Διαβούλευση επί του σχεδίου των συνολικών τροποποιήσεων των άρθρων του Καταστατικού της Ε.Ο.Ε.

Προς τα Τακτικά Μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης στις 7.6.2019, κατά τη διάρκεια του 1ου Πανελληνίου Διατμηματικού Συνεδρίου στην Καλαμάτα, όρισε στις 12.7.2019 (σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού),  Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ.  Ι. Κ. Γκιάλα, Γ. Αλιβιζάτο, Χ. Κωνσταντινίδη, Α. Δελλή, Χ. Αλαμανή και Α. Παπατσώρη, Τακτικά Μέλη της Ε.Ο.Ε, με εντολή να καταρτίσει συνολικό τροποποιητικό σχέδιο του Καταστατικού. Το επισυναπτόμενο αρχείο, περιλαμβάνει τις προτάσεις της Επιτροπής, οι οποίες διαμορφώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Δ,Σ σε έκτακτη συνεδρίαση της 25.11.19. Οι προτεινόμενες αλλαγές έχουν ελεγχθεί κι επιβεβαιωθεί από τον Νομικό Σύμβουλο της Ε.Ο.Ε, ότι δεν αντιβαίνουν στην ισχύουσα νομοθεσία.

Στο παρόν κείμενο, έχουν συμπεριληφθεί, εκ νέου, προς έγκριση, οι αλλαγές των άρθρων που αφορούσαν την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς, παρόλο που εγκρίθηκαν από την Γ.Σ της 7.6.19, το Ειρηνοδικείο με απόφασή του στις 4.10.19, απέρριψε την αίτησή μας για τις εν λόγω αλλαγές, χωρίς να μπει σε διαδικασία εξέτασής της, για τυπικούς λόγους (έλλειψη ικανής απαρτίας). Ειδικότερα, το δικαστήριο έκρινε ότι η συμμετοχή των Τακτικών Μελών της Εταιρείας ήταν ιδιαίτερα μικρή και δεν συναντούσε ούτε κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις του νόμου. Για τους λόγους αυτούς, σας ζητούμε να δώσετε την πρέπουσα σημασία στο εγχείρημα και να συμμετάσχετε άπαντες στη διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού. Σε διαφορετική περίπτωση είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον παρόμοια απόφαση από το Δικαστήριο. 

Πιστεύουμε ότι οι προτεινόμενες αλλαγές, χωρίς να απομακρύνονται από τις παραδόσεις της Εταιρείας, εκσυγχρονίζουν και καθιστούν το Καταστατικό μας λειτουργικό και σύμφωνο με τις ανάγκες της εποχής, 

Παρακαλούμε, να μας αποστείλετε στο e-mail της Εταιρείας (hua@huanet.gr), τις δικές σας απόψεις, προτάσεις & παρατηρήσεις στις προτεινόμενες από το Δ.Σ αλλαγές, βάσει της διαδικασίας που προβλέπει το ισχύον Καταστατικό μας (άρθρο 21 παρ. 2/δ), το αργότερο έως τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, ώστε να τις επεξεργαστούμε, πριν τη σύνταξη του τελικού κειμένου, που θα έρθει προς συζήτηση κι έγκριση σε ειδική Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών της Εταιρείας μας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Γκιάλας
Ο Γεν. Γραμματέας
Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης

Καταστατικό υπό Διαβούλευση_2.12.2019