fb

Twitter icon

linkedin icon

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Όπως ψηφίστηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ), στις 21 Οκτωβρίου 2009 κι εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.1521/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η επιστημονική Εταιρεία με την ονομασία «Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία» ιδρύθηκε το 1931, διατηρεί τον ίδιο τίτλο και έχει την έδρα της στην Αθήνα. Είναι επιστημονικό και εκπαιδευτικό σωματείο, με σκοπό την προαγωγή της Ουρολογίας στην Ελλάδα και τη διαρκή εναρμόνισή της με τις εξελίξεις της Ουρολογίας στην Ευρώπη. Μέλη της είναι όλοι οι Ουρολόγοι και ιατροί άλλων ειδικοτήτων που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 1
Επωνυμία – Έδρα - Σφραγίδα

1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με σύντμηση «Ε.Ο.Ε.» εδρεύει στην Αθήνα, έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία στο κέντρο φέρει παράσταση Ουρολόγου, ο οποίος εκτελεί ενδοσκοπική ουρολογική επέμβαση και στην περιφέρεια αναγράφεται ο τίτλος της Εταιρείας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 2. Ο ισότιμος ξενόγλωσσος τίτλος της Εταιρείας είναι «HELLENIC UROLOGICAL ASSOCIATION” και με σύντμηση «H.U.A».

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοποί

Σκοποί της Εταιρείας είναι:
1. Η προαγωγή της ιατρικής επιστήμης και της έρευνας και ειδικότερα της ειδικότητας της Ουρολογίας,
2. Η μέριμνα για τη διατήρηση και προαγωγή ειδικευμένου ουρολογικού σώματος ικανού από επιστημονική, επαγγελματική και ηθική άποψη να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
3. Η συνεχής βελτίωση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των Ουρολόγων, καθώς και η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών της Εταιρείας, εναρμονισμένη με τα κριτήρια των οικείων Ευρωπαϊκών Ουρολογικών οργάνων (EBU/UEMS, ΕU-ACME, κλπ).
4. Η προστασία, προαγωγή και εκπροσώπηση της ειδικότητας της Ουρολογίας και των εννόμων συμφερόντων των ειδικευμένων και ειδικευομένων ουρολόγων.

ΑΡΘΡΟ 3
Μέσα Εκπληρώσεως Σκοπών της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες επιστημονικές συνεδρίες και τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις, όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 16 του παρόντος κατά τις οποίες ανακοινώνονται και συζητούνται θέματα τα οποία προάγουν τους σκοπούς της Εταιρείας.
2. Διοργανώνεται ανά διετία Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται δωδεκαμελής Οργανωτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τα μέλη του Δ.Σ., τον αρχαιότερο Διευθυντή της πλησιέστερης προς τον τόπο διεξαγωγής του Συνεδρίου Πανεπιστημιακής Ουρολογικής Κλινικής, τον αρχαιότερο Διευθυντή


της Ουρολογικής Κλινικής του πλησιέστερου προς τον τόπο του Συνεδρίου Νοσοκομείου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και ακόμη τρία (3) τακτικά μέλη της Εταιρείας, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία σε ιδιαίτερη ψηφοδόχο και καταρτίζεται σχετικός πίνακας κατ’ απόλυτη σειρά των υποψηφίων που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες, σε περίπτωση δε εξάντλησης του πίνακα, η Οργανωτική Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά μέλη. Για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου συγκροτείται επίσης τοπική Οργανωτική Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από Ουρολόγους μέλη της Ε.Ο.Ε. και του Ιατρικού Συλλόγου που εδρεύει στην περιοχή του Συνεδρίου
3. Διοργανώνει ανά διετία, στα ενδιάμεσα των Πανελληνίων Ουρολογικών Συνεδρίων, Πανελλήνιες Συναντήσεις των Τμημάτων Υποειδικοτήτων και Ουρολογικά Συμπόσια των Περιφερειακών Τμημάτων, καθώς και σεμινάρια και κύκλους μετεκπαιδευτικών μαθημάτων. Επίσης, θέτει υπό την αιγίδα της επιστημονικές εκδηλώσεις και μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ουρολογικών Κλινικών. 4. Η Εταιρεία εκδίδει περιοδικό με τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ» για την πληρέστερη επιστημονική και επαγγελματική μόρφωση των Ουρολόγων και τη γενικότερη μεταξύ τους επικοινωνία.
5. Συνεργάζεται με άλλα επιστημονικά ή επαγγελματικά σωματεία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν παρεμφερείς σκοπούς (οργανώσεις, σύλλογοι, ιδρύματα), με τα Ουρολογικά Τμήματα και τις λοιπές μονάδες του ΕΣΥ, εφ’ όσον το Δ.Σ κρίνει ότι είναι επωφελές για την εξέλιξη της Ουρολογίας ως επιστήμης, καθώς και με άλλες ιατρικές ενώσεις που εκπροσωπούν την Ελλάδα στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα στην UEMS.
6. Συμμετέχει στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Ουρολογικά όργανα (EAU, EBU/UEMS, EU-ACME) και συνεργάζεται με αυτά, μεριμνώντας για την εναρμόνιση των κριτηρίων εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας των Ελλήνων Ουρολόγων με τα Ευρωπαϊκά κριτήρια και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις συστάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τους κρατούντες Ελληνικούς νόμους. Προς τούτο, συνεργάζεται με την Πολιτεία και εισηγείται προς αυτήν τα μέτρα που κρίνει αναγκαία.
7. Δημιουργεί Περιφερειακά Τμήματα σε μεγάλες περιφέρειες της Χώρας, καθώς και Τμήματα Υποειδικοτήτων.
8. Λαμβάνει κάθε πρόσφορο γενικά μέτρο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4
Σύνθεση της Εταιρείας (μέλη)

1. Η Εταιρεία αποτελείται από πέντε κατηγορίες μελών: α) τακτικών, β) παρέδρων, γ) ομοτίμων, δ) επιτίμων και ε) αντεπιστελλόντων.
2. Ως τακτικά μέλη εγγράφονται εκείνοι που κατέχουν νομίμως την άδεια χρησιμοποιήσεως του τίτλου της ειδικότητας της Ουρολογίας και ασκούν την ειδικότητα στην Ελλάδα μετά από πρόταση τριών τακτικών μελών της Εταιρεάις, εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
3. Ως πάρεδρα μέλη εγγράφονται: α) εκείνοι που αποδεδειγμένα ειδικεύονται στην Ουρολογία και συγκροτούν το Τμήμα Ελλήνων Ειδικευομένων Ουρολόγων (Τ.Ε.Ε.Ο) περί της λειτουργίας του οποίου προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας. Τα μέλη αυτά γίνονται τακτικά σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, αφού υποβάλλουν και επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας της Ουρολογίας που τους χορηγήθηκε και β) ιατροί άλλων ειδικοτήτων. Τα πάρεδρα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
4. Ως ομότιμα μέλη εγγράφονται όλα τα τακτικά μέλη μόλις παύσουν να ασκούν ενεργώς την Ουρολογία. Τα ομότιμα μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς και δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
5. Ως επίτιμα μέλη αναγορεύονται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση Έλληνες ή αλλοδαποί Ουρολόγοι και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων με εξέχουσα ακτινοβολία, οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην πρόοδο της επιστήμης και την ωφέλεια της ανθρωπότητας. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς και δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
6. Ως αντεπιστέλλοντα μέλη εγγράφονται εκείνοι που κατέχουν νομίμως την άδεια χρησιμοποιήσεως του τίτλου της ειδικότητας της Ουρολογίας στην αλλοδαπή και διαμένουν μονίμως στο εξωτερικό. Η εγγραφή τους γίνεται μετά από αίτησή τους και πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών μελών, εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
7. Προκειμένου να εγγραφεί υποψήφιος ως τακτικό, πάρεδρο ή αντεπιστέλλον μέλος στα μητρώα της Εταιρείας, πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση, στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού της Εταιρείας, και αν πρόκειται για τακτικό ή πάρεδρο μέλος πιστοποιητικό του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, στο οποίο να εμφαίνεται κατά περίπτωση ότι ασκεί νόμιμα την ιατρική στην Ελλάδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται σχετικώς περί της εγκρίσεως της αιτήσεως και την παραπέμπει προς επικύρωση στην πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5
Γενικές υποχρεώσεις – δικαιώματα μελών

1. Όλα τα μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται να προσφέρουν τις επιστημονικές γνώσεις και τις υπηρεσίες τους για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας και να συμμορφώνονται προς τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.
2. Τα τακτικά, πάρεδρα και αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται στην καταβολή: α) δικαιώματος εγγραφής και β) ετήσιας εισφοράς, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ομότιμα και επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής της ετήσιας εισφοράς.
3. Τα εγγεγραμμένα στα μητρώα της Εταιρείας μέλη διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που γράφεται στα πρακτικά και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση χωρίς να χρειάζεται την έγκρισή της: α) μετά από έγγραφη αίτησή τους και β) σε περίπτωση καθυστερήσεως των ετησίων εισφορών πέραν των τριών (3) συνεχών ετών. Επίσης, κατόπιν της αποβολής τους μετά από πρόταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 13 παρ. 6). 4. Τα τακτικά, πάρεδρα και αντεπιστέλλοντα μέλη της Εταιρείας, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις επιστημονικές συνεδριάσεις. Ειδικότερα στις Γενικές Συνελεύσεις των τακτικών μελών έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος μόνο τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα της Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 6
Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Όργανα Διοικήσεως

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται σε κάθε περίπτωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αντικαταστάτη του.
2. Όργανα διοικήσεως της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών που είναι το κυρίαρχο σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη και η Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία μέλη.

ΑΡΘΡΟ 7
Γενικές Συνελεύσεις - Αποφάσεις

1. Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της Εταιρείας: α) εκλέγει σε χωριστές ψηφοδόχους με τους αναπληρωτές τους: τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα τρία μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, τα πέντε (5) μέλη της Επιτροπής Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων, β) ελέγχει τον απολογισμό του Δ.Σ, γ) αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο αναφέρεται στους σκοπούς της Εταιρείας και δ) εγκρίνει και τροποποιεί το Καταστατικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22, δηλαδή με πλειοψηφία των ? των παρευρισκομένων μελών.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς μεν όταν ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό, εκτάκτως δε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφου αιτήσεως τουλάχιστον του ενός πέμπτου των τακτικών μελών. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση ο λόγος της έκτακτης συγκλήσεως και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει τη Συνέλευση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
3. Τα τακτικά μέλη καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες τους αποστέλλονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες προ της Συνελεύσεως. Στις προσκλήσεις ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της Συνελεύσεως καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Τα μέλη που προσέρχονται στη Συνέλευση υπογράφουν σε ιδιαίτερο κατάλογο για τη βεβαίωση της απαρτίας.
4. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων, απαιτείται η παρουσία του ημίσεως συν ένα τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και πάλι σε διάστημα ενός μηνός, οπότε θεωρείται ότι έχει απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρευρισκομένων μελών. Όσο δε αφορά την επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή συγκαλείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος.
5. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, όπου ισχύει η σχετική πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 8
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Συμβούλους.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα, όχι όμως πέραν των δύο συνεχών θητειών. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αδικαιολόγητα απουσιάζει σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις είναι δυνατόν, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση των λοιπών μελών του ΔΣ να αντικατασταθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος από τα αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών συνεδριάζει νόμιμα με τα λοιπά μέλη, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ολιγότερα των πέντε.

ΑΡΘΡΟ 9
Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου

1. Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι α) η διοίκηση και η διαχείριση γενικώς των υποθέσεων της Εταιρείας και της περιουσίας της, β) η προπαρασκευή όλων των θεμάτων τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, γ) η εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, δ) η εκπροσώπηση της Εταιρείας, όπου αυτή είναι αναγκαία, ε) η κατάρτιση και η υπογραφή συμβάσεων με τις οποίες η Εταιρεία αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις και στ) κάθε άλλο έργο το οποίο ανατίθεται σε αυτό με το παρόν Καταστατικό και με τον Εσωτερικό Κανονισμό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει: α) τακτικώς τουλάχιστον μία φορά το μήνα, όταν καλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συζητεί και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία με βάση ημερήσια διάταξη που καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και β) εκτάκτως όταν ζητηθεί τούτο εγγράφως και με καθορισμό του χρόνου από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ειδοποιούνται εγκαίρως από το Γενικό Γραμματέα μετά από εντολή του Προέδρου για τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίας, το δε Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρισταμένων μελών είναι μεγαλύτερος εκείνου των απόντων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και στις περιπτώσεις ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Όταν πρόκειται για προσωπικό ζήτημα των μελών του Δ.Σ. και μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που δεν συμμετείχαν ή αν διαφώνησαν και η διαφωνία τους είναι γραμμένη στα πρακτικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται από το Γενικό Γραμματέα με ευθύνη του Προέδρου και υπογράφονται στην αρχή της επομένης συνεδρίασης. Αν υπάρχουν διαφωνίες για τη σωστή καταγραφή των πρακτικών αυτές περιλαμβάνονται στο επόμενο πρακτικό.

ΑΡΘΡΟ 10
Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

1. Δικαίωμα εκλογής στις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη της Εταιρείας. Ειδικότερα ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος θα πρέπει να έχουν διανύσει μια 7ετία τουλάχιστον ως τακτικά μέλη της Εταιρείας. Με σκοπό τη διάρκεια του έργου της Εταιρείας ο εκλεγόμενος Αντιπρόεδρος καταλαμβάνει αυτοδίκαια και χωρίς ψηφοφορία τη θέση του Προέδρου του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της εκλογής, στην οποία να αναφέρουν σαφώς τη θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια, τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες προ της εκλογής, εξετάζει τις υποψηφιότητες, ανακηρύσσει ως υποψηφίους εκείνους που έχουν τα προσόντα και καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων. Ο κατάλογος αυτός αναγράφεται ή αναρτάται κατά την ημέρα της εκλογής στον τόπο όπου διενεργείται η ψηφοφορία.
3. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των λοιπών οργάνων, όπως ορίζεται στα άρθρα 7, 12, 13 και 18 διενεργείται σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ αρχήν την 1η ημέρα του ανά διετία Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου (άρθρο 3 παρ. 2 και άρθρο 18 παρ. 1) στον τόπο τελέσεως αυτού. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση αυτής της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται τουλάχιστον 25 ημέρες προ της συγκλήσεώς της.
4. Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας καλούνται δι’ ατομικών προσκλήσεων στις αρχαιρεσίες, οι οποίες αποστέλλονται προς αυτά τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες προ της ημέρας της εκλογής. Στις προσκλήσεις σημειώνεται σαφώς ο σκοπός της συνελεύσεως, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος εις τον οποίο θα διενεργηθεί η ψηφοφορία.
5. Η συνέλευση θεωρείται σε απαρτία εφόσον τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 7 και μετά τη διαπίστωσή της προχωρεί η διαδικασία της εκλογής. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, οι εκλογές γίνονται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα στον τόπο συγκλήσεως του Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου τη 2η ημέρα του εν λόγω Συνεδρίου και θεωρείται πλέον σε απαρτία οσοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων τακτικών μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά όργανα που θα εκλεγούν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί και τα διατηρούν για μία 2ετία, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους.
6. Την εκλογή διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από Πρόεδρο, Γραμματέα και έναν Ψηφολέκτη. Η Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Η εκλογή γίνεται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Το ψηφοδέλτιο πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο και το αξίωμα για το οποίο έχει ανακηρυχθεί ο κάθε υποψήφιος. Όλα τα ζητήματα που τυχόν προκύπτουν κατά την εκλογή λύνονται από την Εφορευτική Επιτροπή κατά πλειοψηφία.
7. Τη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθμούνται, μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδονται στον Πρόεδρό της. Στη συνέχεια συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων και αντιστοίχως ο αριθμός των ψήφων τις οποίες έκαστος έλαβε. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Επιτυχόντες και άρα εκλεγόμενοι θεωρούνται εκείνοι που έλαβαν τη σχετική πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας αποφασίζει ο κλήρος.
8. Σε περίπτωση ενστάσεως και ολικής ή μερικής ακύρωσης της εκλογής, διενεργείται νέα εκλογή σε διάστημα το πολύ δύο μηνών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος.
9. Σε περίπτωση κενώσεως της θέσεως του Προέδρου, για οποιοδήποτε λόγο, καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Τη θέση του ως Αντιπροέδρου καταλαμβάνει ο επιλαχών Αντιπρόεδρος και, αν δεν υπάρχει επιλαχών, το αρχαιότερο μέλος του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή, η θητεία του Αντιπροέδρου αυτού λήγει με τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Δ.Σ. και δεν προωθείται στη θέση του Προέδρου. Κατ’ ανάλογο τρόπο, αναπληρώνεται και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. από τους επιλαχόντες, με απόφαση του Δ.Σ. μέχρι τη λήξη της θητείας του και τη διενέργεια των επόμενων εκλογών. Σε περίπτωση εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. συνεδριάζει νόμιμα με τα λοιπά μέλη, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ολιγότερα των πέντε (5).

ΑΡΘΡΟ 11
Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Καθήκοντα Προέδρου: Ο Πρόεδρος διευθύνει τις επιστημονικές συνεδρίες και τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας καθώς και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης αρχής και ενώπιον παντός τρίτου. Με εντολή του Προέδρου γίνεται η πληρωμή των δαπανών που έχουν εγκριθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και οι έκτακτες δαπάνες που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει. Ο Πρόεδρος μετά από γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό της Εταιρείας, φροντίζει για την ακριβή τήρηση του Καταστατικού και υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα που στέλνονται από την Εταιρεία και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας.
2. Καθήκοντα Αντιπροέδρου: Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, τον αντικαθιστά ο αρχαιότερος στην άσκηση της ειδικότητας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα: Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και συνελεύσεων της Εταιρείας. Επίσης συντάσσει όλα τα επίσημα έγγραφα, τα οποία αποστέλλει η Εταιρεία, τα οποία προηγουμένως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Ακόμη τηρεί τα μητρώα: 1) των μελών της Εταιρείας, 2) των διορισμένων Επιτροπών και του χρόνου λειτουργίας τους, 3) των συμβάσεων με εταιρείες και του χρόνου λήξεώς τους, 4) του προσωπικού και των αμοιβών τους, 5) της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και τέλος είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας. Το Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, τον αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.
4. Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα: Ο Ειδικός Γραμματέας είναι ο βοηθός του Γενικού Γραμματέα. Ειδικότερα έχει την αρμοδιότητα της συλλογής των χειρογράφων των επιστημονικών εργασιών, επιδείξεων και ανακοινώσεων, οι οποίες παρουσιάζονται στις επιστημονικές συνεδρίες της Εταιρείας και στη συνέχεια υποβάλλονται στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, ο Ειδικός Γραμματέας εκτελεί καθήκοντα εφόρου βιβλιοθήκης των γραφείων της Εταιρείας και μεριμνά για την καλή κατάσταση των υπαρχόντων βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών. Τον Ειδικό Γραμματέα, σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, τον αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με σχετική απόφαση αυτού.
5. Καθήκοντα Ταμία: Ο Ταμίας φυλάσσει τη χρηματική και κάθε άλλη περιουσία της Εταιρείας και παραλαμβάνει τις εισφορές των μελών και κάθε άλλη είσπραξη προερχόμενη από Συνέδρια, δωρεές ή άλλους πόρους, συνεργαζόμενος προς τούτο με τον εισπράκτορα της Εταιρείας. Τηρεί βιβλίο εσόδων – εξόδων καθώς και βιβλίο απογραφής της περιουσίας της Εταιρείας και οφείλει να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικότερα την Εταιρεία περί της οικονομικής καταστάσεως κάθε φορά που τούτο του ζητηθεί. Κατά το τέλος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ταμίας δίδει ακριβή οικονομικό απολογισμό στη Γενική Συνέλευση μετά από έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ακόμη ο Ταμίας διενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρείας. Τον Ταμία σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, τον αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με σχετική απόφαση αυτού.
6. Καθήκοντα Συμβουλευτικών Μελών: Στα Συμβουλευτικά Μέλη είναι δυνατό να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12
Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) ελεγκτές από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, οι οποίοι ελέγχουν τα βιβλία και γενικώς την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλουν έκθεση, την οποία υπογράφουν τα μέλη της Επιτροπής προς τη Γενική Συνέλευση, στην οποία θα λογοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.
3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κωλύματος καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη, σε περίπτωση δε εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών συνεδριάζει νόμιμα με τα λοιπά μέλη, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ολιγότερα από δύο (2).

ΑΡΘΡΟ 13
Πειθαρχικό Συμβούλιο

1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι πενταμελές (5) και αποτελείται από ισάριθμα τακτικά μέλη, τα οποία έχουν συμπληρώσει μία επταετία τουλάχιστον στην τάξη των τακτικών μελών της Εταιρείας. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι 5 επιλαχόντες.
2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών της Εταιρείας.
3. Η θητεία του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ίση με αυτήν του αντίστοιχου Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή δύο (2) έτη. Η εκλογή του Πειθαρχικού Συμβουλίου διενεργείται κατά τις αρχαιρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος Καταστατικού. Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγουν τον Πρόεδρό του δια εσωτερικής ψηφοφορίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κωλύματος καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη, σε περίπτωση δε εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών συνεδριάζει νόμιμα με τα λοιπά μέλη, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ολιγότερα των δύο (2).
4. Καθήκοντα Γραμματέως του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
5. Λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου: α) Εφόσον υπάρξουν περιπτώσεις κατά τις οποίες βεβαιώνεται παράβαση των ηθικών κανόνων της Ιατρικής, εξακριβώνονται σοβαρά δεοντολογικά παραπτώματα, βαριά επαγγελματικά σφάλματα ή παραβάσεις του κοινού δικαίου από μέλος της Εταιρείας, ασκείται παραπομπή κατ’ αυτού είτε αυτεπαγγέλτως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ύστερα από ενυπόγραφη καταγγελία, η οποία υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται τελικώς για την παραπομπή του κατηγορουμένου προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση και καλεί τον κατηγορούμενο εν συνεχεία σε απολογία αφού λάβει υπόψη του όλα τα υπάρχοντα στοιχεία και λοιπή πλήρη ενημέρωσή του. β) Κατά την εξέταση των υποθέσεων αυτών το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει πάντοτε σε πλήρη απαρτία και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση αδυναμίας επιτεύξεως απαρτίας λόγω κωλύματος ενός μέλους του, λαμβάνει μέρος στη διαδικασία σαν αντικαταστάτης ο πρώτος επιλαχών. γ) Οι επιβαλλόμενες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινές μπορεί να είναι: επίπληξη, πρόσκαιρη απομάκρυνση του μέλους από την Εταιρεία μέχρι τριών (3) μηνών και οριστική διαγραφή. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου τηρούνται μυστικά.
6. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου πλην της οριστικής διαγραφής είναι τελεσίδικες, διαβιβάζονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και εν συνεχεία δι’ αυτού μεταβιβάζονται προς το ενδιαφερόμενο μέλος. Όταν πρόκειται για πρόταση διαγραφής αυτή πρέπει προηγουμένως να επικυρωθεί σε έκτακτη συνέλευση των τακτικών μελών της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των παρόντων. Μετά ταύτα η τελική απόφαση ανακοινώνεται δια του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον ενδιαφερόμενο και κοινοποιείται στον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο ανήκει ο υποπέσας σε παράπτωμα.

ΑΡΘΡΟ 14
Επιτροπή Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων

1. Η Επιτροπή Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων εκλέγεται ανά διετία από την τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΟΕ και αποτελείται από πέντε (5) μέλη :
Έναν Πανεπιστημιακό, έναν από το ΕΣΥ, έναν Ταμειακό, έναν Ελευθεροεπαγγελματία και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ της ΕΟΕ που εκλέγεται από την ίδια Γενική Συνέλευση.
2. Χρέη Προέδρου του Συμβουλίου αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ της ΕΟΕ. Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Επιτροπής Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων εκλέγονται μεταξύ των μελών της.
3. Η Επιτροπή Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων είναι ο σύνδεσμος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας με το European Board Urology (EBU) και ορίζει, μετά από έγκριση του Δ.Σ, τους δύο (2) Έλληνες Ουρολόγους, εκπροσώπους στο EBU.
4. Καταρτίζει το ετήσιο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, όπως επίσης και της Εβδομάδος Ελλήνων Ειδικευομένων Ουρολόγων τα οποία υποβάλλει στο Δ.Σ προς έγκριση.Εισηγείται προς το Δ.Σ οποιαδήποτε μέτρα κρίνει αναγκαία για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων Ουρολόγων και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ειδικευμένων Ουρολόγων.Αξιολογεί τις επιστημονικές εκδηλώσεις που ζητούν την αιγίδα της Εταιρείας και εισηγείται αναλόγως στο Δ.Σ.
5. Αναλαμβάνει τη διαδικασία της μοριοδότησης των επιστημονικών εκδηλώσεων της ΕΟΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα αρμόδια όργανα ΠΙΣ/UEMS και EU-ACME, καθώς και κάθε άλλης επιστημονικής εκδήλωσης που επιθυμεί να μοριοδοτηθεί μέσω της ΕΟΕ, προκειμένου να τεθεί υπό την αιγίδα της.
6. Μεριμνά για την προώθηση και την προάσπιση των επιστημονικών, επαγγελματικών και λοιπών συμφερόντων της ειδικότητας της Ουρολογίας και των Ουρολόγων.
7. Η Επιτροπή Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων συνεδριάζει : α) Τακτικώς μία φορά το μήνα όταν καλείται από τον Πρόεδρό της και συζητεί και αποφασίζει για όλα τα θέματα που την αφορούν. β) Εκτάκτως όταν ζητηθεί τούτο εγγράφως από τρία (3) τουλάχιστον μέλη της.
8. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κωλύματος, καλούνται τα αναπληρωματικά μέλη, σε περίπτωση δε εξαντλήσεως των αναπληρωματικών μελών, συνεδριάζει νόμιμα με τα λοιπά μέλη, τα οποία όμως δεν είναι δυνατόν να είναι ολιγότερα των τριών (3).

ΑΡΘΡΟ 15
Γραμματεία της Εταιρείας

Η Εταιρεία διατηρεί Γραμματεία στην οποία υπηρετούν ο / οι υπάλληλος / οι της Γραμματείας ως και τυχόν βοηθητικό προσωπικό. Οι αποδοχές αυτών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 16
Επιστημονικές Συνεδριάσεις

1. Οι επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας διεξάγονται μία φορά κάθε μήνα εκτός των μηνών Ιουλίου μέχρι και το Σεπτέμβριο, κατά τους οποίους δεν λαμβάνουν χώρα επιστημονικές συνεδριάσεις.Έκτακτες επιστημονικές συνεδριάσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά που επιβάλλεται συζήτηση για θέματα που δεν επιδέχονται αναβολή.
2. Στις τακτικές επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας δεν είναι αναγκαία η απαρτία και είναι δυνατόν να επιτρέπεται η παρακολούθηση των εργασιών και από μη μέλη ιατρούς.
3. Η σχετική με τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων διαδικασία καθορίζεται λεπτομερώς από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 17
Ειδικές δραστηριότητες – Ειδικά Όργανα

1. Η Εταιρεία εκτός της διοργανώσεως κάθε διετία του Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 παρ. 2 είναι δυνατόν να διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, συμπόσια ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές Εταιρείες ή επιστημονικές Οργανώσεις. Σε αυτές προβάλλεται η επιστημονική εργασία των μελών της Εταιρείας και οι σύγχρονες εξελίξεις της Ουρολογίας, των Υποειδικοτήτων της και των εξειδικεύσεων κατά γνωστικά αντικείμενα. Ο τόπος και η ημερομηνία των επιστημονικών εκδηλώσεων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Η Εταιρεία μπορεί να απονέμει έπαθλα σε μελέτες ή επιστημονικές εργασίες που έγιναν από τα μέλη της από δική τους πρωτοβουλία ή μετά από σχετική υπόδειξη της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να διορίζει Επιτροπές για να μελετήσουν διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την πρόοδο και προαγωγή της Ουρολογίας στην Ελλάδα. Οι Επιτροπές αυτές υποβάλλουν εντός χρόνου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετική έκθεση.
4. Συνιστάται Επιστημονική Επιτροπή για την κρίση των εργασιών του Πανελληνίου Συνεδρίου. Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η κρίση των εργασιών που υποβάλλονται για να ανακοινωθούν στο Συνέδριο.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που θα είναι το αρχαιότερο μέλος της, διανέμει τις εργασίες που του αποστέλλει η Οργανωτική Επιτροπή ή το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του και προκαλεί δύο τουλάχιστον συνεδριάσεις της ολομέλειας της Επιτροπής για την οριστική κρίση των εργασιών. Η αποδοχή ή η απόρριψη μιας εργασίας θα συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση της Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο, οσάκις κρίνεται αναγκαίο. Η Επιτροπή κρίσεως εργασιών, έχει στη διάθεσή της ένα μήνα για την υποβολή της έκθεσής της στο Διοικητικό Συμβούλιο.
5. Είναι δυνατή η δημιουργία Περιφερειακών Τμημάτων με την έγκριση της Εταιρείας για μέλη που κατοικούν μονίμως μακριά από την Αθήνα. Τα Τμήματα αυτά θα ρυθμίζουν μόνα τους τις επιστημονικές δραστηριότητές τους, με συγκεντρώσεις των μελών τους κατά διαστήματα για επιστημονική συζήτηση και ενημέρωση. Επίσης μπορούν να οργανώνουν επιστημονικές εκδηλώσεις στην περιφέρειά τους ή να έχουν επιστημονική συνεργασία με ιατρικές ομάδες άλλων ειδικοτήτων και Ιατρικούς Συλλόγους. Η όλη επιστημονική δραστηριότητα κοινοποιείται προς την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και ελέγχεται και βαθμολογείται από αυτή. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραχωρεί στα Τμήματα όλες τις δυνατές διευκολύνσεις (βοήθεια για φωτοαντίγραφα βιβλιογραφίας, δανεισμό εκπαιδευτικών ταινιών Video, DVD, κλπ).
6. Είναι δυνατή η δημιουργία Τμημάτων Υποειδικοτήτων με σκοπό την επιστημονική προβολή των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων της Ουρολογίας και την εξασφάλιση επαρκούς εκπαίδευσης των Ουρολόγων σε αυτά.
7. Ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας των Τμημάτων Υποειδικοτήτων και των Περιφερειακών Τμημάτων, καθώς και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν σε αυτά, καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, πάντοτε όμως μέσα στο πνεύμα του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 18
Περιοδικό της Εταιρείας

1. Το Επίσημο όργανο της Εταιρείας είναι το περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ». 2. Για την έκδοση του Περιοδικού ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο επταμελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από το Διευθυντή Σύνταξης, τον Αναπληρωτή Διευθυντή Σύνταξης, δύο Ειδικούς Συντάκτες και τρία Μέλη.Η Επιτροπή αυτή δύναται να πλαισιωθεί και από περισσότερα μέλη, ύστερα από σχετικό αίτημα του Δ/ντού Σύνταξης και έγκριση του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε.
3. Η θητεία των μελών της Συντακτικής Επιτροπής είναι τριετής. Η αντικατάσταση των μελών της Συντακτικής Επιτροπής ή παράταση της θητείας τους, εφόσον η εργασία τους κρίνεται αποδοτική, γίνεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Η Συντακτική Επιτροπή συνεδριάζει, οσάκις είναι αναγκαίο, προς επιτέλεση του έργου της, συγκαλούμενη από το Διευθυντή Σύνταξης.
5. Προς διασφάλιση της υψηλής επιστημονικής στάθμης του περιοδικού όλες οι υποβαλλόμενες προς δημοσίευση εργασίες υποβάλλονται σε κρίση. Η διαδικασία της κρίσεως και η λειτουργία εν γένει της Συντακτικής Επιτροπής καθορίζονται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 19
Πόροι της Εταιρείας

Οι πόροι της Εταιρείας είναι τακτικοί και έκτακτοι.
1. Τακτικοί πόροι είναι: α) το δικαίωμα εγγραφής των μελών, β) οι ετήσιες εισφορές των τακτικών, παρέδρων και αντεπιστελλόντων μελών, των οποίων το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, γ) οι συνδρομές και τα λοιπά έσοδα από την έκδοση του περιοδικού, δ) οι εγγραφές στα Συνέδρια και τις ομοειδείς επιστημονικές εκδηλώσεις, καθώς και λοιπά έσοδα από αυτά και ε) τα εισοδήματα από την υπάρχουσα χρηματική (κινητή) (τόκοι, μισθώματα κλπ) και κτηματική (ακίνητη) περιουσία της Εταιρείας.
2. Έκτακτοι πόροι είναι: α) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες καθώς και οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) οποιεσδήποτε οικονομικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις ή συνδρομές του Κράτους, Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων αρχών.
3. Τα κεφάλαια της Εταιρείας κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό μιας από τις Τράπεζες της επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 20
Μεγάλοι Ευεργέτες - Δωρητές

1. Μεγάλοι ευεργέτες της Εταιρείας αναγνωρίζονται όσοι προβαίνουν σε μεγάλες χορηγίες ή προσφέρουν έξοχες ηθικές υπηρεσίες προς αυτήν.
2. Δωρητές ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν αξιόλογη χρηματική δωρεά, δωρίζουν βιβλιοθήκες ή άλλα υλικά αγαθά ανάλογης αξίας ή παρέχουν παρεμφερείς ηθικές ή πνευματικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία.
3. Στα γραφεία της Εταιρείας μπορεί να αναρτώνται τιμητικά τα ονόματα και οι εικόνες των μεγάλων ευεργετών και δωρητών της, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21
Τροποποίηση Καταστατικού

1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας μπορεί να γίνει μόνο αφού συμπληρωθούν πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία της επικυρώσεως του ισχύοντος. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί εφόσον αποφασίσει σχετικά έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συγκληθεί ειδικώς προς τούτο.
2. Η ανάγκη τροποποιήσεως του Καταστατικού αποφασίζεται κατ’ αρχήν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακολουθείται δε στη συνέχεια η εξής διαδικασία: α) ενημερώνονται σε ειδική προς τούτο συνεδρία τα τακτικά μέλη της Εταιρείας, τα οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συμφωνήσουν κατ’ απόλυτη πλειοψηφία με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του Καταστατικού, β) το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει Επιτροπή από τακτικά μέλη, εκ των οποίων το ένα να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με εντολή να καταρτίσει αυτή το τροποποιητικό σχέδιο εντός τακτής προθεσμίας, γ) η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιό της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς οι κατά την κρίση της προτεινόμενες μεταβολές να απομακρύνονται από τις παραδόσεις της Εταιρείας, δ) το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνέχεια, σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις του, καταρτίζει το τελικό προσχέδιο του Καταστατικού, το οποίο και αποστέλλει σε όλα τα τακτικά μέλη προς τελική κρίση και προτάσεις, ε) μετά τη συγκέντρωση των κρίσεων και προτάσεων των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει το τελικό κείμενο του Καταστατικού, το οποίο υποβάλλει σε ειδική Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών προς ψήφιση.
Στη Συνέλευση αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί απαρτία, απαιτείται η παρουσία κατ’ ελάχιστον του μισού συν ένα από τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση λαμβάνεται με ανάταση και με πλειοψηφία ίση προς τα τρία τέταρτα του αριθμού των μελών που παρευρίσκονται.

ΑΡΘΡΟ 22
Εσωτερικός Κανονισμός

1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει λεπτομερώς όλα όσα έχουν σχέση με τις επιστημονικές συνεδριάσεις, την εκπαίδευση, το περιοδικό και γενικώς τη λειτουργία της Εταιρείας μέσα στο πνεύμα και τις διατάξεις του παρόντος.
2. Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, οποτεδήποτε τούτο κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη τροποποίησής του.
3. Για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού, το Δ.Σ ορίζει Επιτροπή από τακτικά μέλη προκειμένου να συντάξουν το αντίστοιχο τροποποιητικό σχέδιο. Η Επιτροπή υποβάλλει το σχέδιό της προς το Διοικητικό Συμβούλιο εντός τακτής προθεσμίας.Το Διοικητικό Συμβούλιο επεξεργάζεται το σχέδιο και καταρτίζει το τελικό σχέδιο του Κανονισμού, το οποίο φέρει προς ψήφιση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών. Κατ’ αυτήν αφού διαπιστωθεί απαρτία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22, η απόφαση λαμβάνεται με ανάταση και με τη σχετική πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται.

ΑΡΘΡΟ 23
Διάλυση της Εταιρείας

1. Για τη διάλυση της Εταιρείας απαιτείται σύγκληση ειδικής για το σκοπό αυτό Γενικής Συνέλευσης, πρώτης ή επαναληπτικής, με την παρουσία των δύο τρίτων των τακτικών μελών της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. Η απόφαση λαμβάνεται με ανάταση και με πλειοψηφία ίση προς τα τρία τέταρτα του αριθμού των μελών που παρευρίσκονται.
3. Σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας η περιουσία της περιέρχεται στο Ιατρικό Τμήμα ενός εκ των Πανεπιστημίων της χώρας για να ιδρυθεί με τους τόκους της έπαθλο που θα έχει σκοπό την προαγωγή της Ουρολογίας στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 24
Γενικές Διατάξεις

1. Δεν επιτρέπεται η άσκηση εμπορίας από την Εταιρεία, αλλά επιτρέπεται η οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα και κατ’ εξαίρεση εκείνες οι εμπορικές πράξεις οι οποίες επιτρέπονται από τις υφιστάμενες διατάξεις που καθορίζουν τις δραστηριότητες των επιστημονικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η περιουσία της Εταιρείας απαγορεύεται να διανεμηθεί στα μέλη της.
2. Η Γενική Συνέλευση επιλύει τις ασάφειες που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων του Καταστατικού σε συσχετισμό με τις διατάξεις του νόμου που αφορούν τις επιστημονικές εταρείες.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2011

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    Πρόεδρος
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Αντιπρόεδρος
ΧΡΥΣΟΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ    Γεν.Γραμματέας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Ταμίας
ΓΚΙΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    Ειδ.Γραμματέας
ΠΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ    Σύμβουλος
ΡΕΜΠΕΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    Σύμβουλος