Κανονισμός Αιγίδων της Ε.Ο.Ε.

Η Διαδικασία:

 • Κατάθεση αιτήματος (φόρμα παραχώρησης αιγίδας) στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. (hua@huanet.gr) τουλάχιστον 3 μήνες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της συνάντησης/ συνεδρίου, συνοδευόμενη από ηλεκτρονική́ επιστολή́ του “Οργανωτή” και το Επιστημονικό πρόγραμμα. Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκτός της προθεσμίας, είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ να τις εξετάσει.
 • Το αίτημα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ε, η οποία θα εισηγηθεί συμβουλευτικά στο Δ.Σ της Ε.Ο.Ε.
 • Το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε αποφασίζει την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση του.
 • Η Γραμματεία της Ε.Ο.Ε ενημερώνει γραπτώς τον Οργανωτή.

Με την παραχώρηση της αιγίδας της, η Ε.Ο.Ε αναλαμβάνει την υποχρέωση:

 • Να αποστείλει το λογότυπό της στον “Οργανωτή”, για χρήση σε όλα τα ενημερωτικά & προωθητικά μέσα της εκδήλωσης (έντυπα/ηλεκτρονικά). ‘Άνευ του οποίου ο “Οργανωτής” δεν δύναται να κάνει χρήση της παραχωρηθείσας αιγίδας.
 • Να αναρτήσει την ενημέρωση για την Εκδήλωση στον ιστότοπo της www.huanet.gr
 • Να συμβάλει, όταν υπάρχει η δυνατότητα, στην προβολή́ της εκδήλωσης, κατά́ τη διάρκεια εκδηλώσεων ή συνεδριών των οποίων η Ε.Ο.Ε έχει την αποκλειστική οργανωτική́ ευθύνη.

 Με την παραχώρηση της αιγίδας ο Οργανωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση:

 • Να προβαίνει σε ρητή αναφορά ότι η δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Ε. σε κάθε δημόσια προβολή της δράσης που λαμβάνει χώρα και σε οποιοδήποτε Μ.Μ.Ε.
 • Ο αιτών φορέας δεσμεύεται να προβαίνει σε ρητή και δημόσια ανακοίνωση ότι η δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Ε. κατά την έναρξη και λήξη της δράσης στην οποία χορηγήθηκε η αιγίδα.
 • Η φράση «Υπό την Αιγίδα της Ε.Ο.Ε.», προβάλλεται με ευθύνη του διοργανωτή φορέα, κάτω από τον τίτλο της εκδήλωσης και σε σαφές και διακριτό ειδικό πλαίσιο, σε όλα τα έντυπα (π.χ. γιγαντοαφίσες, προγράμματα, τρίπτυχα φυλλάδια, προσκλήσεις, προγράμματα κτλ.), σε διαφημίσεις κάθε είδους που προορίζονται για ραδιοφωνική, τηλεοπτική ή με οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό ή αναλογικό μέσο ή φορέα ήχου και εικόνας μετάδοση και αναπαραγωγή σε κάθε μορφής Μ.Μ.Ε. (π.χ. ιστοσελίδες, social media, blogs κτλ.), και γενικότερα σε κάθε μέσο προβολής που θα χρησιμοποιήσει ο “Οργανωτής” για τη δημοσιοποίηση και ανάδειξη της δράσης.
 • Ο αιτών φορέας δεσμεύεται να διαθέτει ειδικό χώρο (αν ζητηθεί από την Ε.Ο.Ε.), στον χώρο υλοποίησης της δράσης, στον οποίο θα παρέχεται ενημερωτικό υλικό της Ε.Ο.Ε., το οποίο θα προμηθεύεται από την Ε.Ο.Ε. Εναλλακτικά. ο φορέας δεσμεύεται να διανείμει το εν λόγω υλικό στους συμμετέχοντες στην δράση, μαζί με  προωθητικό  υλικό που αφορά τη δράση.

Α. Ελάχιστες προϋποθέσεις χορήγησης Αιγίδας

 • Εμπρόθεσμη κατάθεση του αιτήματος στην Γραμματεία της Ε.Ο.Ε.
 • H Εκδήλωση να τηρεί́ τις προϋποθέσεις και τους κανονισμούς που διέπουν τη διεξαγωγής επιστημονικών συναντήσεων/ συνεδρίων βάσει της ισχύουσας εγκυκλίου του ΕΟΦ και του κανονισμού Διαφάνειας του ΣΦΕΕ.
 • Η επιστημονική εκδήλωση να μη συμπίπτει την ίδια ημερομηνία ή πραγματοποιείται σε κοντινή χρονική περίοδο με άλλη εκδήλωση, της οποίας την οργανωτική ευθύνη έχει η Ε.Ο.Ε.
 • Για επιστημονικές εκδηλώσεις αποκλειστικά ουρολογικού ενδιαφέροντος, ο αιτών να είναι μέλος της Ε.Ο.Ε.
 • Για επιστημονικές εκδηλώσεις άλλων ειδικοτήτων, η θεματολογία του επιστημονικού προγράμματος να άπτεται του αντικειμένου της Ουρολογίας, σε ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστο και οι εισηγητές ουρολόγοι του προγράμματος να είναι απαραιτήτως μέλη της Ε.Ο.Ε.
 • Σε περιπτώσεις διεθνών επιστημονικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται οι συμμετέχοντες στο κυρίως Επιστημονικό πρόγραμμα ουρολόγοι να είναι και μέλη της Ε.Ο.Ε.

Β. Κριτήρια αξιολόγησης

Μέσω του παρόντος κανονισμού αιγίδων η Ε.Ο.Ε. επιδιώκει την θέσπιση κριτηρίων επιστημονικής αξιοπιστίας  και ενίσχυση του επιστημονικού́ και εκπαιδευτικού της ρολού. Βασικά αξιολογικά κριτήρια της Επιτροπής είναι:

 • Το κύρος και η εμβέλεια του “Οργανωτή” (Κρατικός φορέας, Επιστημονική Εταιρεία, Ακαδημαϊκός φορέας, ιδιώτης κλπ.)
 • Η εκδήλωση ένα έχει επιστημονικό́ περιεχόμενο που απευθύνεται σε ελληνικό ή/και διεθνές κοινό.
 • Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του “Οργανωτή” και της Εκδήλωσης.
 • Οι συμμετέχοντες ομιλητές και συντονιστές να τυγχάνουν διεθνούς αναγνώρισης ή να έχουν συνεπή́ και αναγνωρισμένη παρουσία στον χώρο της ειδικότητας τους ή της έρευνας σε εθνικό επίπεδο.
 • H θεματολογία της επιστημονικής εκδήλωσης να είναι σαφής, πρωτότυπη και να προάγει την επιστημονική γνώση.
 • Συνάφεια της δράσης με τους σκοπούς και την αποστολή της Ε.Ο.Ε.

Σημειώσεις:

 1. Η Ε.Ο.Ε διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα άρσης της αιγίδας,με νεότερη απόφαση του Δ.Σ, εφόσον κρίνει ότι δεν τηρούνται οι προαναφερθέντες όροι παραχώρησής της ή ανακύπτουν εκ των υστέρων κρίσιμες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το αρχικό αίτημα.
 2. Καμία αιγίδα δεν χορηγείται αναδρομικά για δράσεις που έχουν ήδη λάβει χώρα
 3. Εκτός αν έχει συνομολογήσει διαφορετικά μεταξύ της ΕΟΕ και του αιτούντος, η αιγίδα δεν εμπεριέχει ή συνεπάγεται κάποια οικονομική́ υποχρέωση από μέρους της Ε.Ο.Ε.
 4. Για εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν αποκλειστικά προωθητικό́ χαρακτήρα φαρμάκων δεν χορηγείται αιγίδα.