοποιούνται εγκαίρως από το Γενικό Γραμματέα μετά από εντολή του Προέδρου για τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίας, το δε Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρισταμένων μελών είναι μεγαλύτερος εκείνου των απόντων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και στις περιπτώσεις ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Όταν πρόκειται για προσωπικό ζήτημα των μελών του Δ.Σ. και μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που δεν συμμετείχαν ή αν διαφώνησαν και η διαφωνία τους είναι γραμμένη στα πρακτικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται από το Γενικό Γραμματέα με ευθύνη του Προέδρου και υπογράφονται στην αρχή της επομένης συνεδρίασης. Αν υπάρχουν διαφωνίες για τη σωστή καταγραφή των πρακτικών αυτές περιλαμβάνονται στο επόμενο πρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 10 -Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

1.Δικαίωμα εκλογής στις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη της Εταιρείας τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους προς την Εταιρεία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία των εκλογών. Ειδικότερα ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα πρέπει να έχουν διανύσει μια 7ετία τουλάχιστον ως τακτικά μέλη της Εταιρείας. Με σκοπό τη διάρκεια του έργου της Εταιρείας ο εκλεγόμενος Αντιπρόεδρος καταλαμβάνει αυτοδίκαια και χωρίς ψηφοφορία τη θέση του Προέδρου του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον προ της ημέρας της εκλογής, στην οποία να αναφέρουν σαφώς τη θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια, τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες προ της εκλογής, εξετάζει τις υποψηφιότητες, ανακηρύσσει ως υποψηφίους εκείνους που έχουν τα προσόντα και καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων. Ο κατάλογος αυτός αναγράφεται ή αναρτάται κατά την ημέρα της εκλογής στον τόπο όπου διενεργείται η ψηφοφορία και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.

3.Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και των λοιπών οργάνων, όπως ορίζεται στα άρθρα 7,12,13 και 14, διενεργείται σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ αρχήν την 1η ημέρα του ανά διετία Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου (άρθρο 3 παρ. 2 ) στον τόπο τελέσεως αυτού. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση αυτής της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται τουλάχιστον επτά (7) εβδομάδες προ της συγκλήσεώς της.

4.Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας καλούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση που θα διενεργήσει τις αρχαιρεσίες δι’ ατομικών προσκλήσεων,οι οποίες αποστέλλονται προς αυτά τουλάχιστον έξι (6) εβδομάδες προ της ημέρας της εκλογής. Στις προσκλήσεις σημειώνεται σαφώς ο σκοπός της Συνελεύσεως, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος εις τον οποίο θα διενεργηθεί η ψηφοφορία.

5.Η Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία εφόσον τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 και μετά τη διαπίστωσή της προχωρεί η διαδικασία της εκλογής. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, οι εκλογές γίνονται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα στον τόπο συγκλήσεως του Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου τη 2η ημέρα του εν λόγω Συνεδρίου και θεωρείται πλέον σε απαρτία οσοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων τακτικών μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά όργανα που θα εκλεγούν, αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί και τα διατηρούν για μία 2ετία, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους.

6.Την εκλογή διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα και έναν Ψηφολέκτη. Η Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Η εκλογή γίνεται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Το ψηφοδέλτιο πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο και το αξίωμα για το οποίο έχει ανακηρυχθεί ο κάθε υποψήφιος.Όλα τα ζητήματα που τυχόν προκύπτουν κατά την εκλογή λύνονται από την Εφορευτική Επιτροπή κατά πλειοψηφία.

7.Προβλέπεται παράλληλα, ότι σωρευτικά με την πραγματική ψηφοδόχο (κάλπη), για τις αρχαιρεσίες της Εταιρείας, δίδεται η δυνατότητα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η οποία θα διεξάγεται μέσω ειδικής ιστοσελίδας που θα δημιουργείται για το σκοπό αυτό, από πάροχο της επιλογής του Δ.Σ.της Εταιρείας, η λειτουργία και οι προδιαγραφές της οποίας εξασφαλίζουν τη μοναδικότητα και μυστικότητα της ψήφου, πληρουμένων των προϋποθέσεων που ο νόμος ορίζει στην παραδοσιακή ψηφοφορία. Στις περιπτώσεις αυτές προηγείται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξάγεται παράλληλα και κατά τον ίδιο χρόνο με την ψηφοφορία δια ψηφοδόχου. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή παράτασης της έναρξης και της λήξης της εκλογικής διαδικασίας, η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να ενημερώσει, εντός εύλογου χρόνου, την αρμόδια για την ηλεκτρονική ψηφοφορία πάροχο, προκειμένου να διασφαλίζεται η ταυτόχρονη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

8.Τη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθμούνται, μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδονται στον Πρόεδρό της. Στη συνέχεια συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων και αντιστοίχως ο αριθμός των ψήφων τις οποίες έκαστος έλαβε. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Επιτυχόντες και άρα εκλεγόμενοι θεωρούνται εκείνοι που έλαβαν τη σχετική πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος.

9.Σε περίπτωση ενστάσεως και ολικής ή μερικής ακύρωσης της εκλογής, διενεργείται νέα εκλογή σε διάστημα το πολύ δύο (2) μηνών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος.

10.Σε περίπτωση κενώσεως της θέσεως του Προέδρου, για οποιοδήποτε λόγο, καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Τη θέση του ως Αντιπροέδρου καταλαμβάνει ο επιλαχών Αντιπρόεδρος και, αν δεν υπάρχει επιλαχών, το αρχαιότερο μέλος του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή, η θητεία του Αντιπροέδρου αυτού λήγει με τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Δ.Σ. και δεν προωθείται στη θέση του Προέδρου. Κατ’ ανάλογο τρόπο, αναπληρώνεται και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. από τους επιλαχόντες, με απόφαση του Δ.Σ. μέχρι τη λήξητης θητείας του και τη διενέργεια των επόμενων εκλογών. Σε περίπτωση εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., συνεδριάζει νόμιμα με τα λοιπά μέλη, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ολιγότερα των πέντε (5).

ΑΡΘΡΟ 11 – Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Καθήκοντα Προέδρου: Ο Πρόεδρος διευθύνει τις επιστημονικές συνεδρίες και τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας καθώς και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και ενώπιον παντός τρίτου. Με εντολή του Προέδρου γίνεται η πληρωμή των δαπανών που έχουν εγκριθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι έκτακτες δαπάνες που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει. Ο Πρόεδρος, μετά από γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό της Εταιρείας, φροντίζει για την ακριβή τήρηση του Καταστατικού και υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα που στέλνονται από την Εταιρεία και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας.

2.Καθήκοντα Αντιπροέδρου: Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, τον αντικαθιστά ο αρχαιότερος στην άσκηση της ειδικότητας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα: Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και συνελεύσεων της Εταιρείας. Επίσης συντάσσει όλα τα επίσημα έγγραφα, τα οποία αποστέλλει η Εταιρεία, τα οποία προηγουμένως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Ακόμη τηρεί τα μητρώα: 1) των μελών της Εταιρείας, 2) των διορισμένων Επιτροπών και του χρόνου λειτουργίας τους, 3) των συμβάσεων με εταιρείες και του χρόνου λήξεώς τους, 4) του προσωπικού και των αμοιβών τους, 5) της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και τέλος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας. Το Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

4.Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα: Ο Ειδικός Γραμματέας είναι ο βοηθός του Γενικού Γραμματέα. Ειδικότερα έχει την αρμοδιότητα της συλλογής των χειρογράφων των επιστημονικών εργασιών, επιδείξεων και ανακοινώσεων, οι οποίες παρουσιάζονται στις επιστημονικές συνεδρίες της Εταιρείας και στη συνέχεια υποβάλλονται στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, ο Ειδικός Γραμματέας εκτελεί καθήκοντα εφόρου βιβλιοθήκης των γραφείων της Εταιρείας και μεριμνά για την καλή κατάσταση των υπαρχόντων βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών. Τον Ειδικό Γραμματέα, σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, τον αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με σχετική απόφαση αυτού.

5.Καθήκοντα Ταμία: Ο Ταμίας φυλάσσει τη χρηματική και κάθε άλλη περιουσία της Εταιρείας και παραλαμβάνει τις εισφορές των μελών και κάθε άλλη είσπραξη προερχόμενη από Συνέδρια, δωρεές ή άλλους πόρους, συνεργαζόμενος προς τούτο με τον εισπράκτορα της Εταιρείας. Τηρεί βιβλίο εσόδων – εξόδων, καθώς και βιβλίο απογραφής της περιουσίας της Εταιρείας και οφείλει να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικότερα την Εταιρεία περί της οικονομικής καταστάσεως κάθε φορά που τούτο του ζητηθεί. Κατά το τέλος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ταμίας δίδει ακριβή οικονομικό απολογισμό στη Γενική Συνέλευση μετά από έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ακόμη ο Ταμίας διενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας. Τον Ταμία σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, τον αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με σχετική απόφαση αυτού.

6.Καθήκοντα Συμβουλευτικών Μελών: Στα Συμβουλευτικά Μέλη είναι δυνατό να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12-Εξελεγκτική Επιτροπή

1.Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) ελεγκτές από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, οι οποίοι ελέγχουν τα βιβλία και γενικώς την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλουν έκθεση, την οποία υπογράφουν τα μέλη της Επιτροπής προς τη Γενική Συνέλευση, στην οποία θα λογοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

3.Σε οποιαδήποτε περίπτωση κωλύματος καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη, σε περίπτωση δε εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών συνεδριάζει νόμιμα με τα λοιπά μέλη, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ολιγότερα από δύο (2).

ΑΡΘΡΟ 13 – Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας

1.Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Εταιρείας είναι πενταμελής (5) και αποτελείται από ισάριθμα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει μία επταετία τουλάχιστον στην τάξη των τακτικών μελών της Εταιρείας. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι πέντε(5) επιλαχόντες.

2.Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας είναι αρμόδια να εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών της Εταιρείας.

3.Η θητεία της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας είναι ίση με αυτήν του αντίστοιχου Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή δύο (2) έτη. Η εκλογή της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας διενεργείται κατά τις αρχαιρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού. Τα μέλη της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας εκλέγουν τον Πρόεδρό της δια εσωτερικής ψηφοφορίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κωλύματος καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη, σε περίπτωση δε εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών συνεδριάζει νόμιμα με τα λοιπά μέλη, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ολιγότερα των δύο (2).

4.Καθήκοντα Γραμματέως της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας χωρίς δικαίωμα ψήφου.

5.Λειτουργία Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας: α) Εφόσον υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες βεβαιώνεται παράβαση των ηθικών κανόνων της Ιατρικής, εξακριβώνονται σοβαρά δεοντολογικά παραπτώματα, βαριά επαγγελματικά σφάλματα ή παραβάσεις του κοινού δικαίου από μέλος της Εταιρείας, ασκείται παραπομπή κατ’ αυτού, είτε αυτεπαγγέλτως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ύστερα από ενυπόγραφη καταγγελία, η οποία υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται τελικώς για την παραπομπή του κατηγορουμένου προς την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας. Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση και καλεί τον κατηγορούμενο εν συνεχεία σε απολογία αφού λάβει υπόψη του όλα τα υπάρχοντα στοιχεία και τη λοιπή πλήρη ενημέρωσή του. β) Κατά την εξέταση των υποθέσεων αυτών η ΕπιτροπήΗθικής και Δεοντολογίας συνεδριάζει πάντοτε σε πλήρη απαρτία και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση αδυναμίας επιτεύξεως απαρτίας λόγω κωλύματος ενός μέλους της, λαμβάνει μέρος στη διαδικασία ως αντικαταστάτης, ο πρώτος επιλαχών. γ) Οι επιβαλλόμενες από την ΕπιτροπήΗθικής και Δεοντολογίας ποινές μπορεί να είναι: επίπληξη, πρόσκαιρη απομάκρυνση του μέλους από την Εταιρεία μέχρι τριών (3) μηνών και οριστική διαγραφή. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας τηρούνται μυστικά.

6.Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας πλην της οριστικής διαγραφής είναι τελεσίδικες, διαβιβάζονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και εν συνεχεία δι’ αυτού μεταβιβάζονται προς το ενδιαφερόμενο μέλος. Όταν πρόκειται για πρόταση διαγραφής αυτή πρέπει προηγουμένως να επικυρωθεί σε έκτακτη συνέλευση των τακτικών μελών της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των παρόντων. Μετά ταύτα η τελική απόφαση ανακοινώνεται δια του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον ενδιαφερόμενο και κοινοποιείται στον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο ανήκει ο υποπέσας σε παράπτωμα.

ΑΡΘΡΟ 14 – Επιτροπή Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων

1.Η Επιτροπή Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων εκλέγεται ανά διετία από την τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΟΕ και αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ένα από τα οποία είναι ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ΕΟΕ που εκλέγεται από την ίδια Γενική Συνέλευση.

2.Χρέη Προέδρου του Συμβουλίου αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Επιτροπής Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων εκλέγονται μεταξύ των μελών της.

3.Η Επιτροπή Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων είναι ο σύνδεσμος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας με το EuropeanBoardUrology (EBU) και ορίζει, μετά από έγκριση του Δ.Σ, τους δύο (2) Έλληνες Ουρολόγους, εκπροσώπους στο EBU.

4.Καταρτίζει το ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, όπως επίσης και της Εβδομάδος Ελλήνων Ειδικευομένων Ουρολόγων τα οποία υποβάλλει στο Δ.Σ προς έγκριση.Εισηγείται προς το Δ.Σ οποιαδήποτε μέτρα κρίνει αναγκαία για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων Ουρολόγων και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ειδικευμένων Ουρολόγων.Αξιολογεί τις επιστημονικές εκδηλώσεις που ζητούν την αιγίδα της Εταιρείας και εισηγείται αναλόγως στο Δ.Σ.

5.Αναλαμβάνει τη διαδικασία της μοριοδότησης των επιστημονικών εκδηλώσεων της ΕΟΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα αρμόδια όργανα ΠΙΣ/UEMS και EU-ACME, καθώς και κάθε άλλης επιστημονικής εκδήλωσης που επιθυμεί να μοριοδοτηθεί μέσω της ΕΟΕ, προκειμένου να τεθεί υπό την αιγίδα της.

6.Μεριμνά για την προώθηση και την προάσπιση των επιστημονικών, επαγγελματικών και λοιπών συμφερόντων της ειδικότητας της Ουρολογίας και των Ουρολόγων.

7.Η Επιτροπή Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων συνεδριάζει : α) τακτικώς μία φορά το μήνα όταν καλείται από τον Πρόεδρό της, συζητεί και αποφασίζει για όλα τα θέματα που την αφορούν, β) εκτάκτως όταν ζητηθεί τούτο εγγράφως από τρία (3) τουλάχιστον μέλη της.

8.Σε οποιαδήποτε περίπτωση κωλύματος, καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη, σε περίπτωση δε εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών, συνεδριάζει νόμιμα με τα λοιπά μέλη, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ολιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 15 – Γραμματεία της Εταιρείας

Η Εταιρεία διατηρεί Γραμματεία στην οποία υπηρετούν ο προϊστάμενος της γραμματείας, ο / οι υπάλληλος / οι της Γραμματείας ως και τυχόν βοηθητικό προσωπικό. Οι αποδοχές αυτών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16 -Επιστημονικές Συνεδριάσεις

1.Οι επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας διεξάγονται μία φορά κάθε μήνα, με πρόγραμμα που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έκτακτες επιστημονικές συνεδριάσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά που επιβάλλεται συζήτηση για θέματα που δεν επιδέχονται αναβολή.

2.Η σχετική με τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων διαδικασία καθορίζεται λεπτομερώς από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17 – Ειδικές δραστηριότητες – Ειδικά Όργανα

1.Η Εταιρεία εκτός του Πανελληνίου Συνεδρίου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3.2, είναι δυνατόν να διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, συμπόσια ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, είτε μόνη, είτε σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές Εταιρείες ή επιστημονικές Οργανώσεις. Σε αυτές προβάλλεται η επιστημονική εργασία των μελών της Εταιρείας και οι σύγχρονες εξελίξεις της Ουρολογίας, των Υποειδικοτήτων της και των εξειδικεύσεων κατά γνωστικά αντικείμενα. Ο τόπος και η ημερομηνία των επιστημονικών εκδηλώσεων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Η Εταιρεία μπορεί να απονέμει έπαθλα σε μελέτες ή επιστημονικές εργασίες που έγιναν από τα μέλη της από δική τους πρωτοβουλία ή μετά από σχετική υπόδειξη της Εταιρείας.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να διορίζει Επιτροπές για να μελετήσουν διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την πρόοδο και προαγωγή της Ουρολογίας στην Ελλάδα. Οι Επιτροπές αυτές υποβάλλουν εντός χρόνου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετική έκθεση.

4.Είναι δυνατή η δημιουργία Περιφερειακών Τμημάτων με την έγκριση της Εταιρείας για μέλη που κατοικούν μονίμως μακριά από την Αθήνα. Τα Τμήματα αυτά θα ρυθμίζουν μόνα τους τις επιστημονικές δραστηριότητές τους, με συγκεντρώσεις των μελών τους κατά διαστήματα για επιστημονική συζήτηση και ενημέρωση. Επίσης, μπορούν να οργανώνουν επιστημονικές εκδηλώσεις στην περιφέρειά τους ή να έχουν επιστημονική συνεργασία με ιατρικές ομάδες άλλων ειδικοτήτων και Ιατρικούς Συλλόγους. Η όλη επιστημονική δραστηριότητα κοινοποιείται προς την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και ελέγχεται από αυτή.

5.Είναι δυνατή η δημιουργία Τμημάτων Υποειδικοτήτων με σκοπό την επιστημονική προβολή των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων της Ουρολογίας και την εξασφάλιση επαρκούς εκπαίδευσης των Ουρολόγων σε αυτά.

6.Ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας των Τμημάτων Υποειδικοτήτων και των Περιφερειακών Τμημάτων, καθώς και άλλες λεπτομέρειες που αφορούναυτά, καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, πάντοτε όμως μέσα στο πνεύμα του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 18 – Περιοδικό της Εταιρείας

1.Το Επίσημο όργανο της Εταιρείας είναι το περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ–HellenicUrology».

2.Για την έκδοση του Περιοδικού ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο επταμελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από το Διευθυντή Σύνταξης, τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης, δύο (2) Ειδικούς Συντάκτες και (3) τρία Μέλη.Η Επιτροπή αυτή δύναται να πλαισιωθεί και από περισσότερα Μέλη, ύστερα από σχετικό αίτημα του Δ/ντού Σύνταξης και έγκριση του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε.

3.Η θητεία των μελών της Συντακτικής Επιτροπής είναι τριετής. Η αντικατάσταση των μελών της Συντακτικής Επιτροπής ή παράταση της θητείας τους, εφόσον η εργασία τους κρίνεται αποδοτική, γίνεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Η Συντακτική Επιτροπή συνεδριάζει, όποτε κριθεί αναγκαίο, προς επιτέλεση του έργου της, συγκαλούμενη από το Διευθυντή Σύνταξης.

5.Προς διασφάλιση της υψηλής επιστημονικής στάθμης του περιοδικού, όλες οι υποβαλλόμενες προς δημοσίευση εργασίες υποβάλλονται σε κρίση. Η διαδικασία της κρίσεως και η λειτουργία εν γένει της Συντακτικής Επιτροπής καθορίζονται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19 – Πόροι της Εταιρείας

Οι πόροι της Εταιρείας είναι τακτικοί και έκτακτοι.

1.Τακτικοί πόροι είναι: α) το δικαίωμα εγγραφής των μελών, β) οι ετήσιες εισφορές των τακτικών, παρέδρων και αντεπιστελλόντων μελών, των οποίων το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, γ) οι συνδρομές και τα λοιπά έσοδα από την έκδοση του περιοδικού, δ) οι εγγραφές στα Συνέδρια και τις ομοειδείς επιστημονικές εκδηλώσεις, καθώς και λοιπά έσοδα από αυτά και ε) τα εισοδήματα από την υπάρχουσα χρηματική (κινητή), (τόκοι, μισθώματα κλπ) και κτηματική (ακίνητη) περιουσία της Εταιρείας.

2.Έκτακτοι πόροι είναι: α) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες καθώς και οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) οποιεσδήποτε οικονομικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις ή συνδρομές του Κράτους, Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων αρχών.

3.Τα κεφάλαια της Εταιρείας κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό μιας από τις Τράπεζες της επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20 -Μεγάλοι Ευεργέτες / Δωρητές

1.Μεγάλοι ευεργέτες της Εταιρείας αναγνωρίζονται όσοι προβαίνουν σε μεγάλες χορηγίες ή προσφέρουν έξοχες ηθικές υπηρεσίες προς αυτήν.

2.Δωρητές ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν αξιόλογη χρηματική δωρεά, δωρίζουν βιβλιοθήκες ή άλλα υλικά αγαθά ανάλογης αξίας ή παρέχουν παρεμφερείς ηθικές ή πνευματικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία.

3.Στα γραφεία της Εταιρείας μπορεί να αναρτώνται τιμητικά τα ονόματα και οι εικόνες των μεγάλων ευεργετών και δωρητών της, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21 -Τροποποίηση Καταστατικού

1.Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο αφού συμπληρωθούν πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία της επικυρώσεως του ισχύοντος. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί, εφόσον αποφασίσει σχετικά Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί ειδικώς προς τούτο.

2.Η ανάγκη τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφασίζεται κατ’ αρχήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακολουθείται δε στη συνέχεια η εξής διαδικασία: α) Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας ενημερώνονται προς τούτο σε Ειδική Καταστατική Γενική Συνέλευση. Στη συνέλευση αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί απαρτία, απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακά ενήμερων τακτικών μελών και προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων, β) εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει Επιτροπή από τακτικά μέλη, εκ των οποίων το ένα να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με εντολή να καταρτίσει αυτή το τροποποιητικό σχέδιο εντός τακτής προθεσμίας, γ) η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιό της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς οι κατά την κρίση της προτεινόμενες μεταβολές να απομακρύνονται από τις παραδόσεις της Εταιρείας, δ) το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνέχεια, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του, καταρτίζει το τελικό προσχέδιο του Καταστατικού, το οποίο και αποστέλλει σε όλα τα τακτικά μέλη προς τελική κρίση και προτάσεις, ε) μετά τη συγκέντρωση των κρίσεων και προτάσεων των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει το τελικό κείμενο του Καταστατικού, το οποίο υποβάλλει στα τακτικά μέλη της Εταιρείας προς έγκριση. Η απόφαση περί εγκρίσεως του τελικού κειμένου του σχεδίου του Καταστατικού λαμβάνεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια Ειδικής Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία συμμετέχουν τα ταμειακώς ενήμερα τακτικά μέλη. Η απόφαση για την επικύρωση των αλλαγών λαμβάνεται παρουσία των μισών, τουλάχιστον, ταμειακά ενήμερων τακτικών μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 22 -Εσωτερικός Κανονισμός

1.Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει λεπτομερώς όλα όσα έχουν σχέση με τις επιστημονικές συνεδριάσεις, την εκπαίδευση, το περιοδικό και γενικώς τη λειτουργία της Εταιρείας μέσα στο πνεύμα και τις διατάξεις του παρόντος.

2.Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οποτεδήποτε τούτο κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη τροποποίησής του.

3.Για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού, το Δ.Σ ορίζει Επιτροπή από τακτικά μέλη, προκειμένου να συντάξουν το αντίστοιχο τροποποιητικό σχέδιο. Η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιό της προς το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τακτής προθεσμίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο επεξεργάζεται το σχέδιο και καταρτίζει το τελικό σχέδιο του Κανονισμού, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση ή απόρριψη σε ηλεκτρονική ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια Ειδικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία συμμετέχουν τα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη και η οποία έχει συγκληθεί προς τούτο. Η απόφαση για την επικύρωση των αλλαγών λαμβάνεται παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς ενήμερων τακτικών μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 23 -Διάλυση της Εταιρείας

1.Για τη διάλυση της Εταιρείας απαιτείται σύγκληση ειδικής – για το σκοπό αυτό – Γενικής Συνέλευσης, πρώτης ή επαναληπτικής, με την παρουσία των δύο τρίτων των τακτικών μελών της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2.Η απόφαση λαμβάνεται δι’ ανατάσεως της χειρός και με πλειοψηφία ίση προς τα τρία τέταρτα του αριθμού των μελών που παρευρίσκονται.

3.Σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας η τύχη της περιουσίας αποφασίζεται στην Ειδική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την διάλυση της Εταιρείας.

4.Η περιουσία της Εταιρείας απαγορεύεται να διανεμηθεί στα μέλη της.

ΑΡΘΡΟ 24 -Γενικές Διατάξεις

1.Δεν επιτρέπεται η άσκηση εμπορίας από την Εταιρεία, αλλά επιτρέπεται η οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα και κατ’ εξαίρεση εκείνες οι εμπορικές πράξεις οι οποίες επιτρέπονται από τις υφιστάμενες διατάξεις που καθορίζουν τις δραστηριότητες των επιστημονικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2.Η Γενική Συνέλευση επιλύει τις ασάφειες που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων του Καταστατικού σε συσχετισμό με τις διατάξεις του νόμου που αφορούν τις επιστημονικές εταιρείες.

Αθήνα, Δεκέμβριος 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Γκιάλας Κ. Ιωάννης Πρόεδρος
Αλιβιζάτος Γεράσιμος Αντιπρόεδρος
Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος Γεν.Γραμματέας
Καραβιτάκης Μάρκος Ταμίας
Δελλής Αθανάσιος Ειδ.Γραμματέας
Ζουπάνος Γεώργιος Σύμβουλος
Φεράκης Νικόλαος Σύμβουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

Ο Εσωτερικός Κανονισμός, καταρτίστηκε με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και στοχεύει στην αρτιότερη και γενικά αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου της.

Ι. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο)

1.Κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας, είναι η Γενική Συνέλευση των μελών όπως περιγράφεται στο Καταστατικό.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι το Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας και συνέρχεται σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου, μέσω του Γενικού Γραμματέα, ή ύστερα από αίτηση τριών (3), το λιγότερο, μελών του στα γραφεία της Εταιρείας ή σε άλλο χώρο όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν.

3.Τα μέλη καλούνται με έγγραφο, στο οποίο επισυνάπτεται και το πρόγραμμα, με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

4.Κατά τις συνεδριάσεις, συζητείται κάθε τι που ενδιαφέρει την Εταιρεία και μπορεί να παρθούν αποφάσεις για ζητήματα που δεν διασαφηνίζονται από το Καταστατικό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με βασικά άρθρα του Καταστατικού.

5.Ο Πρόεδρος υποβάλλει προτάσεις σχετικές με τη λειτουργία και την πρόοδο της Εταιρείας και ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. γύρω από σκέψεις και προτιθέμενες ενέργειές του. Ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα διάφορα έγγραφα και δίνει πληροφορίες, γύρω από τα αναφυόμενα θέματα. Ο Ταμίας αναλύει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και εισηγείται τυχόν επιβαλλόμενα οικονομικά μέτρα. Ο Αντιπρόεδρος, ο Ειδικός Γραμματέας και οι Σύμβουλοι μέλη του Δ.Σ. διατυπώνουν προτάσεις και κρίσεις, εισηγούνται απόψεις και ιδέες και αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα που τους ανατίθενται από τον Πρόεδρο.

6.Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να κληθεί από τον Πρόεδρο, να μετάσχει χωρίς ψήφο, ο Διευθυντής Συντάξεως του Περιοδικού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων ή άλλοι υπεύθυνοι άλλων δραστηριοτήτων της Εταιρείας, εφ’ όσον συζητείται θέμα σχετικό με το αντικείμενό τους και κριθεί αναγκαία η παρουσία τους.

II. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, πραγματοποιούνται σε χώρο ο οποίος επιλέγεται από το εκάστοτε Δ.Σ.

2.Οι επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές διεξάγονται μία φορά το μήνα πλην των μηνών Ιουλίου έως και Σεπτεμβρίου, κατά τους οποίους δεν λαμβάνουν χώρα επιστημονικές συνεδριάσεις. Εκτάκτως η Εταιρεία συνεδριάζει όταν το Δ.Σ. κρίνει ότι επιβάλλεται σύγκληση των μελών προς συζήτηση θέματος μη επιδεχομένου αναβολής.

3.Κατά τις συνεδρίες, πλέον των αναπτυσσομένων επιστημονικών θεμάτων, ο Πρόεδρος κάνει διάφορες ανακοινώσεις, κατά τις οποίες αναγγέλλει αποφάσεις του Δ.Σ., κοινοποιεί έγγραφα άλλων Εταιρειών ή Αρχών και γενικά ενημερώνει επί παντός θέματος που ενδιαφέρει τα μέλη.

4.Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο σε όσους από τους εταίρους το ζητούν.

5.Η χρονική διάρκεια των επιστημονικών συνεδριάσεων, ορίζεται από το Δ.Σ, ανάλογα με τη μορφή και τα θέματα αυτών.

III. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ EPΓΑΣΙΕΣ

1.Γενικά

1.Οι επιστημονικές εργασίες, οι οποίες παρουσιάζονται στην Εταιρεία, πρέπει να ακολουθούν τον Κανονισμό Εκδόσεως του Περιοδικού.

2.Οι επιθυμούντες να ανακοινώσουν εργασία οφείλουν να ειδοποιήσουν έγκαιρα το Γενικό Γραμματέα δίδοντες τον τίτλο της εργασίας και τους συγγραφείς.

Εάν επιθυμούν τη δημοσίευσή της, πρέπει να παραδώσουν δακτυλογραφημένο εις διπλούν το θέμα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ» για να τεθεί υπ’ όψιν της Συντακτικής Επιτροπής.

4.Η σειρά προτεραιότητας για την παρουσίαση των εργασιών στην Εταιρεία, καθορίζεται από το Γενικό Γραμματέα. Βασικά λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος καταθέσεως, παρότι σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να παρακάμπτεται, όταν λ.χ. πρόκειται για ομοειδείς εργασίες ή και μελέτες, που παρουσιάζουν επίκαιρο ενδιαφέρον. Ο λόγος από το βήμα της Εταιρείας, δίνεται στα μέλη από τον Πρόεδρο. Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο Πρόεδρος, μετά από έγκριση της Εταιρείας, να επιτρέπει το λόγο και σε μη μέλη, όταν πρόκειται για υποψήφιους εταίρους ή συναδέλφους άλλης ειδικότητας με ειδική εμπειρία (παθολογοανατόμοι, ακτινοθεραπευτές κ.ά.), που η γνώμη τους κρίνεται εποικοδομητική στο έργο της Εταιρείας.

4.Η διάρκεια της παρουσίασης των επιστημονικών εργασιών καθορίζεται ως εξής:

 • Διαλέξεις        40′
 • Εισηγήσεις      20′
 • Ανακοινώσεις  8′
 • Επιδείξεις        5′

Σε ειδικές περιπτώσεις η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον Πρόεδρο ύστερα όμως από έγκριση και των εταίρων.

Οι δευτερολογίες υπόκεινται στους αυτούς περιορισμούς, αλλά πρέπει γενικά να αποφεύγονται.

2.Διαλέξεις – Ομιλίες

1.Διαλέξεις με ενδιαφέροντα θέματα, γίνονται από τους εταίρους ή από προσκεκλημένους επιστήμονες, Έλληνες ή αλλοδαπούς, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ.

2.Στις διαλέξεις, οι οποίες σχετίζονται με πορίσματα Διεθνών Συνεδρίων, το Προεδρείο έχει τη δυνατότητα να δίνει προτεραιότητα. Ο ομιλητής, οφείλει να περιορίζεται στην επιστημονική ουσία του Συνεδρίου και να παραλείπει τις κοινωνικές εκδηλώσεις του, εκτός αν αυτές, ενδιαφέρουν πνευματικά γεγονότα και θέματα.

3.Εισηγήσεις

Οι εισηγήσεις αποτελούν μέρος στρογγυλών τραπεζών με θέματα που καθορίζονται από το Δ.Σ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 60’ γενικά και τα 20’ ανά ομιλητή.

4.Ανακοινώσεις

1.Οι υπό ανακοίνωση εργασίες πρέπει να είναι σαφείς, απαλλαγμένες από περιττολογίες και να μην αναφέρονται σε «εγνωσμένα» για τα οποία οι εταίροι είναι ενήμεροι.

2.Οι θεωρούμενες ή χαρακτηριζόμενες «σπάνιες περιπτώσεις» δεν πρέπει να παίρνουν τη μορφή ανακοινώσεων, αλλά να παρουσιάζονται ως επιδείξεις, εκτός αν από τη συγκεκριμένη εκείνη παρατήρηση, προκύπτει σπουδαία συμβολή στο αναφερόμενο θέμα.

5.Επιδείξεις

Οι επιδείξεις, πρέπει να περιορίζονται σε περιπτώσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να παρουσιάζονται με συντομία και να αποφεύγονται η εκτεταμένη ανάπτυξη του θέματος και η βιβλιογραφική ανασκόπηση.

6.Κοινές Συνεδριάσεις

Οι κοινές συνεδριάσεις με άλλες Επιστημονικές Εταιρείες αποφασίζονται από το Δ.Σ. για θέματα, τα οποία παρουσιάζουν γενικό και κοινό ενδιαφέρον και γίνονται σε έκτακτες ή τακτικές συνεδρίες. Στις συνεδριάσεις αυτές, προεδρεύει ο ένας από τους Προέδρους ή και οι δύο εκ περιτροπής, υπάρχει δε δυνατότητα ορισμού και συντονιστών, κατά την κρίση του Προεδρείου.

ΙV. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ OYPOΛOΓIKO ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1.Το Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία ανά διετία.

2.Πρόεδρος του Συνεδρίου ορίζεται ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε, Γραμματέας ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε, Ταμίας ο Ταμίας της Ε.Ο.Ε και η υπόλοιπη Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, αποτελείται από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., τον αρχαιότερο Διευθυντή της πλησιέστερης προς τον τόπο διεξαγωγής του Συνεδρίου Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής, τον αρχαιότερο Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής του πλησιέστερου προς τον τόπο του Συνεδρίου Νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), και ακόμη τρία (3) τακτικά μέλη της Εταιρείας, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία σε ιδιαίτερη ψηφοδόχο, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας. (άρθρο 3, παρ. 2).

3.Τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν το Συνέδριο, η Οργανωτική Επιτροπή συνέρχεται, συγκαλούμενη από τον Πρόεδρό της, προκειμένου: α) να επιλέξει τόπο διεξαγωγής, β) να καθορίσει τα θέματα του Συνεδρίου και γ) να επιλέξει το Γραφείο που θα αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξη του Συνεδρίου που περιλαμβάνει την παραλαβή των εργασιών και την είσπραξη εγγραφών των συνέδρων, καθώς και το τουριστικό μέρος του (εισιτήρια-διαμονές). Προς τούτο ζητούνται προσφορές εντός μηνός από τα ενδιαφερόμενα γραφεία, τις οποίες εν συνεχεία εξετάζει η Οργανωτική Επιτροπή και αποφασίζει για την επιλογή του κατάλληλου γραφείου που θα εξασφαλίζει τους καλύτερους όρους, το οποίο και θα δεσμεύεται μετά την επιλογή με υπογραφή συμβολαίου.

4.Τα θέματα του Συνεδρίου (Συμπόσια, Διαλέξεις, Στρογγύλες Τράπεζες κλπ.), οι ομιλητές καθώς και οι Πρόεδροι των συνεδριάσεων, οι συντονιστές κλπ. επιλέγονται από την Οργανωτική Επιτροπή.

5.Η Οργανωτική Επιτροπή φροντίζει να παραχωρήσει χρόνο και αίθουσες στα Τμήματα των Υποειδικοτήτων της Ε.Ο.Ε για να προβάλουν το έργο τους. Η επιλογή των ομιλητών και των θεμάτων γίνεται από τα Τμήματα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ε.

6.Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η Οργανωτική Επιτροπή και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου και κρίνονται από την Επιστημονική Επιτροπή για την κρίση των εργασιών όπως ορίζεται από το Καταστατικό της Εταιρείας.(άρθρο 16, παρ. 4).

7.Η πρώτη ειδοποίηση – πρόσκληση για το επικείμενο Συνέδριο, αποστέλλεται στα μέλη της Εταιρείας και γνωστοποιείται στον ευρύτερο ιατρικό χώρο το αργότερο τον Ιανουάριο του έτους που θα διεξαχθεί το Συνέδριο.Ακολουθεί η δεύτερη ανακοίνωση με το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα δύο (2) μήνες αργότερα.

8.Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου βρίσκεται σε τακτική επαφή με τα μέλη της, τα οποία και ενημερώνει για την πορεία της διοργανώσεως.

9.Ως μήνας του Συνεδρίου ορίζεται – κατά προτίμηση – ο Οκτώβριος.

10.Η Οργανωτική Επιτροπή, εφ’όσον αυτό κριθεί συμφέρον οικονομικώς, μπορεί να δημοσιεύσει σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή, τόμο πλήρων πρακτικών του Συνεδρίου ή τουλάχιστον τεύχος περιλήψεως αυτών (Abstracts).

11.Ο διαχειριστικός έλεγχος των οικονομικών του Συνεδρίου υπάγεται στην Εξελεγκτική Επιτροπή και διενεργείται μετά το πέρας του Συνεδρίου και την υποβολή από τον Ταμία του Συνεδρίου των απολογιστικών στοιχείων.

12.Τυχόν περίσσευμα μετά την ολοκλήρωση των οικονομικών εκκαθαρίσεων, περιέρχεται στο ταμείο της Ε.Ο.Ε.

V.ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το επίσημο όργανο της Εταιρείας είναι το περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ», που εκδίδεται και λειτουργεί με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και τις κανονιστικές διατάξεις που ακολουθούν:

1.Γενικά

 

1.Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού ορίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας με 3ετή θητεία και διαρθρούται ως εξής:

α) Διευθυντής Σύνταξης(1)

β) Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης (1)

γ) Ειδικοί Συντάκτες (2)

δ) Μέλη Επιτροπής Σύνταξης (3)

ε) Η Επιτροπή αυτή δύναται να πλαισιωθεί και από περισσότερα μέλη, ύστερα από σχετικό αίτημα του Δ/ντού Σύνταξης και έγκριση του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε.

2.Έργο της Συντακτικής Επιτροπής είναι η κρίση των εργασιών που υποβάλλονται για δημοσίευση, η παρακολούθηση της τακτικής και επιμελημένης εκδόσεως του περιοδικού, όπως επίσης διατήρηση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου του και η προαγωγή και διάδοση του περιοδικού μεταξύ των Ουρολόγων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2.Διαδικασία Κρίσεως

1.Κριτές των εργασιών που υποβάλλονται στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ» για δημοσίευση είναι επιστήμονες ανεγνωρισμένου κύρους. Ειδικότερα τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής επιφορτίζονται με αυξημένο έργο κρίσεως.

2.Οι εργασίες που υποβάλλονται στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ» αποστέλλονται σε δύο (2) κριτές. Οι κριτές αφού μελετήσουν την εργασία γράφουν τις παρατηρήσεις τους, χαρακτηρίζουν την εργασία δημοσιεύσιμη ή όχι, υπογράφουν και σημειώνουν την ημερομηνία επιστροφής της εργασίας που πρέπει να είναι το αργότερο σε 30 ημέρες από την παραλαβή της. Έναντι των συγγραφέων εξασφαλίζεται η ανωνυμία των κριτών.

3.Μετά την παρέλευση άπρακτου του 30ημέρου, ο Διευθυντής Σύνταξης (ή ο Αναπληρωτής Διευθυντής Συνταξης ή οι Ειδικοί Συντάκτες, για τις εργασίες που έχουν χρεωθεί): α) επικοινωνούν με τους κριτές κι ευθύνονται για την επιστροφή της εργασίας (με ή χωρίς κρίση) το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την παρέλευση του πρώτου 30ημέρου & β) αποστέλλουν την εργασία σε άλλο κριτή ή εκτελούν οι ίδιοι την κρίση εάν η διεκπεραίωση της εργασίας έχει καθυστερήσει υπερβολικά.

4.Διευθυντής Σύνταξης

1.Ο Διευθυντής Σύνταξης επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ εκείνων που υπέβαλαν υποψηφιότητα κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η θητεία του είναι 3ετής, δυνάμενη να ανανεωθεί για μία επιπλέον θητεία.

2.Ο Διευθυντής Σύνταξης παύεται από το Δ.Σ. μετά από αιτιολογημένη φανερή ψηφοφορία όταν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του με επιτυχία.

3.Ο Διευθυντής Σύνταξης μπορεί να υποβάλλει έγγραφη παραίτηση, που θεωρείται τελεσίδικη μετά την αποδοχή της από το Δ.Σ. Σε περίπτωση παύσεως ή παραιτήσεως του Διευθυντού Σύνταξης, ορίζεται από το Δ.Σ. νέος με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παυθέντος ή παραιτηθέντος Διευθυντού Συντάξεως.

4.Ο Διευθυντής Σύνταξης προϊσταται της Συντακτικής Επιτροπής και έχει τα εξής καθήκοντα:

α. Ελέγχει αρχικά όλες τις υποβαλλόμενες για δημοσίευση εργασίες και στην περίπτωση που δεν ανήκουν στον τύπο εργασιών που δημοσιεύει η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ» ή δεν πληρούν τους όρους που περιέχονται στις «Οδηγίες προς τους συγγραφείς» τις επιστρέφει με επεξηγηματικό γράμμα. Τις υπόλοιπες εργασίες κατανέμει στους Ειδικούς Συντάκτες και τον Αναπληρωτή Διευθυντή Συντάξης κρατώντας ο ίδιος μέρος από αυτές, για τις οποίες ενεργεί ως Ειδικός Συντάκτης.

β. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δημοσίευση των εργασιών που έχουν γίνει ανεπιφύλακτα αποδεκτές για δημοσίευση και από τους δύο κριτές και για την απόρριψη των εργασιών για τις οποίες η κρίση και των δύο (2) κριτών είναι ανεπιφύλακτα απορριπτική.

γ. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο (2) κριτών μεριμνά για την αποστολή της εργασίας σε τρίτο κριτή. Καθήκοντα τρίτου κριτού δύναται να εκτελέσει και ο ίδιος. Γνωστοποιεί στους συγγραφείς την τελική έγκριση ή απόρριψη της εργασίας καθώς και τις υποδείξεις για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που προτείνονται από τους κριτές.

δ. Ελέγχει τις εργασίες που υποβάλλονται εκ νέου για κρίση, μετά τη συμπλήρωση ή τροποποίησή τους από τους συγγραφείς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών, και αποφασίζει αν θα τις στείλει ή όχι για έλεγχο στους κριτές που είχαν κάνει τις υπoδείξεις.

ε. Υποβάλλει στη Συντακτική Επιτροπή για τελική κρίση τις εργασίες που έχουν κριθεί από τρίτο κριτή, εκείνες που δεν έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών ή και εκείνες για τις οποίες, παρά την εγκριτική πρόταση και των δύο (2) αρχικών κριτών, κρίνει ο ίδιος πως υπάρχουν λόγοι που κάνουν συζητήσιμη τη δημοσίευσή τους. Επίσης, ενημερώνει τη Συντακτική Επιτροπή για τις εργασίες που είχαν από την αρχή απορριφθεί.

στ. Προγραμματίζει και ταξινομεί την ύλη κάθε τεύχους με γνώμονα το ενδιαφέρον κάθε άρθρου και την ισότιμη κατανομή της ύλης, χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά προτεραιότητας των εργασιών που έχουν εγκριθεί για δημοσίευση.

ζ. Μεριμνά για την ποιοτική βελτίωση των εργασιών, έρχεται σε προσωπική επικοινωνία με τους συγγραφείς όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, φροντίζει για την αποστολή της ύλης κάθε τεύχους στο τυπογραφείο, επιβλέπει την έγκαιρη στοιχειοθεσία, διόρθωση των δοκιμίων και έκδοση του περιοδικού. Δίνει την τελική έγκριση «τυπωθήτω» για την εκτύπωση κάθε τεύχους.

η. Ενημερώνει στην αρχή κάθε συνεδριάσεως τη Συντακτική Επιτροπή, σχετικά με την ύλη και το ρυθμό εκδόσεως του περιοδικού.

θ. Εισηγείται στη Συντακτική Επιτροπή για την έγκριση ριζικότερων εκδοτικών τροποποιήσεων (εξώφυλλο, σχήμα περιοδικού, καθιέρωση νέων στηλών, κατάργηση παλαιών κλπ.).

4.Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης

1.Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης έχει τα εξής καθήκοντα:

α. Αντικαθιστά το Διευθυντή Σύνταξης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

β. Εκτελεί χρέη Ειδικού Συντάκτου.

2.Για τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης ισχύουν οι παράγραφοι 1,2 και 3

του κεφαλαίου 3.

5.Ειδικοί Συντάκτες

1.Το Διευθυντή Σύνταξης βοηθούν στο έργο του εκτός από τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης και δύο (2) Ειδικοί Συντάκτες. Οι Ειδικοί Συντάκτες είναι μέλη της Συντακτικής Επιτροπής και ισχύουν και γι’ αυτούς οι παράγραφοι 1,2 και 3 του κεφαλαίου 3 που αφορούν στο Διευθυντή Σύνταξης.

2.Ο Ειδικός Συντάκτης εκτελεί για τις εργασίες που έχει χρεωθεί από το Διευθυντή Σύνταξης τα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους 4γ και δ του κεφαλαίου 3. 3. Τις επιστολές προς τους συγγραφείς της παραγράφου 4γ υπογράφουν ο Διευθυντής Σύνταξης ή οι Ειδικοί Συντάκτες. Για τις εργασίες που εμπίπτουν στην παράγραφο 4δ ενημερώνουν σχετικά το Διευθυντή Σύνταξης.

6.Μέλη Συντακτικής Επιτροπής

Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ισχύουν δε γι’ αυτά τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του κεφαλαίου 3.

7.Λειτουργία Συντακτικής Επιτροπής – Γραμματειακή Υποστήριξη

1.Ο Διευθυντής Σύνταξης συγκαλεί τακτικά κάθε μήνα ή και εκτάκτως τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής και διευθύνει τις συνεδριάσεις της. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης και αν και αυτός απουσιάζει, το αρχαιότερο στην επετηρίδα μέλος της Επιτροπής.

2.Στο έργο της Συντακτικής Επιτροπής περιλαμβάνονται:

α. Αυξημένο έργο κρίσεως συγκριτικά με τους άλλους κριτές.

β. Ο προγραμματισμός της ύλης του περιοδικού μετά από εισήγηση του Διευθυντή Συντάξεως και του Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης.

γ. Τελική εγκριτική ή απορριπτική κρίση των άρθρων που υποβάλλονται στη Συντακτική Επιτροπή από το Διευθυντή Σύνταξης (βλέπε κεφάλαιο 3 παρ. 4ε).

δ. Η οργάνωση γραπτών συμποσίων για δημοσίευση στο περιοδικό.

ε. Η οργάνωση προφορικών συμποσίων και συζητήσεων στρογγύλης τραπέζης με προοπτική δημοσιεύσεως στο περιοδικό.

στ. Γνωμοδοτήσεις για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με το περιοδικό.

ζ. Ειδικά για τα ε και στ απαιτείται συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στο πλαίσιο της συνολικής μετεκπαιδευτικής δραστηριότητας της Εταιρείας.

3.Σε κάθε συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά από τον (την) υπάλληλο Γραμματείας της Εταιρείας.

4.Με τη μέριμνα του (της) υπαλλήλου της Γραμματείας τηρείται βιβλίο εργασιών που υποβάλλονται στο περιοδικό. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα ονόματα των συγγραφέων, ο τίτλος της εργασίας και ο χαρακτηρισμός της, η ημερομηνία καταθέσεώς της, τα ονόματα των κριτών, η ημερομηνία αποστολής και επιστροφής της εργασίας από τους κριτές, η κρίση κάθε ενός από αυτούς, η τελική κρίση της Επιτροπής Συντάξεως, η ημερομηνία συνεδριάσεώς της και το τεύχος του περιοδικού στο οποίο δημοσιεύεται η εργασία. Τηρούνται επίσης ονομαστικές καρτέλλες των κριτών. Οι καρτέλλες αυτές ενημερώνονται από τον (την) υπάλληλο της Γραμματείας σχετικά με τη συνεργασία ή τις κρίσεις που προσφέρονται από τον καθένα από αυτούς.

 VI. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το επίσημο ηλεκτρονικό όργανο της Εταιρείας είναι η ιστοσελίδα της με διεύθυνση “www. huanet.gr”, που λειτουργεί με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και τις ακόλουθες κανονιστικές διατάξεις:

1.Γενικά

α. Η ιστοσελίδα λειτουργεί αποκλειστικά υπό την αρμοδιότητα και ευθύνη του Δ.Σ. της Εταιρείας.

β. Η δικτυακή διεύθυνση της ιστοσελίδας έχει κατοχυρωθεί στην Εταιρεία και αποτελεί  “copy right”. Ως εκ τούτου δε δύναται να αλλάξει.

γ. Το Δ.Σ. οφείλει να μεριμνεί για την ετήσια συνδρομή στο αρμόδιο όργανο κατοχύρωσης δικτυακών τόπων, προκειμένου να διατηρεί την ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Ο.Ε, “www.huanet.gr”.

δ. Η ιστοσελίδα “www.huanet.gr”, ως επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ο.Ε., διατηρεί όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις για τη δημοσίευση και αναδημοσίευση ηλεκτρονικού υλικού που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.

2.Σκοποί

Σκοποί της ιστοσελίδας είναι οι κάτωθι:

α. Η επικοινωνία μεταξύ της Εταιρείας και των μελών της, καθώς και με το ευρύτερο

κοινό του διαδικτύου σε θέματα που αφορούν την ειδικότητα της Ουρολογίας και τις Υποειδικότητές της με στόχο την καλύτερη ενημέρωση.

β. Η προβολή του έργου της Εταιρείας.

γ. Η προαγωγή και η διάδοση της επιστημονικής γνώσης.

3.Οργάνωση-Λειτουργία-Δομή

α. Η δομή, ο σχεδιασμός και η θεματολογία της ιστοσελίδας καθορίζεται από το Δ.Σ και πρέπει να εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτής όπως αναφέρονται στην παρ.2

β. Το Δ.Σ. ορίζει τον Ειδικό Γραμματέα ως υπεύθυνο της ιστοσελίδας με διετή (2) θητεία.

γ. Αρμοδιότητες του υπευθύνου της ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση της θεματολογίας αυτής, κατόπιν εγκρίσεώς της από το Δ.Σ, καθώς και η εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με τη δομή, το σχεδιασμό ,τη θεματολογία και εν γένει με τη βελτίωση της λειτουργίας της, σε όλα τα επίπεδα.

δ. Ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας μπορεί να υποβάλλει έγγραφη παραίτηση, που θεωρείται τελεσίδικη μετά την αποδοχή της από το Δ.Σ. Σε περίπτωση παύσεως ή παραιτήσεως του υπευθύνου της ιστοσελίδας ,ορίζεται από το Δ.Σ. νέος με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παυθέντος ή παραιτηθέντος υπευθύνου της ιστοσελίδας.

ε. Το Δ.Σ. δύναται να προσλάβει ειδικό προγραμματιστή ή να συνάψει σύμβαση έργου με εταιρεία προγραμματιστών προκειμένου να λειτουργεί και να συντηρεί την ιστοσελίδα.

στ. Στην ιστοσελίδα δύνανται να δημοσιεύονται ή αναδημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών, καθώς και επιστημονικά ή άλλα άρθρα με τη σύμφωνη γνώμη των συντακτών αυτών .

ζ. Στην ιστοσελίδα δύναται να αναδημοσιεύεται η ύλη του περιοδικού «Ελληνική Ουρολογία» καθώς και άλλων εντύπων που αφορούν τις Υποειδικότητες, των οποίων η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στην Ε.Ο.Ε.

η. Ρητά απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναδημοσίευση οποιουδήποτε άρθρου ή εντύπου, χωρίς τη συγκατάθεση του συντάκτη αυτού.

θ. Ρητά απαγορεύεται η καταχώρηση διαφημίσεων στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας, διότι έτσι αλλοιώνεται ο χαρακτήρας αυτής.

ι. Διαφημιστικές καταχωρήσεις μπορεί να τοποθετούνται σε ειδική ένθετη σελίδα όπου μπορεί να προστρέξει ο ενδιαφερόμενος προς τούτο χρήστης και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι απολύτως σύννομες.

κ. Τα Τμήματα Υποειδικοτήτων, καθώς και το Τμήμα των Ελλήνων Ειδικευόμενων Ουρολόγων της (Τ.Ε.Ε.Ο) δύνανται να διαθέτουν ένθετες αυτόνομες σελίδες σε ύφος και σχεδιασμό της μητρικής ιστοσελίδας, με τη διαδικτυακή δ/νση www.huanet.gr/όνομα Τμήματος, τη διαχείριση των οποίων θα έχουν τα αντίστοιχα όργανα των Τμημάτων αυτών καθώς και του Τ.Ε.Ε.Ο, σε συνεργασία με τον Ειδικό Γραμματέα και επί απουσίας του, με τα δύο (2) μέλη του Δ.Σ.

Το Δ.Σ ασκεί εποπτικό ρόλο σε αυτές τις παρένθετες σελίδες προκειμένου να διασφαλίζονται οι σκοποί της  ιστοσελίδας, όπως αναγράφονται στην παρ.2.

Το περιεχόμενο των ένθετων ιστοσελίδων θα περιλαμβάνει το σκοπό ίδρυσης και τους στόχους του Τμήματος.Επίσης, θα υπάρχει δυναμική ιστοσελίδα για επικοινωνία με μέλη και κοινό.Οι κατ’ιδίαν λεπτομέρειες θα γίνονται μετά από συνεννόηση με τον προγραμματιστή της ΕΟΕ και τον εκάστοτε αρμόδιο του Τμήματος.

VΙI. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ Ε.Ο.Ε «ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ»

1.Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία εκδίδει Ενημερωτικό Δελτίο με τον τίτλο «Ουρολογικά Δρώμενα». Το δελτίο αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη της Ε.Ο.Ε, αλλά και όλους όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον και σχετίζονται με την Ουρολογική Οικογένεια.

2.Σκοπός του δελτίου είναι η καταγραφή των δραστηριοτήτων των Ουρολόγων σε όλη τη χώρα, η τακτική επικοινωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η προβολή των δραστηριοτήτων της Ε.Ο.Ε. και του έργου του Δ.Σ., η ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα της ειδικότητας, η γνωριμία μέσω συνεντεύξεων με γνωστές προσωπικότητες του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι ανταποκρίσεις από συναδέλφους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, και η ενημέρωση των ειδικευόμενων συναδέλφων σε θέματα εκπαίδευσης.

3.Το δελτίο δεν έχει επιστημονικό χαρακτήρα και δικαίωμα συνεργασίας έχουν όλα τα μέλη της Εταιρείας, καθώς και φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται επαγγελματικά με την ειδικότητα της Ουρολογίας. Επιτρέπεται η δημοσίευση διαφημίσεων σχετικών με την ειδικότητα βάσει αντιτίμου που θα ορίζει ανά έτος η Ε.Ο.Ε και η συνοδεία του δελτίου από εκπαιδευτικό και διαφημιστικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

4.Εκδότης του δελτίου είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε, ενώ ο υπεύθυνος ύλης ορίζεται από το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε. Στην ομάδα σύνταξης συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε και Ουρολόγοι από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, καθώς και εκπρόσωπος από το Τμήμα Ειδικευόμενων μετά από απόφαση του Δ.Σ. Καθήκον των μονίμων συντακτών είναι η καταγραφή των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων που αφορούν την ειδικότητα στην περιοχή τους. Η παρουσία μονίμων συντακτών δεν απαγορεύει από κάθε Ουρολόγο τη συμμετοχή με ενημερωτικό σημείωμα από κάποια δραστηριότητα. Οι ανακοινώσεις εγχώριων επιστημονικών συναντήσεων γίνονται ατελώς. Η θητεία του υπεύθυνου ύλης και των μονίμων συντακτών είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης για μία μόνο επιπλέον περίοδο.

5.Η οικονομική διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του ενημερωτικού δελτίου «Ουρολογικά Δρώμενα» ασκούνται από τον Ταμία της Ε.Ο.Ε.

VIII.ΥΠΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Σκοπός

Καθιερώνεται ο θεσμός των υποειδικοτήτων με σκοπό την επιστημονική προβολή των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων της Ουρολογίας και την εξασφάλιση επαρκούς εκπαίδευσης των Ουρολόγων σε αυτά.

2. Τμήματα Υποειδικοτήτων

Τα Τμήματα Υποειδικοτήτων είναι:

 1. Ουρογεννητικής Ογκολογίας
 2. Ουροδυναμικής – Νευροουρολογίας & Γυναικολογικής Ουρολογίας
 3. Ανδρολογίας – Υπογονιμότητας
 4. Ενδοουρολογίας – Λαπαρασκοπικής Χ/Ρ Ουρολογίας – Ουρολογικής Τεχνολογίας
 5. Πειραματικής – Ερευνητικής Ουρολογίας
 6. Παιδιατρικής Ουρολογίας
 7. Απεικονιστικής Ουρολογίας
 8. Ουρογεννητικών Λοιμώξεων – Ουρολιθίασης
 9. Μεταμόσχευσης Νεφρού
 10. Ουρογεννητικής – Επανορθωτικής Χειρουργικής

3. Συγκρότηση Τμημάτων

Η συγκρότηση ενός Τμήματος ανατίθεται από το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε σε 7μελή Συντονιστική Επιτροπή.Δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι εν ενεργεία Ουρολόγοι που έχουν λάβει τίτλο ειδικότητος.Προαπαιτούμενη προϋπόθεση είναι η αποδεδειγμένη ενασχόληση με την Υποειδικότητα που θα αποδεικνύεται με σύντομο βιογραφικό, καθώς και η εγγραφή τους στο αντίστοιχο Τμήμα Υποειδικότητος της Ε.Ο.Ε.

Η θητεία είναι 2ετής. Κανείς δεν δύναται να έχει περισσότερες από δύο συνεχείς θητείες.

4. Μέλη των Τμημάτων

Μέλος ενός Τμήματος ή και το πολύ δύο Τμημάτων έχει δικαίωμα να γίνει κάθε μέλος της Ε.Ο.Ε με απλή έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τη Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση.Δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες των Τμημάτων έχουν όλα τα μέλη της Ε.Ο.Ε, που έχουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή του σε αυτά.

5. Επιστημονικές Εκδηλώσεις των Τμημάτων

Τα Τμήματα δύνανται να προγραμματίζουν επιστημονικές εκδηλώσεις ημερίδες – διημερίδες με συγκεκριμένο θέμα, υπό την έγκριση κι αιγίδα της Ε.Ο.Ε.Προϋπόθεση είναι η έγκαιρη υποβολή της εκδήλωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.Η επίσημη εκδήλωση κάθε Τμήματος θα γίνεται πάντα στον επόμενο χρόνο της διεξαγωγής της κορυφαίας επιστημονικής εκδήλωσης της Ε.Ο.Ε, το Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο.

Η αίτηση για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα (θεματολογία – ομιλητές), τόπο διεξαγωγής και πλήρη οικονομικό προγραμματισμό.Η οικονομική διαχείριση της εκδήλωσης ανήκει αποκλειστικά στην ΕΟΕ.Συνιστάται ως χώροι εκδηλώσεων να επιλέγονται κυρίως, δημόσια κτίρια (αμφιθέατρα Νοσοκομείων – Πανεπιστημίων).Η επιλογή Γραφείου της γραμματειακής υποστήριξης των επιστημονικών εκδηλώσεων των Τμημάτων  θα γίνεται από την Ε.Ο.Ε, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή του εκάστοτε Τμήματος και θα αφορά το τουριστικό μέρος τους (εισιτήρια-διαμονές), ενώ δεν θα επιτρέπεται η ανάθεση των εκδηλώσεων περισσότερο από δύο (2) συνεχόμενες φορές στο ίδιο γραφείο.Ίδιες προϋποθέσεις απαιτούνται και για την ανα διετία Επιστημονική Συνάντηση των Τμημάτων της Εταιρείας κι επιπλέον αυτή δεν μπορεί να έχει διάρκεια πέραν των δεκαοκτώ (18) ωρών στο κυρίως επιστημονικό πρόγραμμα και να υπερτερεί του κοινωνικού κι όχι πέραν των 2 ημερών.

Ακολουθεί σύνταξη συμφωνητικού μεταξύ Ε.Ο.Ε και Γραφείου.Τα παραστατικά εκδίδονται μόνο από το λογιστήριο της Ε.Ο.Ε, όπως συμβαίνει με τα Πανελλήνια Συνέδριά της, εκτός εισιτηρίων και δωματίων διαμονής που το παραστατικό εκδίδεται από το Γραφείο.

Εναλλακτικά κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις η Εταιρεία δύναται, σε συνεργασία πάντοτε με τις Συντονιστικές Επιτροπές των Τμημάτων, να διοργανώνει εξ’ολοκλήρου επιστημονικές εκδηλώσεις για τη συμπίεση του κόστους διεξαγωγής.

Στο Πανελλήνιο Συνέδριο παραχωρείται ειδική συνεδρία στο κάθε Τμήμα, διάρκειας 1,5 ώρας.Η θεματολογία και οι ομιλητές προτείνονται από το Τμήμα και προϋποθέτουν την έγκριση της Επιτροπής Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ε.

Έκαστο Τμήμα δύναται να παρουσιάσει το έργο του σε κάθε έκδοση των «Ουρολογικών Δρωμένων», σε συνεργασία με τη Συντακτική Επιτροπή.

6. Λειτουργία των Τμημάτων

Κάθε Τμήμα διοικείται από 7μελή Συντονιστική Επιτροπή (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και τέσσερα (4) μέλη. Η θητεία της Συντονιστικής Επιτροπής κάθε Τμήματος, θα είναι διετής. Η σύνθεσή της για κάθε διετία θα επιλέγεται μετά από εκλογική  διαδικασία που  θα γίνεται σε ειδική συγκέντρωση των μελών κατά τη διάρκεια των ανά διετία Πανελληνίων Επιστημονικών Συναντήσεων του Τμήματος.

Τα πρακτικά της ειδικής συγκέντρωσης των μελών του Τμήματος (Business Meeting) υποβάλλονται εντός μηνός στο Δ.Σ της Ε.Ο.Ε για έγκριση και θα δημοσιεύονται στα «Ουρολογικά Δρώμενα» και στο διατιθέμενο, για κάθε Τμήμα, χώρο της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Σε περίπτωση αδυναμίας της ειδικής συγκέντρωσης των μελών του Τμήματος (Business Meeting) να ορίσει Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος ή αν αυτό δεν γίνει μέσα στο προβλεπόμενο έτος, η 7μελής Συντονιστική Επιτροπή θα ορίζεται από το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ενός Τμήματος δεν μπορούν να συμμετέχουν συγχρόνως σε Συντονιστική Επιτροπή άλλου Τμήματος.

7. Οικονομικά των Τμημάτων

Τα Τμήματα είναι οργανωτικά και οικονομικά πλήρως ενσωματωμένα στην Ε.Ο.Ε. Ο τόπος διεξαγωγής των επιστημονικών εκδηλώσεων, το επιστημονικό πρόγραμμα, ο οικονομικός προϋπολογισμός, ο τρόπος διοργάνωσης και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων, προϋποθέτουν την έγκριση του Δ.Σ της Εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 5.Κάθε δαπάνη, μεγαλύτερη των 1.500 Ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί από το ταμείο της Ε.Ο.Ε, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δ.Σ της Εταιρείας.

Τμήματα που έχουν δύο (2) συνεχόμενες επιστημονικές εκδηλώσεις με οικονομική ζημία, η Ε.Ο.Ε θα αναλαμβάνει τη διοργάνωση της επόμενης συνάντησής τους.Τα Τμήματα δεν διατηρούν λογαριασμό και κάθε οικονομική ανάγκη απαιτεί την έγκριση του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε, η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς.

8. Υπεύθυνος Συντονιστής Τμημάτων

Ο Ειδικός Γραμματέας και τα 2 Μέλη του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε είναι ο σύνδεσμος μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και Τμημάτων και συνεργάζονται στενά με τις Συντονιστικές Επιτροπές τους.

IΧ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

1. Σκοπός

Σκοπός της ίδρυσης των Περιφερειακών Τμημάτων είναι να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της Εταιρείας, που διαμένουν ή ασκούν την επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους μακριά από την Αθήνα, να ρυθμίζουν μέσω των Περιφερειακών Τμημάτων τις επιστημονικές τους δραστηριότητες, με συγκεντρώσεις των μελών τους κατά διαστήματα για επιστημονική συζήτηση και ενημέρωση.

Τα Περιφερειακά Τμήματα δεν μπορούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις με την επωνυμία Συνέδριο.Η επιστημονική τους δραστηριότητα κοινοποιείται προς την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και τίθεται υπό την αιγίδα της. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραχωρεί στα Περιφερειακά Τμήματα όλες τις δυνατές διευκολύνσεις (φωτοαντίγραφα βιβλιογραφίας, δανεισμό εκπαιδευτικών διαφανειών, ταινιών video, DVD κλπ.). Ημερίδες ή εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τα Περιφερειακά Τμήματα θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ελεύθερη συμμετοχή και να πραγματοποιούνται στα όρια της έδρας τους.

2. Mέλη

Μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων αυτών μπορούν να γίνουν τα τακτικά, πάρεδρα, ομότιμα και επίτιμα μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας που διαμένουν ή ασκούν την επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους στις Περιφέρειες που αναφέρονται στο σχετικό εδάφιο 4.

Είναι σαφές ότι τα μέλη των Τμημάτων διατηρούν τις ιδιότητες του μέλους της Ε.Ο.Ε και του μέλους του Τμήματος.

3. Διοίκηση

Η Διοίκηση των Περιφερειακών Τμημάτων αυτών ασκείται με τον τρόπο που επιλέγουν τα μέλη της.

4. Περιφέρειες

Περιφέρειες στις οποίες μπορεί να δημιουργηθούν Τμήματα είναι οι εξής:

MAKΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνει τους νομούς: Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Καβάλας, Σερρών, Δράμας,, Φλώρινας, Χαλκιδικής, Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με έδρα τη Λάρισα, περιλαμβάνει τους νομούς: Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.

ΗΠΕΙΡΟΥ με έδρα τα Ιωάννινα, περιλαμβάνει του νομούς: Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Λευκάδας και Πρέβεζας.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με έδρα την Πάτρα, περιλαμβάνει τους νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Αχαϊας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

ΚΡΗΤΗΣ με έδρα το Ηράκλειο, περιλαμβάνει τους νομούς: Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων.

5. Ίδρυση Τμήματος

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης Περιφερειακού Τμήματος είναι η υποβολή πρότασης υπογεγραμμένης από είκοσι (20) τουλάχιστον ενδιαφερόμενα μέλη της Εταιρείας διαμένοντα ή ασκούντα την επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους στην Περιφέρεια του υπό ίδρυση Τμήματος, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει για την ενεργοποίησή του.

Χ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ

1. Σκοπός

Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Τμήματος Ελλήνων Ειδικευόμενων Ουρολόγων (Τ.Ε.Ε.Ο, αντίστοιχος αγγλόφωνος τίτλος: Section of Greek Urologists in Training, S.G.U.T), είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ειδικευόμενους Ουρολόγους να προωθούν και να ρυθμίζουν τα επιστημονικά θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντός τους, όπως:

α) η συνεχής βελτίωση της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της ειδικότητας με τελικό στόχο την καθιέρωση ενός ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης που θα πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζουν το ΠΔ 415/94 και οι οδηγίες του European Board of Urology (EBU) για τη λήψη του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ουρολογίας (FEBU).

β) η ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν τους ειδικευόμενους στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εκπαιδευτικά προγράμματα, μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στις υποειδικότητες, υποτροφίες, ανταλλαγές ειδικευόμενων).

γ) η εκπροσώπησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευομένων Ουρολόγων (EBUT).

δ) η προάσπιση γενικώς του κύρους και της ακεραιότητας της ειδικότητας του Ουρολόγου.

2. Μέσα Εκπλήρωσης Σκοπών

Το Τ.Ε.Ε.Ο εκπληρεί τους σκοπούς του:

α) συνερχόμενο σε τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

Οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία και προχωρούν στη λήψη αποφάσεων εφ’όσον είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει προς την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (βλ.εδάφιο 3).Σε αντίθετη περίπτωση, η Γ.Σ συνέρχεται εκ νέου εντός 15νθημέρου οπότε θεωρείται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων, εκτός εάν η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη διενέργεια εκλογών, οπότε ισχύει υποχρεωτικά η παρουσία του μισού συν ενός των μελών για απαρτία.

Η τακτική Γ.Σ, συγκαλείται από τη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε) του Τμήματος μία φορά το χρόνο με έγκαιρη ανακοίνωση προς τα μέλη του Τμήματος, στην οποία καθορίζονται και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.Έκτακτες Γ.Σ συγκαλούνται είτε από την Δ.Ε του Τμήματος ή κατόπιν αιτήσεως είκοσι (20) τουλάχιστον εκ των μελών του, εφ’όσον υπάρχουν σοβαρά θέματα προς συζήτηση και επίλυση.Κατά τη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του Πανελλήνιου Συνεδρίου, διενεργούνται υποχρεωτικά οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών της Δ.Ε (βλ.εδάφιο 3).

β) με περιοδικές συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια του έτους, οσάκις η Δ.Ε κρίνει τούτο αναγκαίο.

γ) δια της Δ.Ε, η οποία μεταξύ άλλων εκπροσωπεί το Τμήμα στις συνεδριάσεις του (E.B.U.T).

δ) με την καθιέρωση ειδικής στήλης ειδικευόμενων στο περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ» και το ενημερωτικό δελτίο «Ουρολογικά Δρώμενα», σε συνεργασία με τις Συντακτικές Επιτροπές τους.

ε) μέσω του Internet και του E-mail για την ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών του Τ.Ε.Ε.Ο και

στ) η Διοικούσα Επιτροπή εισηγείται θέματα, εκδηλώσεις κλπ., για να περιληφθούν στο ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εταιρείας.

3. Μέλη

Μέλη του Τ.Ε.Ε.Ο είναι αυτομάτως όλοι οι ειδικευόμενοι Ουρολόγοι, που είναι συγχρόνως εγγεγραμένοι ως πάρεδρα μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.Είναι αυτονόητο ό,τι παράλληλα με την ιδιότητά τους ως μέλους του Τ.Ε.Ε.Ο οι ως άνω διατηρούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του παρέδρου μέλους της Εταιρείας, όπως αυτά καθορίζονται από το Καταστατικό της.Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος με ευθύνη της, κρατά ονομαστικό κατάλογο των μελών του.Ένα μέλος διαγράφεται αυτομάτως από το Τ.Ε.Ε.Ο με την απόκτηση του τίτλου ειδικότητος ή μετά έγγραφη αίτησή του προς τη Δ.Ε.

4. Διοίκηση

α) Το Τ.Ε.Ε.Ο διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από τα μέλη του Τμήματος σε ειδική προς τούτο Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια των Πανελληνίων Συνεδρίων. Η προκήρυξη για τη Γ.Σ αυτή, καθορίζει σαφώς πλην της ημερομηνίας και του τόπου των αρχαιρεσιών και τα χρονικά περιθώρια της υποβολής υποψηφιοτήτων που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι επαρκή, βρίσκεται δε σε απαρτία και προχωρεί σε αρχαιρεσίες μόνον εφ’όσον πληρούνται τα αναφερόμενα στο εδάφιο 2α.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχει κάθε μέλος του Τμήματος, το οποίο είναι ταμειακώς εντάξει προς την Ε.Ο.Ε, όμως θα πρέπει να ενθαρρύνονται ιδιαίτερως σε τούτο οι ειδικευόμενοι εκείνοι που έχουν σχετικά μεγάλα χρονικά περιθώρια ειδίκευσης (τουλάχιστον 24 μήνες), προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διοίκηση του Τμήματος χωρίς συχνές αλλαγές.

β) Τα μέλη της Δ.Ε είναι τρία (3) τακτικά που καταλαμβάνουν κατά σειρά σχετικής πλειοψηφίας στις αρχαιρεσίες τις ακόλουθες θέσεις: 1) Προέδρου, 2) Γραμματέως, 3) Ταμία. Εκλέγονται επίσης και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη που καταλαμβάνουν θέση επιλαχόντος. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Τ.Ε.Ε.Ο, οσάκις τούτο χρειάζεται, ενώπιον των οργάνων της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και επίσης στο E.B.U.T, συντονίζει δε εν γένει τις ενέργειες της Δ.Ε.

Ο Γραμματέας κρατά με ευθύνη του τα πρακτικά των Γ.Σ και λοιπών συνεδριάσεων του Τμήματος και φροντίζει εκ μέρους της Δ.Ε για την έγγραφη και τακτή ανά 3μηνο ενημέρωση του Δ.Σ της Εταιρείας περί των δραστηριοτήτων του Τμήματος.

Ο Ταμίας διαχειρίζεται σε συνεργασία με τον Ταμία του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε τα οικονομικά του Τμήματος προς τον οποίο και παραδίδει κάθε σχετικό παραστατικό.

Επί λήξεως της θητείας, παραιτήσεως, διαγραφής ή εν πάσει περιπτώσει κωλύματος του Προέδρου του Τμήματος, τη θέση του καταλαμβάνει αυτομάτως ο Γραμματέας, οπότε τη θέση του Γραμματέως καταλαμβάνει ο Ταμίας, τη θέση του Ταμία ο πρώτος επιλαχών κατά τις αρχαιρεσίες κ.ο.κ.Εάν δεν υπάρχει καθ’οιονδήποτε τρόπο επιλαχών για την κάλυψη θέσεως τακτικού μέλους της Δ.Ε, η θέση παραμένει κενή μέχρι τις επόμενες εκλογές.

5. Πόροι

Οικονομικοί πόροι του Τμήματος είναι:

α) το καθοριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας ποσοστό επί της ετήσιας εισφοράς κάθε παρέδρου μέλους που είναι συγχρόνως και μέλος του Τ.Ε.Ε.Ο.

β) κάθε έκτακτη οικονομική ενίσχυση εκ μέρους της Εταιρείας που χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της &

γ) δωρεές ή υποτροφίες προς το Τ.Ε.Ε.Ο που εξασφαλίζονται με πρωτοβουλία της Διοικούσης Επιτροπής του.

Τα έσοδα αυτά, χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Τμήματος.Οι σχετικές αποδείξεις, μετρητά κλπ. όσον αφορά τα έσοδα και έξοδα του Τμήματος, παραδίδονται με ευθύνη της Δ.Ε από τον Ταμία του Τμήματος προς τον Ταμία του Δ.Σ της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, προκειμένου να καταχωρηθούν αρμοδίως.

Για τον περιορισμό των εξόδων του Τ.Ε.Ε.Ο, η γραμματειακή, νομική κλπ. υποστήριξή του θα παρέχεται από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία.

Αθήνα, 20/6/2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αντωνίου Νικόλαος Πρόεδρος
Mουτζούρης Γεώργιος Αντιπρόεδρος
Χρυσοφός Μιχαήλ Γεν.Γραμματέας
Παπαδόπουλος Ι. Γεώργιος Ταμίας
Γκιάλας Ιωάννης Ειδ.Γραμματέας
Πούλιας Ηρακλής Σύμβουλος
Ρεμπελάκος Απόστολος Σύμβουλος