Κανονισμός Αιγίδων της Ε.Ο.Ε.

Η Διαδικασία:

 • Κατάθεση αιτήματος (φόρμα παραχώρησης αιγίδας) στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. (hua@huanet.gr) τουλάχιστον 45 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της συνάντησης/συνεδρίου, συνοδευόμενη από ηλεκτρονική́ επιστολή́ του “Οργανωτή” και το Επιστημονικό Πρόγραμμα. Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκτός της προθεσμίας, είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ να τις εξετάσει.
 • Το αίτημα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ε, η οποία θα εισηγηθεί συμβουλευτικά στο Δ.Σ της Ε.Ο.Ε. για να αποφασίσει στην αμέσως προσεχή συνεδρίασή του.
 • Το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε αποφασίζει την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση του.
 • Η Γραμματεία της Ε.Ο.Ε ενημερώνει γραπτώς τον Οργανωτή.

Με την παραχώρηση της αιγίδας της, η Ε.Ο.Ε αναλαμβάνει την υποχρέωση:

 • Να αποστείλει το λογότυπό της στον “Οργανωτή”, για χρήση σε όλα τα ενημερωτικά & προωθητικά μέσα της εκδήλωσης (έντυπα/ηλεκτρονικά). ‘Άνευ του οποίου ο “Οργανωτής” δεν δύναται να κάνει χρήση της παραχωρηθείσας αιγίδας.
 • Να αναρτήσει την ενημέρωση για την Εκδήλωση στην ιστοσελίδα της www.huanet.gr
 • Να συμβάλει, όταν υπάρχει η δυνατότητα, στην προβολή της εκδήλωσης, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων ή συνεδρίων των οποίων η Ε.Ο.Ε έχει την αποκλειστική οργανωτική́ ευθύνη.

Με την παραχώρηση της αιγίδας ο Οργανωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση:

 • Να προβαίνεισε αναφορά ότι η Εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Ε. σε κάθε δημόσια προβολή της Εκδήλωσης που λαμβάνει χώρα και σε οποιοδήποτε Μ.Μ.Ε. Επίσης, δεσμεύεται να αναφέρει ότι η δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Ε. κατά την έναρξη της Εκδήλωσης στην οποία χορηγήθηκε η αιγίδα.
 • Η φράση «Υπό την Αιγίδα της Ε.Ο.Ε.», προβάλλεται με ευθύνη του διοργανωτή φορέα, κάτω από τον τίτλο της εκδήλωσης, σε σαφές και διακριτό ειδικό πλαίσιο, σε όλα τα έντυπα (π.χ. αφίσες, προγράμματα, φυλλάδια, προσκλήσεις, προγράμματα κτλ.), σε διαφημίσεις κάθε είδους που προορίζονται για ραδιοφωνική, τηλεοπτική ή με οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό ή αναλογικό μέσο ή φορέα ήχου και εικόνας μετάδοση και αναπαραγωγή σε κάθε μορφής Μ.Μ.Ε. (π.χ. ιστοσελίδες, socialmedia κτλ.), και γενικότερα σε κάθε μέσο προβολής που θα χρησιμοποιήσει ο “Οργανωτής” για τη δημοσιοποίηση και ανάδειξη της δράσης.
 • Ο αιτών φορέας δεσμεύεται να διαθέτει ειδικό χώρο (αν ζητηθεί από την Ε.Ο.Ε.), στον χώρο πραγματοποίησης της Εκδήλωσης, στον οποίο θα παρέχεται ενημερωτικό υλικό της Ε.Ο.Ε., το οποίο θα προμηθεύεται από την Ε.Ο.Ε. Εναλλακτικά,ο φορέας δεσμεύεται να διανείμει το εν λόγω υλικό στους συμμετέχοντες στην Εκδήλωση μαζί με προωθητικό  υλικό που αφορά τη δράση.

Ελάχιστες προϋποθέσεις χορήγησης Αιγίδας

 • Εμπρόθεσμη κατάθεση του αιτήματος στην Γραμματεία της Ε.Ο.Ε.
 • H Εκδήλωση να τηρεί τις προϋποθέσεις και τους κανονισμούς που διέπουν τη διεξαγωγή επιστημονικών συναντήσεων/συνεδρίων βάσει της ισχύουσαςεγκυκλίου του ΕΟΦ και του κανονισμού Διαφάνειας του ΣΦΕΕ.
 • Η επιστημονική εκδήλωση να μη συμπίπτει την ίδια ημερομηνία ή πραγματοποιείται σε κοντινή χρονική περίοδομε άλλη εκδήλωση, της οποίας την οργανωτικήευθύνηέχει η Ε.Ο.Ε.
 • Όταν το αίτημα αφορά επιστημονικές εκδηλώσεις, αποκλειστικά, ουρολογικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει ο οργανωτής και αιτών να είναι μέλος της Ε.Ο.Ε.
 • Για επιστημονικές εκδηλώσεις άλλων ειδικοτήτων, είναι απαραίτητη η προϋπόθεση ώστε θεματολογία του επιστημονικού προγράμματος να άπτεται γνωστικών αντικειμένων της Ουρολογίας, σε ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστο και οι εισηγητές ουρολόγοι του προγράμματος να είναι απαραιτήτως μέλη της Ε.Ο.Ε.
 • Σε περιπτώσεις οργάνωσης διεθνών επιστημονικών εκδηλώσεων, οι συμμετέχοντες Ουρολόγοιστο κυρίως Επιστημονικό πρόγραμμα να είναι και μέλη της Ε.Ο.Ε.

Κριτήρια αξιολόγησης

Μέσω του παρόντος κανονισμούαιγίδων η Ε.Ο.Ε.επιδιώκει την θέσπιση κριτηρίων επιστημονικής αξιοπιστίας  και ενίσχυση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού της ρόλου. Προτεινόμενα βασικά αξιολογικά κριτήρια της Επιτροπής είναι:

 • Το κύρος και η εμβέλεια του “Οργανωτή” (Κρατικός φορέας, Επιστημονική Εταιρεία, Ακαδημαϊκός φορέας, ιδιώτης κλπ.), καθώς και η συνάφειατης δράσης με τους σκοπούς και την αποστολή της Ε.Ο.Ε.
 • Οι συμμετέχοντες ομιλητές και συντονιστές να τυγχάνουν διεθνούς αναγνώρισης ή να έχουν συνεπή και αναγνωρισμένη παρουσία στον χώρο της ειδικότητάς τους ή/και της έρευνας σε εθνικό επίπεδο.
 • H θεματολογία της επιστημονικής εκδήλωσης να είναι σαφής και να προάγει την επιστημονική γνώση.
 • Για εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν αποκλειστικά προωθητικό χαρακτήρα φαρμάκων δεν χορηγείται αιγίδα (π.χ Φαρμακευτικών Εταιρειών).

Σημειώσεις:

 1. Η Ε.Ο.Ε διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα άρσης της αιγίδας, με νεότερη απόφαση του Δ.Σ, εφόσον κρίνει ότι δεν τηρούνται οι προαναφερθέντες όροι παραχώρησής της ή ανακύπτουν εκ των υστέρων κρίσιμες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αρχικό αίτημα.
 2. Καμία αιγίδα δεν χορηγείται αναδρομικά για επιστημονικές εκδηλώσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα.
 3. Η αιγίδα δεν εμπεριέχει ή συνεπάγεται κάποια οικονομική́ υποχρέωση από μέρους της Ε.Ο.Ε, εκτός αν υπάρχει διαφορετική συνομολόγηση μεταξύ́ της ΕΟΕ και του αιτούντος.

elEL