fb

Twitter icon

linkedin icon

Ο Εσωτερικός Κανονισμός, καταρτίστηκε με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και στοχεύει στην αρτιότερη και γενικά αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου της.

Ι. ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο)

1. Κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας, είναι η Γενική Συνέλευση των μελών όπως περιγράφεται στο Καταστατικό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι το Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας και συνέρχεται σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου, μέσω του Γενικού Γραμματέα, ή ύστερα από αίτηση τριών (3), το λιγότερο, μελών του στα γραφεία της Εταιρείας ή σε άλλο χώρο όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν.
3. Τα μέλη καλούνται με έγγραφο, στο οποίο επισυνάπτεται και το πρόγραμμα, με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.
4. Κατά τις συνεδριάσεις, συζητείται κάθε τι που ενδιαφέρει την Εταιρεία και μπορεί να παρθούν αποφάσεις για ζητήματα που δεν διασαφηνίζονται από το Καταστατικό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με βασικά άρθρα του Καταστατικού.
5. Ο Πρόεδρος υποβάλλει προτάσεις σχετικές με τη λειτουργία και την πρόοδο της Εταιρείας και ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. γύρω από σκέψεις και προτιθέμενες ενέργειές του. Ο Γενικός Γραμματέας διαβάζει τα διάφορα έγγραφα και δίνει πληροφορίες, γύρω από τα αναφυόμενα θέματα. Ο Ταμίας αναλύει την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και εισηγείται τυχόν επιβαλλόμενα οικονομικά μέτρα. Ο Αντιπρόεδρος, ο Ειδικός Γραμματέας και οι Σύμβουλοι μέλη του Δ.Σ. διατυπώνουν προτάσεις και κρίσεις, εισηγούνται απόψεις και ιδέες και αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα που τους ανατίθενται από τον Πρόεδρο.
6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να κληθεί από τον Πρόεδρο, να μετάσχει χωρίς ψήφο, ο Διευθυντής Συντάξεως του Περιοδικού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων ή άλλοι υπεύθυνοι άλλων δραστηριοτήτων της Εταιρείας, εφ' όσον συζητείται θέμα σχετικό με το αντικείμενό τους και κριθεί αναγκαία η παρουσία τους.


*όπως ψηφίσθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών της Εταιρείας στις 15/6/2011

II. ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, πραγματοποιούνται σε χώρο ο οποίος επιλέγεται από το εκάστοτε Δ.Σ.
2. Οι επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές διεξάγονται μία φορά το μήνα πλην των μηνών Ιουλίου έως και Σεπτεμβρίου, κατά τους οποίους δεν λαμβάνουν χώρα επιστημονικές συνεδριάσεις. Εκτάκτως η Εταιρεία συνεδριάζει όταν το Δ.Σ. κρίνει ότι επιβάλλεται σύγκληση των μελών προς συζήτηση θέματος μη επιδεχομένου αναβολής.
3. Κατά τις συνεδρίες, πλέον των αναπτυσσομένων επιστημονικών θεμάτων, ο Πρόεδρος κάνει διάφορες ανακοινώσεις, κατά τις οποίες αναγγέλλει αποφάσεις του Δ.Σ., κοινοποιεί έγγραφα άλλων Εταιρειών ή Αρχών και γενικά ενημερώνει επί παντός θέματος που ενδιαφέρει τα μέλη.
4. Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο σε όσους από τους εταίρους το ζητούν.
5. Η χρονική διάρκεια των επιστημονικών συνεδριάσεων, ορίζεται από το Δ.Σ, ανάλογα με τη μορφή και τα θέματα αυτών.

III. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ EPΓΑΣΙΕΣ
1. Γενικά

1. Οι επιστημονικές εργασίες, οι οποίες παρουσιάζονται στην Εταιρεία, πρέπει να ακολουθούν τον Κανονισμό Εκδόσεως του Περιοδικού.
2. Οι επιθυμούντες να ανακοινώσουν εργασία οφείλουν να ειδοποιήσουν έγκαιρα το Γενικό Γραμματέα δίδοντες τον τίτλο της εργασίας και τους συγγραφείς. Εάν επιθυμούν τη δημοσίευσή της, πρέπει να παραδώσουν δακτυλογραφημένο εις διπλούν το θέμα, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ» για να τεθεί υπ' όψιν της Συντακτικής Επιτροπής.
3. Η σειρά προτεραιότητας για την παρουσίαση των εργασιών στην Εταιρεία, καθορίζεται από το Γενικό Γραμματέα. Βασικά λαμβάνεται υπ' όψιν ο χρόνος καταθέσεως, παρότι σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να παρακάμπτεται, όταν λ.χ. πρόκειται για ομοειδείς εργασίες ή και μελέτες, που παρουσιάζουν επίκαιρο ενδιαφέρον. Ο λόγος από το βήμα της Εταιρείας, δίνεται στα μέλη από τον Πρόεδρο. Κατ' εξαίρεση μπορεί ο Πρόεδρος, μετά από έγκριση της Εταιρείας, να επιτρέπει το λόγο και σε μη μέλη, όταν πρόκειται για υποψήφιους εταίρους ή συναδέλφους άλλης ειδικότητας με ειδική εμπειρία (παθολογοανατόμοι, ακτινοθεραπευτές κ.ά.), που η γνώμη τους κρίνεται εποικοδομητική στο έργο της Εταιρείας.
4. Η διάρκεια της παρουσίασης των επιστημονικών εργασιών καθορίζεται ως εξής:
   Διαλέξεις 40'
   Εισηγήσεις 20'
   Ανακοινώσεις 8'
   Επιδείξεις 5'
Σε ειδικές περιπτώσεις η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται από τον Πρόεδρο ύστερα όμως από έγκριση και των εταίρων.
Οι δευτερολογίες υπόκεινται στους αυτούς περιορισμούς, αλλά πρέπει γενικά να αποφεύγονται.

1. Διαλέξεις ? Ομιλίες

1. Διαλέξεις με ενδιαφέροντα θέματα, γίνονται από τους εταίρους ή από προσκεκλημένους επιστήμονες, Έλληνες ή αλλοδαπούς, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ.
2. Στις διαλέξεις, οι οποίες σχετίζονται με πορίσματα Διεθνών Συνεδρίων, το Προεδρείο έχει τη δυνατότητα να δίνει προτεραιότητα. Ο ομιλητής, οφείλει να περιορίζεται στην επιστημονική ουσία του Συνεδρίου και να παραλείπει τις κοινωνικές εκδηλώσεις του, εκτός αν αυτές, ενδιαφέρουν πνευματικά γεγονότα και θέματα.

2. Εισηγήσεις

Οι εισηγήσεις αποτελούν μέρος στρογγυλών τραπεζών με θέματα που καθορίζονται από το Δ.Σ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 60’ γενικά και τα 20’ ανά ομιλητή.

3. Ανακοινώσεις

1. Οι υπό ανακοίνωση εργασίες πρέπει να είναι σαφείς, απαλλαγμένες από περιττολογίες και να μην αναφέρονται σε «εγνωσμένα» για τα οποία οι εταίροι είναι ενήμεροι.
2. Οι θεωρούμενες ή χαρακτηριζόμενες «σπάνιες περιπτώσεις» δεν πρέπει να παίρνουν τη μορφή ανακοινώσεων, αλλά να παρουσιάζονται ως επιδείξεις, εκτός αν από τη συγκεκριμένη εκείνη παρατήρηση, προκύπτει σπουδαία συμβολή στο αναφερόμενο θέμα.

4. Επιδείξεις

Οι επιδείξεις, πρέπει να περιορίζονται σε περιπτώσεις οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να παρουσιάζονται με συντομία και να αποφεύγονται η εκτεταμένη ανάπτυξη του θέματος και η βιβλιογραφική ανασκόπηση.

5. Κοινές Συνεδριάσεις

Οι κοινές συνεδριάσεις με άλλες Επιστημονικές Εταιρείες αποφασίζονται από το Δ.Σ. για θέματα, τα οποία παρουσιάζουν γενικό και κοινό ενδιαφέρον και γίνονται σε έκτακτες ή τακτικές συνεδρίες. Στις συνεδριάσεις αυτές, προεδρεύει ο ένας από τους Προέδρους ή και οι δύο εκ περιτροπής, υπάρχει δε δυνατότητα ορισμού και συντονιστών, κατά την κρίση του Προεδρείου.

ΙV. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ OYPOΛOΓIKO ΣΥΝΕΔΡΙΟ

1. Το Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία ανά διετία.
2. Πρόεδρος του Συνεδρίου ορίζεται ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε, Γραμματέας ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε, Ταμίας ο Ταμίας της Ε.Ο.Ε και η υπόλοιπη Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, αποτελείται από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., τον αρχαιότερο Διευθυντή της πλησιέστερης προς τον τόπο διεξαγωγής του Συνεδρίου Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής, τον αρχαιότερο Διευθυντή της Ουρολογικής Κλινικής του πλησιέστερου προς τον τόπο του Συνεδρίου Νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), και ακόμη τρία (3) τακτικά μέλη της Εταιρείας, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία σε ιδιαίτερη ψηφοδόχο όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας. (άρθρο 3, παρ. 2).
3. Τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν το Συνέδριο, η Οργανωτική Επιτροπή συνέρχεται, συγκαλούμενη από τον Πρόεδρό της, προκειμένου: α) να επιλέξει τόπο διεξαγωγής, β) να καθορίσει τα θέματα του Συνεδρίου και γ) να επιλέξει το Γραφείο που θα αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξη του Συνεδρίου που περιλαμβάνει την παραλαβή των εργασιών και την είσπραξη εγγραφών των συνέδρων, καθώς και το τουριστικό μέρος του (εισιτήρια-διαμονές). Προς τούτο ζητούνται προσφορές εντός μηνός από τα ενδιαφερόμενα γραφεία, τις οποίες εν συνεχεία εξετάζει η Οργανωτική Επιτροπή και αποφασίζει για την επιλογή του κατάλληλου γραφείου που θα εξασφαλίζει τους καλύτερους όρους, το οποίο και θα δεσμεύεται μετά την επιλογή με υπογραφή συμβολαίου.
4. Τα θέματα του Συνεδρίου (Συμπόσια, Διαλέξεις, Στρογγύλες Τράπεζες κλπ.), οι ομιλητές καθώς και οι Πρόεδροι των συνεδριάσεων, οι συντονιστές κλπ. επιλέγονται από την Οργανωτική Επιτροπή.
5. Η Οργανωτική Επιτροπή φροντίζει να παραχωρήσει χρόνο και αίθουσες στα Τμήματα των Υποειδικοτήτων της Ε.Ο.Ε για να προβάλουν το έργο τους. Η επιλογή των ομιλητών και των θεμάτων γίνεται από τα Τμήματα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ε.
6. Οι περιλήψεις των εργασιών υποβάλλονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η Οργανωτική Επιτροπή και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται στο Προκαταρκτικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου και κρίνονται από την Επιστημονική Επιτροπή για την κρίση των εργασιών όπως ορίζεται από το Καταστατικό της Εταιρείας.(άρθρο 16, παρ. 4).
7. Η πρώτη ειδοποίηση-πρόσκληση για το επικείμενο Συνέδριο, αποστέλλεται στα μέλη της Εταιρείας και γνωστοποιείται στον ευρύτερο ιατρικό χώρο το αργότερο τον Ιανουάριο του έτους που θα διεξαχθεί το Συνέδριο.Ακολουθεί η δεύτερη ανακοίνωση με το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα δύο (2) μήνες αργότερα.
8. Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου βρίσκεται σε τακτική επαφή με τα μέλη της, τα οποία και ενημερώνει για την πορεία της διοργανώσεως.
9. Ως μήνας του Συνεδρίου ορίζεται - κατά προτίμηση - ο Οκτώβριος.
10.. Η Οργανωτική Επιτροπή, εφ' όσον αυτό κριθεί συμφέρον οικονομικώς, μπορεί να δημοσιεύσει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τόμο πλήρων πρακτικών του Συνεδρίου ή τουλάχιστον τεύχος περιλήψεως αυτών (Abstracts).
11. Ο διαχειριστικός έλεγχος των οικονομικών του Συνεδρίου υπάγεται στην Εξελεγκτική Επιτροπή και διενεργείται μετά το πέρας του Συνεδρίου και την υποβολή από τον Ταμία του Συνεδρίου των απολογιστικών στοιχείων.
12. Τυχόν περίσσευμα μετά την ολοκλήρωση των οικονομικών εκκαθαρίσεων, περιέρχεται στο ταμείο της Ε.Ο.Ε.

V. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το επίσημο όργανο της Εταιρείας είναι το περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ», που εκδίδεται και λειτουργεί με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και τις κανονιστικές διατάξεις που ακολουθούν:

1. Γενικά

1. Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού ορίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας με 3ετή θητεία και διαρθρούται ως εξής:
α) Διευθυντής Σύνταξης(1)
β) Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης (1)
γ) Ειδικοί Συντάκτες (2)
δ) Μέλη Επιτροπής Σύνταξης (3)
ε) Η Επιτροπή αυτή δύναται να πλαισιωθεί και από περισσότερα μέλη, ύστερα από σχετικό αίτημα του Δ/ντού Σύνταξης και έγκριση του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε.
2. Έργο της Συντακτικής Επιτροπής είναι η κρίση των εργασιών που υποβάλλονται για δημοσίευση, η παρακολούθηση της τακτικής και επιμελημένης εκδόσεως του περιοδικού, όπως επίσης διατήρηση του υψηλού επιστημονικού επιπέδου του και η προαγωγή και διάδοση του περιοδικού μεταξύ των Ουρολόγων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2. Διαδικασία Κρίσεως

1. Κριτές των εργασιών που υποβάλλονται στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ» για δημοσίευση είναι επιστήμονες ανεγνωρισμένου κύρους. Ειδικότερα τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής επιφορτίζονται με αυξημένο έργο κρίσεως.
2. Οι εργασίες που υποβάλλονται στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ» αποστέλλονται σε δύο (2) κριτές. Οι κριτές αφού μελετήσουν την εργασία γράφουν τις παρατηρήσεις τους, χαρακτηρίζουν την εργασία δημοσιεύσιμη ή όχι, υπογράφουν και σημειώνουν την ημερομηνία επιστροφής της εργασίας που πρέπει να είναι το αργότερο σε 30 ημέρες από την παραλαβή της. Έναντι των συγγραφέων εξασφαλίζεται η ανωνυμία των κριτών.
3. Μετά την παρέλευση άπρακτου του 30ημέρου, ο Διευθυντής Σύνταξης (ή ο Αναπληρωτής Διευθυντής Συνταξης ή οι Ειδικοί Συντάκτες, για τις εργασίες που έχουν χρεωθεί): α) επικοινωνούν με τους κριτές και ευθύνονται για την επιστροφή της εργασίας (με ή χωρίς κρίση) το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την παρέλευση του πρώτου 30ημέρου & β) αποστέλλουν την εργασία σε άλλο κριτή ή εκτελούν οι ίδιοι την κρίση εάν η διεκπεραίωση της εργασίας έχει καθυστερήσει υπερβολικά.

3. Διευθυντής Συντάξεως

1. Ο Διευθυντής Σύνταξης επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ εκείνων που υπέβαλαν υποψηφιότητα κατόπιν προσκλήσεως του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η θητεία του είναι 3ετής, δυνάμενη να ανανεωθεί για μία επιπλέον θητεία.
2. Ο Διευθυντής Σύνταξης παύεται από το Δ.Σ. μετά από αιτιολογημένη φανερή ψηφοφορία όταν δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του με επιτυχία.
3. Ο Διευθυντής Σύνταξης μπορεί να υποβάλλει έγγραφη παραίτηση, που θεωρείται τελεσίδικη μετά την αποδοχή της από το Δ.Σ. Σε περίπτωση παύσεως ή παραιτήσεως του Διευθυντού Σύνταξης, ορίζεται από το Δ.Σ. νέος με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παυθέντος ή παραιτηθέντος Διευθυντού Συντάξεως.
4. Ο Διευθυντής Σύνταξης προϊσταται της Συντακτικής Επιτροπής και έχει τα εξής καθήκοντα:
    α. Ελέγχει αρχικά όλες τις υποβαλλόμενες για δημοσίευση εργασίες και στην περίπτωση που δεν ανήκουν στον τύπο εργασιών που δημοσιεύει η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ» ή δεν πληρούν τους όρους που περιέχονται στις «Οδηγίες προς τους συγγραφείς» τις επιστρέφει με επεξηγηματικό γράμμα. Τις υπόλοιπες εργασίες κατανέμει στους Ειδικούς Συντάκτες και τον Αναπληρωτή Διευθυντή Συντάξης κρατώντας ο ίδιος μέρος από αυτές, για τις οποίες ενεργεί ως Ειδικός Συντάκτης.
    β. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δημοσίευση των εργασιών που έχουν γίνει ανεπιφύλακτα αποδεκτές για δημοσίευση και από τους δύο κριτές και για την απόρριψη των εργασιών για τις οποίες η κρίση και των δύο (2) κριτών είναι ανεπιφύλακτα απορριπτική.
    γ. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο (2) κριτών μεριμνά για την αποστολή της εργασίας σε τρίτο κριτή. Καθήκοντα τρίτου κριτού δύναται να εκτελέσει και ο ίδιος. Γνωστοποιεί στους συγγραφείς την τελική έγκριση ή απόρριψη της εργασίας καθώς και τις υποδείξεις για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που προτείνονται από τους κριτές.
    δ. Ελέγχει τις εργασίες που υποβάλλονται εκ νέου για κρίση, μετά τη συμπλήρωση ή τροποποίησή τους από τους συγγραφείς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών, και αποφασίζει αν θα τις στείλει ή όχι για έλεγχο στους κριτές που είχαν κάνει τις υπoδείξεις.
    ε. Υποβάλλει στη Συντακτική Επιτροπή για τελική κρίση τις εργασίες που έχουν κριθεί από τρίτο κριτή, εκείνες που δεν έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών ή και εκείνες για τις οποίες, παρά την εγκριτική πρόταση και των δύο (2) αρχικών κριτών, κρίνει ο ίδιος πως υπάρχουν λόγοι που κάνουν συζητήσιμη τη δημοσίευσή τους. Επίσης, ενημερώνει τη Συντακτική Επιτροπή για τις εργασίες που είχαν από την αρχή απορριφθεί.
    στ. Προγραμματίζει και ταξινομεί την ύλη κάθε τεύχους με γνώμονα το ενδιαφέρον κάθε άρθρου και την ισότιμη κατανομή της ύλης, χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά προτεραιότητας των εργασιών που έχουν εγκριθεί για δημοσίευση.
    ζ. Μεριμνά για την ποιοτική βελτίωση των εργασιών, έρχεται σε προσωπική επικοινωνία με τους συγγραφείς όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, φροντίζει για την αποστολή της ύλης κάθε τεύχους στο τυπογραφείο, επιβλέπει την έγκαιρη στοιχειοθεσία, διόρθωση των δοκιμίων και έκδοση του περιοδικού. Δίνει την τελική έγκριση "τυπωθήτω" για την εκτύπωση κάθε τεύχους.
    η. Ενημερώνει στην αρχή κάθε συνεδριάσεως τη Συντακτική Επιτροπή, σχετικά με την ύλη και το ρυθμό εκδόσεως του περιοδικού.
    θ. Εισηγείται στη Συντακτική Επιτροπή για την έγκριση ριζικότερων εκδοτικών τροποποιήσεων (εξώφυλλο, σχήμα περιοδικού, καθιέρωση νέων στηλών, κατάργηση παλαιών κλπ.).

4. Αναπληρωτής Διευθυντής Συντάξεως

1. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης έχει τα εξής καθήκοντα:
    α. Αντικαθιστά το Διευθυντή Σύνταξης σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
    β. Εκτελεί χρέη Ειδικού Συντάκτου.
2. Για τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης ισχύουν οι παράγραφοι 1,2 και 3 του κεφαλαίου 3.

5. Ειδικοί Συντάκτες

1. Το Διευθυντή Σύνταξης βοηθούν στο έργο του εκτός από τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης και δύο (2) Ειδικοί Συντάκτες. Οι Ειδικοί Συντάκτες είναι μέλη της Συντακτικής Επιτροπής και ισχύουν και γι’ αυτούς οι παράγραφοι 1,2 και 3 του κεφαλαίου 3 που αφορούν στο Διευθυντή Σύνταξης.
2. Ο Ειδικός Συντάκτης εκτελεί για τις εργασίες που έχει χρεωθεί από το Διευθυντή Σύνταξης τα καθήκοντα που αναφέρονται στις παραγράφους 4γ και δ του κεφαλαίου 3.Τις επιστολές προς τους συγγραφείς της παραγράφου 4γ υπογράφουν ο Διευθυντής Σύνταξης ή οι Ειδικοί Συντάκτες. Για τις εργασίες που εμπίπτουν στην παράγραφο 4δ ενημερώνουν σχετικά το Διευθυντή Σύνταξης.

6. Μέλη Συντακτικής Επιτροπής

Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ισχύουν δε γι’ αυτά τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του κεφαλαίου 3.

7. Λειτουργία Επιτροπής Συντάξεως. Γραμματειακή Υποστήριξη

1. Ο Διευθυντής Σύνταξης συγκαλεί τακτικά κάθε μήνα ή και εκτάκτως τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής και διευθύνει τις συνεδριάσεις της. Σε περίπτωση απουσίας του, τον αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης και αν και αυτός απουσιάζει, το αρχαιότερο στην επετηρίδα μέλος της Επιτροπής.
2. Στο έργο της Συντακτικής Επιτροπής περιλαμβάνονται:
    α. Αυξημένο έργο κρίσεως συγκριτικά με τους άλλους κριτές.
    β. Ο προγραμματισμός της ύλης του περιοδικού μετά από εισήγηση του Διευθυντή Συντάξεως και του Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης.
    γ. Τελική εγκριτική ή απορριπτική κρίση των άρθρων που υποβάλλονται στη Συντακτική Επιτροπή από το Διευθυντή Σύνταξης (βλέπε κεφάλαιο 3 παρ. 4ε).
    δ. Η οργάνωση γραπτών συμποσίων για δημοσίευση στο περιοδικό.
    ε. Η οργάνωση προφορικών συμποσίων και συζητήσεων στρογγύλης τραπέζης με προοπτική δημοσιεύσεως στο περιοδικό.
    στ. Γνωμοδοτήσεις για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχουν σχέση με το περιοδικό.
    ζ. Ειδικά για τα ε και στ απαιτείται συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στο πλαίσιο της συνολικής μετεκπαιδευτικής δραστηριότητας της Εταιρείας.
3. Σε κάθε συνεδρίαση της Συντακτικής Επιτροπής τηρούνται πρακτικά από τον (την) υπάλληλο Γραμματείας της Εταιρείας.
4. Με τη μέριμνα του (της) υπαλλήλου της Γραμματείας τηρείται βιβλίο εργασιών που υποβάλλονται στο περιοδικό. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα ονόματα των συγγραφέων, ο τίτλος της εργασίας και ο χαρακτηρισμός της, η ημερομηνία καταθέσεώς της, τα ονόματα των κριτών, η ημερομηνία αποστολής και επιστροφής της εργασίας από τους κριτές, η κρίση κάθε ενός από αυτούς, η τελική κρίση της Επιτροπής Συντάξεως, η ημερομηνία συνεδριάσεώς της και το τεύχος του περιοδικού στο οποίο δημοσιεύεται η εργασία. Τηρούνται επίσης ονομαστικές καρτέλλες των κριτών. Οι καρτέλλες αυτές ενημερώνονται από τον (την) υπάλληλο της Γραμματείας σχετικά με τη συνεργασία ή τις κρίσεις που προσφέρονται από τον καθένα από αυτούς.

VI. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το επίσημο ηλεκτρονικό όργανο της Εταιρείας είναι η ιστοσελίδα της με διεύθυνση “www. huanet.gr”, που λειτουργεί με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και τις ακόλουθες κανονιστικές διατάξεις:

1. Γενικά

α. Η ιστοσελίδα λειτουργεί αποκλειστικά υπό την αρμοδιότητα και ευθύνη του Δ.Σ. της Εταιρείας.
β. Η δικτυακή διεύθυνση της ιστοσελίδας έχει κατοχυρωθεί στην Εταιρεία και αποτελεί “copy right” . Ως εκ τούτου δε δύναται να αλλάξει.
γ. Το Δ.Σ. οφείλει να μεριμνεί για την ετήσια συνδρομή στο αρμόδιο όργανο κατοχύρωσης δικτυακών τόπων, προκειμένου να διατηρεί την ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Ο.Ε, “www.huanet.gr”.
δ. Η ιστοσελίδα “www.huanet.gr”, ως επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ο.Ε., διατηρεί όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις για τη δημοσίευση και αναδημοσίευση ηλεκτρονικού υλικού που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή.

2. Σκοποί

Σκοποί της ιστοσελίδας είναι οι κάτωθι:
α. Η επικοινωνία μεταξύ της Εταιρείας και των μελών της, καθώς και με το ευρύτερο κοινό του διαδικτύου σε θέματα που αφορούν την ειδικότητα της Ουρολογίας και τις Υποειδικότητές της με στόχο την καλύτερη ενημέρωση.
β. Η προβολή του έργου της Εταιρείας.
γ. Η προαγωγή και η διάδοση της επιστημονικής γνώσης.

3. Οργάνωση-Λειτουργία-Δομή

α. Η δομή, ο σχεδιασμός και η θεματολογία της ιστοσελίδας καθορίζεται από το Δ.Σ. και πρέπει να εξυπηρετεί τους σκοπούς αυτής όπως αναφέρονται στη παρ.2
β. Το Δ.Σ. ορίζει τον Ειδικό Γραμματέα ως υπεύθυνο της ιστοσελίδας με διετή (2) θητεία.
γ. Αρμοδιότητες του υπευθύνου της ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση της θεματολογίας αυτής, κατόπιν εγκρίσεως της από το Δ.Σ. ,καθώς και η εισήγηση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με τη δομή, το σχεδιασμό ,τη θεματολογία και εν γένει με τη βελτίωση της λειτουργίας της, σε όλα τα επίπεδα.
δ. Ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας μπορεί να υποβάλλει έγγραφη παραίτηση, που θεωρείται τελεσίδικη μετά την αποδοχή της από το Δ.Σ.. Σε περίπτωση παύσεως ή παραιτήσεως του υπευθύνου της ιστοσελίδας ,ορίζεται από το Δ.Σ. νέος με θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παυθέντος ή παραιτηθέντος υπευθύνου της ιστοσελίδας.
ε. Το Δ.Σ. δύναται να προσλάβει ειδικό προγραμματιστή ή να συνάψει σύμβαση έργου με εταιρεία προγραμματιστών προκειμένου να λειτουργεί και να συντηρεί την ιστοσελίδα.
στ. Στην ιστοσελίδα δύνανται να δημοσιεύονται ή αναδημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών, καθώς και επιστημονικά ή άλλα άρθρα με τη σύμφωνη γνώμη των συντακτών αυτών .
ζ.Στην ιστοσελίδα δύναται να αναδημοσιεύεται η ύλη του περιοδικού «Ελληνική Ουρολογία» καθώς και άλλων εντύπων που αφορούν τις Υποειδικότητες, των οποίων η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει στην Ε.Ο.Ε.
η. Ρητά απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναδημοσίευση οποιουδήποτε άρθρου ή εντύπου, χωρίς τη συγκατάθεση του συντάκτη αυτού.
θ. Ρητά απαγορεύεται η καταχώρηση διαφημίσεων στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας, διότι έτσι αλλοιώνεται ο χαρακτήρας αυτής.
ι. Διαφημιστικές καταχωρήσεις μπορεί να τοποθετούνται σε ειδική ένθετη σελίδα όπου μπορεί να προστρέξει ο ενδιαφερόμενος προς τούτο χρήστης και υπό τη προϋπόθεση ότι θα είναι απολύτως σύννομες.
κ.Τα Τμήματα Υποειδικοτήτων καθώς και το Τμήμα των Ελλήνων Ειδικευόμενων Ουρολόγων της (Τ.Ε.Ε.Ο) δύνανται να διαθέτουν ένθετες αυτόνομες σελίδες σε ύφος και σχεδιασμό της μητρικής ιστοσελίδας, με τη διαδικτυακή δ/νση www.huanet.gr/όνομα Τμήματος,τη διαχείριση των οποίων θα έχουν τα αντίστοιχα όργανα των Τμημάτων αυτών καθώς και του Τ.Ε.Ε.Ο, σε συνεργασία με τον Ειδικό Γραμματέα και επί απουσίας του, με τα δύο (2) μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. ασκεί εποπτικό ρόλο σε αυτές τις παρένθετες σελίδες προκειμένου να διασφαλίζονται οι σκοποί της ιστοσελίδας, όπως αναγράφονται στην παρ.2. Το περιεχόμενο των ένθετων ιστοσελίδων θα περιλαμβάνει το σκοπό ίδρυσης και τους στόχους του Τμήματος.Επίσης, θα υπάρχει δυναμική ιστοσελίδα για επικοινωνία με μέλη και κοινό.Οι κατ’ιδίαν λεπτομέρειες θα γίνονται μετά από συνεννόηση με τον προγραμματιστή της ΕΟΕ και τον εκάστοτε αρμόδιο του Τμήματος.

VΙI. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ Ε.Ο.Ε «ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ»

1. Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία εκδίδει ανά τρίμηνο περιοδικό ενημερωτικό δελτίο με τον τίτλο «Ουρολογικά Δρώμενα». Το δελτίο αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη της Ε.Ο.Ε. αλλά και όλους όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον και σχετίζονται με την Ουρολογική οικογένεια.
2. Σκοπός του δελτίου είναι η καταγραφή των δραστηριοτήτων των Ουρολόγων σε όλη τη χώρα, η τακτική επικοινωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η προβολή των δραστηριοτήτων της Ε.Ο.Ε. και του έργου του Δ.Σ., η ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα της ειδικότητας, η γνωριμία μέσω συνεντεύξεων με γνωστές προσωπικότητες του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι ανταποκρίσεις από συναδέλφους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, και η ενημέρωση των ειδικευομένων συναδέλφων.
3. Το δελτίο δεν έχει επιστημονικό χαρακτήρα και δικαίωμα συνεργασίας θα έχουν όλα τα μέλη της Εταιρείας, καθώς και φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται επαγγελματικά με την ειδικότητα της Ουρολογίας. Επιτρέπεται η δημοσίευση διαφημίσεων σχετικών με την ειδικότητα βάσει αντιτίμου που θα ορίζει ανά έτος η Ε.Ο.Ε., και η συνοδεία του δελτίου από εκπαιδευτικό και διαφημιστικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Εκδότης του δελτίου είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε., ενώ ο υπεύθυνος ύλης ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε. Στην ομάδα σύνταξης συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε. και Ουρολόγοι από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας καθώς και εκπρόσωπος από το Τμήμα ειδικευομένων μετά από απόφαση του Δ.Σ. Καθήκον των μονίμων συντακτών είναι η καταγραφή των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων που αφορούν την ειδικότητα στην περιοχή τους. 1. Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία εκδίδει ενημερωτικό δελτίο με τον τίτλο «Ουρολογικά Δρώμενα». Το δελτίο αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη της Ε.Ο.Ε. αλλά και όλους όσους εκδηλώνουν ενδιαφέρον και σχετίζονται με την Ουρολογική Οικογένεια.
2. Σκοπός του δελτίου είναι η καταγραφή των δραστηριοτήτων των Ουρολόγων σε όλη τη χώρα, η τακτική επικοινωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η προβολή των δραστηριοτήτων της Ε.Ο.Ε. και του έργου του Δ.Σ., η ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα της ειδικότητας, η γνωριμία μέσω συνεντεύξεων με γνωστές προσωπικότητες του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι ανταποκρίσεις από συναδέλφους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, και η ενημέρωση των ειδικευομένων συναδέλφων σε θέματα εκπαίδευσης.
3. Το δελτίο δεν έχει επιστημονικό χαρακτήρα και δικαίωμα συνεργασίας θα έχουν όλα τα μέλη της Εταιρείας, καθώς και φυσικά πρόσωπα που σχετίζονται επαγγελματικά με την ειδικότητα της Ουρολογίας. Επιτρέπεται η δημοσίευση διαφημίσεων σχετικών με την ειδικότητα βάσει αντιτίμου που θα ορίζει ανά έτος η Ε.Ο.Ε., και η συνοδεία του δελτίου από εκπαιδευτικό και διαφημιστικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Εκδότης του δελτίου είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε., ενώ ο υπεύθυνος ύλης ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ε. Στην ομάδα σύνταξης συμμετέχουν ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Ο.Ε. και Ουρολόγοι από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας καθώς και εκπρόσωπος από το Τμήμα ειδικευομένων μετά από απόφαση του Δ.Σ. Καθήκον των μονίμων συντακτών είναι η καταγραφή των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων που αφορούν την ειδικότητα στην περιοχή τους. Η παρουσία μονίμων συντακτών δεν απαγορεύει από κάθε Ουρολόγο τη συμμετοχή με ενημερωτικό σημείωμα από κάποια δραστηριότητα. Οι ανακοινώσεις εγχώριων επιστημονικών συναντήσεων γίνονται ατελώς. Η θητεία του υπεύθυνου ύλης και των μονίμων συντακτών είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης για μία μόνο επιπλέον περίοδο.
5. Η οικονομική διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του ενημερωτικού δελτίου «Ουρολογικά Δρώμενα» ασκούνται από τον Ταμία της Ε.Ο.Ε.

VIII.ΥΠΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Σκοπός

Καθιερώνεται ο θεσμός των υποειδικοτήτων με σκοπό την επιστημονική προβολή των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων της Ουρολογίας και την εξασφάλιση επαρκούς εκπαίδευσης των Ουρολόγων σε αυτά.

2. Τμήματα Υποειδικοτήτων

Τα Τμήματα Υποειδικοτήτων είναι:
1. Ουρογεννητικής Ογκολογίας
2. Ουροδυναμικής - Νευροουρολογίας & Γυναικολογικής Ουρολογίας
3. Ανδρολογίας - Υπογονιμότητας
4. Ενδοουρολογίας – Λαπαρασκοπικής Χ/Ρ Ουρολογίας – Ουρολογικής Τεχνολογίας
5. Πειραματικής – Ερευνητικής Ουρολογίας
6. Παιδιατρικής Ουρολογίας
7. Απεικονιστικής Ουρολογίας
8. Ουρογεννητικών Λοιμώξεων – Ουρολιθίασης
9. Μεταμόσχευσης Νεφρού
10. Ουρογεννητικής – Επανορθωτικής Χειρουργικής

3. Συγκρότηση Τμημάτων

Η συγκρότηση ενός Τμήματος ανατίθεται από το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε σε 7μελή Συντονιστική Επιτροπή.Δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι εν ενεργεία Ουρολόγοι που έχουν συμπληρώσει επτά (7) χρόνια από τη λήψη της ειδικότητος.Προαπαιτούμενη προϋπόθεση είναι η αποδεδειγμένη ενασχόληση με την Υποειδικότητα που θα αποδεικνύεται με σύντομο βιογραφικό.
Η θητεία είναι 2ετής. Κανείς δεν δύναται να έχει περισσότερες από δύο συνεχείς θητείες.

4. Μέλη των Τμημάτων

Μέλος ενός Τμήματος ή και το πολύ δύο Τμημάτων έχει δικαίωμα να γίνει κάθε μέλος της Ε.Ο.Ε με απλή έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τη Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση.Δικαίωμα συμμετοχής στις δραστηριότητες των Τμημάτων έχουν όλα τα μέλη της Ε.Ο.Ε, που έχουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγγραφή του σε αυτά.

5. Επιστημονικές Εκδηλώσεις των Τμημάτων

Τα Τμήματα δύνανται να προγραμματίζουν επιστημονικές εκδηλώσεις ημερίδες – διημερίδες με συγκεκριμένο θέμα, υπό την έγκριση κι αιγίδα της Ε.Ο.Ε.Προϋπόθεση είναι η έγκαιρη υποβολή της εκδήλωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.Η επίσημη εκδήλωση κάθε Τμήματος θα γίνεται πάντα στον επόμενο χρόνο της διεξαγωγής της κορυφαίας επιστημονικής εκδήλωσης της Ε.Ο.Ε, το Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο.Η αίτηση για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων θα περιλαμβάνει πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα (θεματολογία – ομιλητές), τόπο διεξαγωγής και πλήρη οικονομικό προγραμματισμό.Η οικονομική διαχείριση της εκδήλωσης ανήκει αποκλειστικά στην ΕΟΕ.Συνιστάται ως χώροι εκδηλώσεων να επιλέγονται κυρίως, δημόσια κτίρια (αμφιθέατρα Νοσοκομείων – Πανεπιστημίων).Η επιλογή Γραφείου της γραμματειακής υποστήριξης των επιστημονικών εκδηλώσεων των Τμημάτων θα γίνεται από την Ε.Ο.Ε, σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή του εκάστοτε Τμήματος και θα αφορά το τουριστικό μέρος τους (εισιτήρια-διαμονές), ενώ δεν θα επιτρέπεται η ανάθεση των εκδηλώσεων περισσότερο από δύο (2) συνεχόμενες φορές στο ίδιο γραφείο.Ίδιες προϋποθέσεις απαιτούνται και για την ανα διετία Επιστημονική Συνάντηση των Τμημάτων της Εταιρείας κι επιπλέον αυτή δεν μπορεί να έχει διάρκεια πέραν των 18 ωρών στο κυρίως επιστημονικό πρόγραμμα και να υπερτερεί του κοινωνικού κι όχι πέραν των 2 ημερών. Ακολουθεί σύνταξη συμφωνητικού μεταξύ Ε.Ο.Ε και Γραφείου.Τα παραστατικά εκδίδονται μόνο από το λογιστήριο της Ε.Ο.Ε, όπως συμβαίνει με τα Πανελλήνια Συνέδριά της, εκτός εισιτηρίων και δωματίων διαμονής που το παραστατικό εκδίδεται από το Γραφείο.
Εναλλακτικά κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις η Εταιρεία δύναται, σε συνεργασία πάντοτε με τις Συντονιστικές Επιτροπές των Τμημάτων, να διοργανώνει εξ’ολοκλήρου επιστημονικές εκδηλώσεις για τη συμπίεση του κόστους διεξαγωγής.
Στο Πανελλήνιο Συνέδριο παραχωρείται ειδική συνεδρία στο κάθε Τμήμα, διάρκειας 1,5 ώρας.Η θεματολογία και οι ομιλητές προτείνονται από το Τμήμα και προϋποθέτουν την έγκριση της Επιτροπής Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων της Ε.Ο.Ε.
Έκαστο Τμήμα δύναται να παρουσιάσει το έργο του σε κάθε έκδοση των «Ουρολογικών Δρωμένων», σε συνεργασία με τη Συντακτική Επιτροπή.

6. Λειτουργία των Τμημάτων

Κάθε Τμήμα διοικείται από 7μελή Συντονιστική Επιτροπή (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και τέσσερα (4) μέλη.Η θητεία της Συντονιστικής Επιτροπής κάθε Τμήματος, θα είναι διετής.Η σύνθεσή της για κάθε διετία θα επιλέγεται μετά από εκλογική διαδικασία που θα γίνεται σε ειδική συγκέντρωση των μελών κατά τη διάρκεια των ανά διετία Πανελληνίων Επιστημονικών Συναντήσεων του Τμήματος. Τα πρακτικά της ειδικής συγκέντρωσης των μελών του Τμήματος (Business Meeting) υποβάλλονται εντός μηνός στο Δ.Σ της Ε.Ο.Ε για έγκριση και θα δημοσιεύονται στα «Ουρολογικά Δρώμενα» και στο διατιθέμενο, για κάθε Τμήμα, χώρο της ιστοσελίδας της Εταιρείας.
Σε περίπτωση αδυναμίας της ειδικής συγκέντρωσης των μελών του Τμήματος (Business Meeting) να ορίσει Συντονιστική Επιτροπή του Τμήματος ή αν αυτό δεν γίνει μέσα στο προβλεπόμενο έτος, η 7μελής Συντονιστική Επιτροπή θα ορίζεται από το Δ.Σ της Ε.Ο.Ε με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.
Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής ενός Τμήματος δεν μπορούν να συμμετέχουν συγχρόνως σε Συντονιστική Επιτροπή άλλου Τμήματος.

7. Οικονομικά των Τμημάτων

Τα Τμήματα είναι οργανωτικά και οικονομικά πλήρως ενσωματωμένα στην Ε.Ο.Ε. Ο τόπος διεξαγωγής των επιστημονικών εκδηλώσεων, το επιστημονικό πρόγραμμα, ο οικονομικός προϋπολογισμός, ο τρόπος διοργάνωσης και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκδηλώσεων, προϋποθέτουν την έγκριση του Δ.Σ της Εταιρείας, όπως αυτά ορίζονται από το άρθρο 5.Κάθε δαπάνη, μεγαλύτερη των 1.500 Ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί από το ταμείο της Ε.Ο.Ε, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Δ.Σ της Εταιρείας.
Τμήματα που έχουν δύο (2) συνεχόμενες επιστημονικές εκδηλώσεις με οικονομική ζημία, η Ε.Ο.Ε θα αναλαμβάνει τη διοργάνωση της επόμενης συνάντησής τους.Τα Τμήματα δεν διατηρούν λογαριασμό και κάθε οικονομική ανάγκη απαιτεί την έγκριση του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε, η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς.

8. Υπεύθυνος Συντονιστής Τμημάτων

Ο Ειδικός Γραμματέας και τα 2 Μέλη του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε είναι ο σύνδεσμος μεταξύ Διοικητικού Συμβουλίου και Τμημάτων και συνεργάζονται στενά με τις Συντονιστικές Επιτροπές τους.

IΧ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
1. Σκοπός

Σκοπός της ίδρυσης των Περιφερειακών Τμημάτων είναι να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη της Εταιρείας, που διαμένουν ή ασκούν την επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους μακριά από την Αθήνα, να ρυθμίζουν μέσω των Περιφερειακών Τμημάτων τις επιστημονικές τους δραστηριότητες, με συγκεντρώσεις των μελών τους κατά διαστήματα για επιστημονική συζήτηση και ενημέρωση.
Τα Περιφερειακά Τμήματα δεν μπορούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις με την επωνυμία Συνέδριο.Η επιστημονική τους δραστηριότητα κοινοποιείται προς την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και τίθεται υπό την αιγίδα της. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραχωρεί στα Περιφερειακά Τμήματα όλες τις δυνατές διευκολύνσεις (φωτοαντίγραφα βιβλιογραφίας, δανεισμό εκπαιδευτικών διαφανειών, ταινιών video, DVD κλπ.). Ημερίδες ή εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τα Περιφερειακά Τμήματα θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ελεύθερη συμμετοχή και να πραγματοποιούνται στα όρια της έδρας τους.

2. Mέλη

Μέλη των Περιφερειακών Τμημάτων αυτών μπορούν να γίνουν τα τακτικά, πάρεδρα, ομότιμα και επίτιμα μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας που διαμένουν ή ασκούν την επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους στις Περιφέρειες που αναφέρονται στο σχετικό εδάφιο 4.
Είναι σαφές ότι τα μέλη των Τμημάτων διατηρούν τις ιδιότητες του μέλους της Ε.Ο.Ε και του μέλους του Τμήματος.

3. Διοίκηση

Η διοίκηση των Περιφερειακών Τμημάτων αυτών ασκείται με τον τρόπο που επιλέγουν τα μέλη της.

4. Περιφέρειες

Περιφέρειες στις οποίες μπορεί να δημιουργηθούν Τμήματα είναι οι εξής:
MAKΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνει τους νομούς: Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Ημαθίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Καβάλας, Σερρών, Δράμας,, Φλώρινας, Χαλκιδικής, Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με έδρα τη Λάρισα, περιλαμβάνει τους νομούς: Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας.
ΗΠΕΙΡΟΥ με έδρα τα Ιωάννινα, περιλαμβάνει του νομούς: Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Λευκάδας και Πρέβεζας.
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με έδρα την Πάτρα, περιλαμβάνει τους νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Αχαϊας, Ζακύνθου, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
ΚΡΗΤΗΣ με έδρα το Ηράκλειο, περιλαμβάνει τους νομούς: Δωδεκανήσου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων.

5. Ίδρυση Τμήματος

Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης Περιφερειακού Τμήματος είναι η υποβολή πρότασης υπογεγραμμένης από 20 τουλάχιστον ενδιαφερόμενα μέλη της Εταιρείας διαμένοντα ή ασκούντα την επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητά τους στην Περιφέρεια του υπό ίδρυση Τμήματος, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει για την ενεργοποίησή του.

Χ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΥΡΟΛΟΓΩΝ
1. Σκοπός

Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Τμήματος Ελλήνων Ειδικευομένων Ουρολόγων (Τ.Ε.Ε.Ο, αντίστοιχος αγγλόφωνος τίτλος: Section of Greek Urologists in Training, S.G.U.T) είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ειδικευομένους Ουρολόγους να προωθούν και να ρυθμίζουν τα επιστημονικά θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντός τους, όπως:
α) η συνεχής βελτίωση της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της ειδικότητας με τελικό στόχο την καθιέρωση ενός ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης που θα πληρεί τις προδιαγραφές που ορίζουν το ΠΔ 415/94 και οι οδηγίες του European Board of Urology (EBU) για τη λήψη του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ουρολογίας (FEBU).
β) η ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν τους ειδικευόμενους στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Εκπαιδευτικά προγράμματα, μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στις υποειδικότητες, υποτροφίες, ανταλλαγές ειδικευομένων).
γ) η εκπροσώπησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευομένων Ουρολόγων (EBUT).
δ) η προάσπιση γενικώς του κύρους και της ακεραιότητας της ειδικότητας του Ουρολόγου.

2. Μέσα Εκπλήρωσης Σκοπών

Το ΤΕΕΟ εκπληρεί τους σκοπούς του:
α) συνερχόμενο σε τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία και προχωρούν στη λήψη απόφάσεων εφ’όσον είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει προς την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (βλ.εδάφιο 3).Σε αντίθετη περίπτωση, η Γ.Σ συνέρχεται εκ νέου εντός 15νθημέρου οπότε θεωρείται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων, εκτός εάν η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη διενέργεια εκλογών, οπότε ισχύει υποχρεωτικά η παρουσία του μισού συν ενός των μελών για απαρτία.
Η τακτική Γ.Σ, συγκαλείται από τη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε) του Τμήματος μία φορά το χρόνο με έγκαιρη ανακοίνωση προς τα μέλη του Τμήματος, στην οποία καθορίζονται και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.Έκτακτες Γ.Σ συγκαλούνται είτε από την Δ.Ε του Τμήματος ή κατόπιν αιτήσεως είκοσι (20) τουλάχιστον εκ των μελών του, εφ’όσον υπάρχουν σοβαρά θέματα προς συζήτηση και επίλυση.Κατά τη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του Πανελλήνιου Συνεδρίου, διενεργούνται υποχρεωτικά οι αρχαιρεσίες προς ανάδειξη των μελών της Δ.Ε (βλ.εδάφιο 3).
β) με περιοδικές συγκεντρώσεις κατά τη διάρκεια του έτους, οσάκις η Δ.Ε κρίνει τούτο αναγκαίο.
γ) διά της Δ.Ε, η οποία μεταξύ άλλων εκπροσωπεί το Τμήμα στις συνεδριάσεις του (E.B.U.T)
δ) με την καθιέρωση ειδικής στήλης ειδικευομένων στο περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ» και το ενημερωτικό δελτίο «Ουρολογικά Δρώμενα», σε συνεργασία με τις Συντακτικές Επιτροπές τους.
ε) μέσω του Internet και του E-mail για την ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών του και
στ) η Διοικούσα Επιτροπή εισηγείται θέματα, εκδηλώσεις κλπ., για να περιληφθούν στο ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εταιρείας.

3. Μέλη

Μέλη του Τ.Ε.Ε.Ο είναι αυτομάτως όλοι οι ειδικευόμενοι Ουρολόγοι, που είναι συγχρόνως εγγεγραμένοι ως πάρεδρα μέλη της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.Είναι αυτονόητο ό,τι παράλληλα με την ιδιότητά τους ως μέλους του Τ.Ε.Ε.Ο οι ως άνω διατηρούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του παρέδρου μέλους της Εταιρείας, όπως αυτά καθορίζονται από το Καταστατικό της.Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος με ευθύνη της, κρατά ονομαστικό κατάλογο των μελών του.Ένα μέλος διαγράφεται αυτομάτως από το Τ.Ε.Ε.Ο με την απόκτηση του τίτλου ειδικότητος ή μετά έγγραφη αίτησή του προς τη Δ.Ε.

4. Διοίκηση

α) Το Τ.Ε.Ε.Ο διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από τα μέλη του Τμήματος σε ειδική προς τούτο Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια των Πανελληνίων Συνεδρίων.Η προκήρυξη για τη Γ.Σ αυτή, καθορίζει σαφώς πλήν της ημερομηνίας και του τόπου των αρχαιρεσιών και τα χρονικά περιθώρια της υποβολής υποψηφιοτήτων που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι επαρκή, βρίσκεται δε σε απαρτία και προχωρεί σε αρχαιρεσίες μόνον εφ’όσον πληρούνται τα αναφερόμενα στο εδάφιο 2α.
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχει κάθε μέλος του Τμήματος, το οποίο είναι ταμειακώς εντάξει προς την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, όμως θα πρέπει να ενθαρρύνονται ιδιαίτερως σε τούτο οι ειδικευόμενοι εκείνοι που έχουν σχετικά μεγάλα χρονικά περιθώρια ειδίκευσης (τουλάχιστον 24 μήνες), προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διοίκηση του Τμήματος χωρίς συχνές αλλαγές.
β) Τα μέλη της Δ.Ε είναι τρία (3) τακτικά που καταλαμβάνουν κατά σειρά σχετικής πλειοψηφίας στις αρχαιρεσίες τις ακόλουθες θέσεις: 1) Προέδρου, 2) Γραμματέως, 3) Ταμία.Εκλέγονται επίσης και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη που καταλαμβάνουν θέση επιλαχόντος.Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Τ.Ε.Ε.Ο, οσάκις τούτο χρειάζεται, ενώπιον των οργάνων της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και επίσης στο E.B.U.T, συντονίζει δε εν γένει τις ενέργειες της Δ.Ε.
Ο Γραμματέας κρατά με ευθύνη του τα πρακτικά των Γ.Σ και λοιπών συνεδριάσεων του Τμήματος και φροντίζει εκ μέρους της Δ.Ε για την έγγραφη και τακτή ανά 3μηνο ενημέρωση του Δ.Σ της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας περί των δραστηριοτήτων του Τμήματος.
Ο Ταμίας διαχειρίζεται σε συνεργασία με τον Ταμία του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε τα οικονομικά του Τμήματος προς τον οποίο και παραδίδει κάθε σχετικό παραστατικό. Επί λήξεως της θητείας, παραιτήσεως, διαγραφής ή εν πάσει περιπτώσει κωλύματος του Προέδρου του Τμήματος, τη θέση του καταλαμβάνει αυτομάτως ο Γραμματέας, οπότε τη θέση του Γραμματέως καταλαμβάνει ο Ταμίας, τη θέση του Ταμία ο πρώτος επιλαχών κατά τις αρχαιρεσίες κ.ο.κ.Εάν δεν υπάρχει καθ’οιονδήποτε τρόπο επιλαχών για την κάλυψη θέσεως τακτικού μέλους της Δ.Ε, η θέση παραμένει κενή μέχρι τις επόμενες εκλογές.

5. Πόροι

Οικονομικοί πόροι του Τμήματος είναι:
α) Tο καθοριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας ποσοστό επί της ετήσιας εισφοράς κάθε παρέδρου μέλους που είναι συγχρόνως και μέλος του Τ.Ε.Ε.Ο.
β) κάθε έκτακτη οικονομική ενίσχυση εκ μέρους της Εταιρείας που χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της &
γ) δωρεές ή υποτροφίες προς το Τ.Ε.Ε.Ο που εξασφαλίζονται με πρωτοβουλία της Διοικούσης Επιτροπής του.
Τα έσοδα αυτά, χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Τμήματος.Οι σχετικές αποδείξεις, μετρητά κλπ. όσον αφορά τα έσοδα και έξοδα του Τμήματος, παραδίδονται με ευθύνη της Δ.Ε από τον Ταμία του Τμήματος προς τον Ταμία του Δ.Σ της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, προκειμένου να καταχωρηθούν αρμοδίως.
Για τον περιορισμό των εξόδων του Τ.Ε.Ε.Ο, η γραμματειακή, νομική κλπ. υποστήριξή του θα παρέχεται από την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία.

Αθήνα, 20/6/2011

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΕ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    Πρόεδρος
MOYTZOYΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αντιπρόεδρος
ΧΡΥΣΟΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ    Γεν.Γραμματέας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Ταμίας
ΓΚΙΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    Ειδ.Γραμματέας
ΠΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ    Σύμβουλος
ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    Σύμβουλος